Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Unikátny model z UK na predpovedanie vývoja ceny elektriny

25. 11. 2013

 

logo UKVzhľadom na aktuálne prebiehajúcu liberalizáciu trhu s elektrinou v Európe
a zavádzanie obnoviteľných zdrojov (veterných či solárnych elektrární) začína byť táto téma čoraz aktuálnejšia aj v tomto odvetví.

„Vďaka tomuto nástroju by mali ušetriť jednak výrobcovia a obchodníci
s elektrinou, veľkí odberatelia, ale v neposlednom rade i domácnosti,“
hovorí
o prínose modelu jeho autor Mgr. Ján Smoleň. Ako dodáva: „Model môže byť, samozrejme, zaujímavý aj pre regulátora, keďže poukazuje na množstvo trendov a zákonitostí, ktoré je možné na trhu sledovať.“

Inovatívnosť prístupu spočíva nielen v tom, že model na predpovedanie cien elektriny
na veľkoobchodnom trhu priamo vychádza z modelu na predpovedanie dopytu, ale taktiež i v tom, že
pri vytvorení oboch modelov sa brali do úvahy viaceré inovatívne prvky. Medzi ne patria napríklad faktor nízkych a vysokých teplôt zvyšujúcich dopyt po elektrine či zakomponovanie odstávok jadrových blokov, ktoré zvyšujú ceny elektriny, keďže zvyšujú nároky na výrobu z ostatných zdrojov.

„V súčasnom období, keď sa hľadajú úspory vo všetkých oblastiach, je významné vytvorenie modelu, ktorý tomu napomáha,“ vyjadruje uznanie prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Podobný model bol pôvodne uplatnený v aerolíniách, keďže výrobcovia elektriny majú s leteckými prepravcami spoločný, nadmieru dôležitý faktor neuskladniteľnosti produktu. Trh s elektrickou energiou má, samozrejme, vyššie uvedené špecifiká. Časti modelu študenta UK, predovšetkým v oblasti predpovedania dopytu po elektrine, boli už overované aj v praxi – v spoločnosti Slovenské elektrárne – so záverom, že tento model predpovedá dopyt lepšie ako externé riešenie, ktoré bolo používané
v minulosti.

Zdroj:

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave

 

(MI)

 

Priemyselné odvetvia:
Elektrotechnika a energetika

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK