Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Transfer technológií už nie je neznámy pojem Konferencia NITT SK 2013

20. 01. 2014

Národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK   už tretím rokom zastrešuje v rámci svojich aktivít aj medzinárodnú konferenciu o problematike   prenosu výsledkov vedeckej práce do praxe. Aktuálne sa konala 8. októbra 2013 a hostila nielen odborníkov zo Slovenska, ale aj z Čiech, Izraela a Írska.

Na konferencia NITT SK 2013 tradične odznelo niekoľko zaujímavých odborných prednášok. Premiérovo  boli predstavené aj dve sprievodné podujatia. Bola ním panelová sekcia približujúca najlepšie slovenské nové technológie a súťaž Cena za transfer technológií (Cena za TT),  ktorá ocenila prístup k procesu transferu technológií (TT), komerčný potenciál technológie, ale aj pôvodcov technológií. 

Prednášajúci zo Slovenska poukázali najmä na budovaný systém podpory transferu technológií na Slovensku, hovorili o skúsenostiach s reálnou podporou TT a poskytovaných službách v tomto smere. Zahraniční hostia sa venovali témam podpory výskumu a vývoja (Weizmannov vedecký inštitút, Izrael), prístupu k TT na konkrétnej národnej úrovni (Enterprise Ireland, Írsko) či činnostiam medzinárodného združenia Licensing Executive Society pôsobiacej v Českej republike (LES ČR).     

Podujatie otvoril prof. Ján Turňa, riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR. Zrkadlo dnes existujúcej podpore výskumu a vývoja na Slovensku sa vo svojom príhovore pokúsil nastaviť  Štefan Chudoba, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Pripomenul zúčastneným, že slovenská veda sa musí spájať a nie „atomizovať.“ Transfer technológií je podľa neho kľúčovou oblasťou pre jej rozvoj. 

Odborné prednášky  

Miroslav Kubiš predstavil hlavné ciele a aktivity projektu NITT SK a poukázal na princíp, akým sa buduje a akým funguje Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT). Upozornil na význam lokálnych centier transferu technológií na akademických a výskumných pracoviskách, pretože práve tie sú dôležité pre samotný začiatok procesu TT už pri nahlásení existujúceho duševného vlastníctva. V súčasnosti je od februára 2013 podporených v procese TT 38 projektov zo siedmich inštitúcií. Prevažná časť pochádza zo Slovenskej akadémie vied, ktorá má zastúpenie až v dvadsiatich troch projektoch. Zastúpenie v ďalších projektoch má aj Univerzita Komenského, Žilinská univerzita, ale aj Vysoká škola výtvarných umení.  

Roman Linczényi  zhrnul skúsenosti BIC Bratislava pri vstupe ich spoločnosti do procesu  podpory TT. Spomenul, že patent je základ podnikateľského zámeru. Pôvodca je podľa jeho slov najlepším „hnacím motorom“ komercializácie, potrebuje však v tomto smere kvalitné služby. Pre poznanie  potrieb pôvodcu je základ najmä intenzívna komunikácia. Dôležité je z hľadiska krátkodobých cieľov hľadať neustále nové prípady, viac zainteresovať pôvodcov do procesu TT. Dlhodobejšími plánmi je budovanie skupiny expertov a tiež otázka vzdelávania pôvodcov v oblasti komercializácie. 

Ivan Štefunko a Martin Kujan, zástupcovia spoločnosti Neulogy, prezentovali taktiež prepojenie s projektom NITT SK, a to v rámci poskytovaných služieb. Väčšina požiadaviek na expertné podporné služby pochádza z bratislavského regiónu. Opätovne sa potvrdilo, že podstatná časť podporených technológií pochádza zo Slovenskej akadémie vied. Najčastejšie sa žiada o odhad komerčného potenciálu, služby súvisiace s patentovaním alebo o samotnú komercializáciu. Marketing technológie je zatiaľ najmenej žiadanou službou. Najväčší nárast žiadostí bol zaznamenaný v júli tohto roka. Základné podmienky pre efektívne poskytovanie služieb sú vzdelávacie aktivity pre akademickú obec, tzn. rozširovanie povedomia o TT, platforma pre zdieľanie skúseností a systematické budovanie národnej siete expertov, reálna implementácia TT prostredníctvom politík a vyškolených expertov.  Na margo konferencie sa Štefunko vyjadril, že išlo pre neho o podnetné a inšpiratívne podujatie. 

Mordechai Sheves, zástupca špičkového výskumného pracoviska izraelského Weizmannovho inštitútu, považuje za najpodstatnejšiu tzv. základnú vedu – „basic science.“ Pre Weizmannov inštitút sú to chémia, fyzika, matematika a biológia. Podľa M. Shevesa vedci budú musieť mať multidisciplinárny pohľad na vedu, musia byť ochotní riskovať, musia mať dostupnú infraštruktúru pre prácu a musia mať slobodné myslenie. Sheves predstavil aj tradíciu inštitútu v oblasti transferu technológií už od roku 1914. Na záver uviedol úspešné príklady transferu technológií, napríklad v oblasti medicíny. Konkrétne išlo o liečivá na liečbu sklerózy multiplex COPAXONE, Rebif.  Celosvetovo je využívaný aj algoritmus kódovania na platobných kartách.

Pravdivú, ale zároveň úsmevnú myšlienku vyslovil M. Sheves v závere svojej prezentácie: „Prepojenie akademickej obce s priemyslom je ako milovanie ježkov. Žiadaná činnosť,  ku ktorej je potrebné pristupovať opatrne.“   Sheves bol veľmi potešený pozvaním na konferenciu a verí, že sa nájde cesta k spoločnej spolupráci.  

Greg Treston, ako zástupca Enterprise Ireland (EI), zameral svoju pozornosť na prístup k transferu technológií (TT) na národnej úrovni. EI sa snaží o podporu komerčného zhodnotenia  výsledkov výskumu vznikajúceho v Írsku. Na základe rozhodnutia írskej vlády v júni 2012 bola pre podporu TT prijatá národná metodika pre oblasť duševného vlastníctva a zároveň vytvorená aj Ústredná kancelária pre transfer technológií. Tá má spriechodniť vzťahy medzi akademickou obcou a komerčnými firmami a pomôcť k ich efektívnemu prepojeniu a vzájomnej intenzívnej spolupráci. Pre akademickú obec je táto kancelária základným pilierom a pravou rukou pri jednotlivých krokoch transferu technológií.  Kancelária je nezávislou súčasťou Enterprise Ireland a má svoje záväzky aj voči Asociácii írskych univerzít. EI sa v podpore komercializácie snaží zastrešiť niekoľko základných oblastí : manažment a riadenie, podnikanie, vývoz a znalosť trhu, konkurencieschopnosť a inovácie. Treston na záver uviedol,  že EI chce byť hodnotená na základe jej vplyvu na írske hospodárstvo a zamestnanosť. 
Konferencia mala podľa G. Trestona veľmi profesionálny priebeh.  

Vojtěch Chloupek  reprezentoval medzinárodné združenie Licensing Executive Society v Českej republike (LES ČR). Združenie LESI (Licensing Executive Society International) spája viac ako 10 tisíc individuálnych odborníkov z oblasti licencovania, komercializácie duševného vlastníctva a transferu technológií.

LESI má členov z 85 krajín sveta a je v nej zastúpených 32 inštitúcií. Členmi sú tak akademici, ako aj manažment malých aj väčších firiem, patentoví zástupcovia či technickí odborníci. Podstatou je vzájomná podpora pri presadzovaní spoločných štandardov pri licencovaní a globalizácia celého procesu, vytváranie jednotných, ale zároveň samostatných miestnych organizácií. V neposlednom rade je tu úloha vzdelávať sa a zdieľať skúsenosti. Chloupek predstavil jednotlivé výbory LESI a tiež výhody členstva v takomto združení, ktoré predstavujú nielen možnosť medzinárodných kontaktov a účasť na podujatiach, ale aj možnosť aktívneho podieľania sa na práci výborov.  

Katarína Müllerová  sa venovala konkrétnemu prípadu transferu technológie, ktorú realizovala Kancelária pre transfer technológií SAV. Išlo o žiarový lis ONE!. Lis získal bronzovú medailu na Taipei International Invention show and Technomart 2012. Müllerová priblížila všetky kroky, ktoré už boli v tomto procese TT podniknuté – od nahlásenia výsledkov až po marketing technológie, resp. samotný produkt. Financovanie technológie bolo realizované cez projekt NITT SK. Uhradiť bolo potrebné napríklad vypracovanie dodatkov k licenčnej zmluve, služby patentového zástupcu či správne poplatky. V závere ponúkla návrhy, ktoré by mali byť zaradené do budovaného Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT). Patrí medzi ne podpora samotných pracovísk TT, ich propagácia a rozvíjanie možností vzájomnej spolupráce a zdieľania informácií doma i v zahraničí.      

      

Cena za transfer technológií 

Súťaž Cena za transfer technológií, v ktorej boli ocenené najlepšie slovenské nové technológie, bola vyhlásená po prvýkrát a premiérovo boli udelené aj ocenenia v troch kategóriách. 

Súťaž  bola vyhlásená už 1. augusta 2013. Rozhodnutie o jej výsledkoch padlo až na konferencii NITT SK.       

Viac informácií o súťaži si môžete prečítať v samostatnom článku Cena za transfer technológií odštartovala svoju premiéru.

 

Panelová sekcia  

Účastníci konferencie si mohli počas jej trvania prezrieť aj pripravenú panelovú sekciu, ktorá sa niesla v duchu “to najlepšie zo Slovenska“ v rámci nových technológií. 

Predstavených bolo celkom 18 noviniek pochádzajúcich zo slovenského akademického a vedeckovýskumného prostredia. 

Názov            

Pôvodca

Inštitúcia

Tvorba ateliéru Industrial dizajn  

Ferdinand Chrenka

Vysoká škola výtvarných umení

Štúdium rozpustnosti valsartanu   s cieľom využívania výsledkov pri vývoji nového generického   prípravku 

Lenka Stopková

Želmíra Bezáková

Univerzita Komenského, Farmaceutická   fakulta,

Katedra farmaceutickej chémie

Bezdrôtové senzorové siete:   systém riadenia efektívneho nabíjania superkapacitorov

Michal Kochláň

Juraj Miček

Peter Gubiš

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

Systém pre spätné získavanie   tepla z taviacich pecí na tavenie sekundárneho hliníka

Stanislav Gavlas

Jozef Jandačka

Milan Malcho

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta strojnícka

Katedra energetickej techniky

Vývoj nových metód stanovenia   obsahu liečiv charakteru halogenidov organických zásad 

Želmíra Bezáková

Mária Stankovičová

Univerzita Komenského

Farmaceutická fakulta

Katedra farmaceutickej chémie

Odrody rastlín – výstupy   poľnohospodárskeho výskumu a vývoja

Ján Kraic

Ľubomír Rückschloss

Peter Hozlár

Mária Lichvárová

Darina Muchová

Andrea Hanková

Katarína Matúšková

Centrum výskumu rastlinnej výroby,   Piešťany

Plánovanie, projektovanie   a stavba cestnej infraštruktúry 

Peter Rakšányi

Silvia Štefunková

Slovenská technická univerzita

Stavebná fakulta

Katedra dopravných stavieb

Ochrana a správa práv   priemyselného vlastníctva na STU 

Helena Ďurovčíková

Ivana Lisická

Slovenská technická univerzita

Know-how centrum

Návrh dopravných plôch   v obytných zónach

Monika Orthová

Slovenská technická univerzita

Stavebná fakulta

Katedra dopravných stavieb

Dizajn PET fľaše na minerálnu   vodu

Jozef Turlík

Slovenská technická univerzita

Fakulta architektúry

Ústav dizajnu

Transfer technológií na   Technickej univerzite vo Zvolene

Jozef Šálka

Anton Stolár

Veronika Deáková

Technická univerzita vo Zvolene

Prenos inovačných poznatkov   a technológií v logistických a dopravných procesoch 

Jana Lalinská

Juraj Čamaj

Martin Kendra

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky   dopravy a spojov

Katedra železničnej dopravy

Aplikovaný výskum na Žilinskej   univerzite 

Jozef Vlčan

Martin Bugaj

Pavol Rafajdus

 

Žilinská univerzita v Žiline

Kancelária pre transfer   technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV

Martin Gróf

Dajana Bieliková

Katarína Müllerová

Slovenská akadémia vied

Technologický inštitút 

Laboratórny žiarový lis ONE!

Pavol Šajgalík

Miroslav Hnatko

Zdeno Pánek

Katarína Müllerová

Slovenská akadémia vied

Ústav anorganickej chémie

Prvé kroky Univerzitného centra   inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na TUKE

Anton Lavrin

Peter Cirbes

Branislav Bonk

Zlatica Dolná

 

Technická univerzita v Košiciach

Prvé výsledky pracoviska UCITT   v oblasti ochrany duševného vlastníctva na TUKE

Anton Lavrin

Peter Čižmár

Valéria Geffertová

Jarmila Ferenčíková

Zlatica Dolná

Technická univerzita v Košiciach 

Proces transferu technológií na   UK – aktuálny stav

Anton Gáplovský

Helga Jančovičová

Michal Kriššák

Univerzita Komenského v Bratislave

  

Doplňujúce informácie 

Z konferencie je spracovaný zborník abstraktov z podujatia, ktorý obsahuje aj slovenské, aj anglické verzie týchto krátkych informačných textov.

Stručné informácie o podujatí nájdete aj na portáli Národný portál pre transfer technológií (NPTT) –   http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/konferencia-nitt-sk-2013-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici.html?page_id=1238.

Aktuálne informácie sú k dispozícii aj na sociálnej sieti Facebook
https://www.facebook.com/#!/pages/Centrum-transferu-technol%C3%B3gi%C3%AD-pri-CVTI-SR/537689619579148?fref=ts.

Tradícia sa má dodržiavať, a preto sa po úspešnom treťom ročníku neobzeráme len späť, ale pohľady a najmä všetky sily smerujeme k príprave tej budúcoročnej. Nech aj ročník 2014 je jedným z nových impulzov pre transfer technológií na Slovensku.    

Mgr. Eva Vašková

 

 

Cena za transfer technológií odštartovala svoju premiéru

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK