Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

26. 11. 2013
Science-Based Innovation

Science-Based Innovation
Styhre, Alexander – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 275 s.

Inovácie založené na vede

Publikácia je výsledkom výskumného projektu, ktorého cieľom bolo skúmať inovačné kapacity veľkých organizácií vo švédskom priemysle. Rozdelená je na dve časti – prvá je viac teoretická, druhá sa zameriava na praktickú stránku inovácií, založených na vede.

Intellectual Property Rights, Innovation and Software Technologies

Intellectual Property Rights, Innovation and Software Technologies
Harison, Elad – Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008. 222 s.

Práva duševného vlastníctva, inovácie a softvérové technológie

Publikácia je výsledkom výskumu na Univerzite v Maastrichte. Prináša informácie o ekonomických cieľoch ochrany práv duševného vlastníctva a ich vplyve na trh, úlohe a funkcionalite práv duševného vlastníctva, prínosoch, vyplývajúcich z ochrany práv duševného vlastníctva atď. 

Software Licensing

Software Licensing
Rustad, Michael L. – Oxford: Oxford University Press. 2010. 785 s.

Licencovanie softvéru

Publikácia poskytuje základnú analýzu pojmov a metód licencovania softvéru s dôrazom na zmluvu a prepojenie tohto procesu s duševným vlastníctvom.

Theory of Science and Technology Transfer and Applications

Theory of Science and Technology Transfer and Applications
Liu, Sifeng – Boca Raton: CRC Press. 2010. 296 s.

Teória transferu vedy a techniky a aplikácie

Publikácia v úvode vysvetľuje pojem transferu technológií, v ďalšej časti sa zameriava na náklady na transfer, jeho prínosy, atď. Je príručkou pre doktorandov, špecializujúcich sa na ekonomiku, riadenie, výskum.

Media, Technology and Copyright

Media, Technology and Copyright
Einhorn, Michael A. – Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2004. 209 s.

Médiá, technológie a autorské právo

Publikácia prináša ekonomické argumenty na množstvo problémov v americkom autorskom práve s prihliadnutím na médiá a technológie.

Innovation without Patents

Innovation without Patents
Suthersanen, Uma, Dutfield, Graham; Chow, Kit Boey – Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2007. 206 s.

Inovácie bez patentov

Publikácia ponúka analýzu súčasného systému v oblasti inovácií v mnohých rozvinutých a rozvojových krajinách ázijsko-pacifického regiónu. Rozoberá otázky, týkajúce sa inovácií – či majú ostať bez udelenia patentu alebo im majú byť ponúknuté alternatívne režimy ochrany práv duševného vlastníctva.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. 

Spracovala: Mgr. Iveta Molnárová

                 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK