Redakcia

03. 07. 2012

Redakcia

Adresa redakcie:
TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
e-mail: ttb@cvtisr.sk
http://ttb.cvtisr.sk

ISSN 1339-5114


Zodpovedná redaktorka: PhDr. Marta Bartošovičová e-mail: marta.bartosovicova@cvtisr.sk
tel.: +421/2/69253 131

Redaktorky: 
Mgr. Mária Izakovičová, e-mail: maria.izakovicova@cvtisr.sk
Mgr. Iveta Molnárová, e-mail: iveta.molnarova@cvtisr.sk
Ing. Alena Oravcová, e-mail: alena.oravcova@cvtisr.sk
Mgr. Eva Vašková, e-mail: eva.vaskova@cvtisr.sk

Administrátorka TTb:
Janka Némethyová, e-mail: janka.nemethyova@cvtisr.sk

Redakčná rada:
Ing. Darina Kyliánová,
predsedníčka
Ing. Ľubomír Bilský
PhDr. Daniela Birová
PhDr. Mária Harachová
Mgr. Miroslav Kubiš
Ing. Katarína Müllerová
Mgr. Andrea Putalová

Kontakt na odborníka v oblasti priemyselného  vlastníctva
(patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia):
Ing. Darina Kyliánová, mobil: 0905/777951; e-mail: darina.kylianova@gmail.com

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK