Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Pri UPJŠ v Košiciach vznikne medicínsky vedecký park

17. 01. 2014

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s prorektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Jurajom Černákom podpísali na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice).

Projekt sa týka vybudovania biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny.
Celkové náklady na realizáciu projektu „MediPark, Košice“ predstavujú sumu takmer 32,8 mil. €. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške 27,86 mil. €, zo štátneho rozpočtu v objeme 3,28 mil. € a z vlastných zdrojov vysokej školy v čiastke 1,63 mil. €.
Realizátormi projektu budú UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom SAV a Technickou univerzitou v Košiciach. Projekty budú financované z Operačného programu Výskum a vývoj.
Termíny ukončenia realizácie projektov sú plánované do 30. júna 2015.

 

Zdroj: MŠVVaŠ : https://www.minedu.sk/pri-upjs-v-kosiciach-vznikne-medicinsky-vedecky-park/

(IM)

Kľúčové slová:
podpora transferu technológií

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK