Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národný portál transferu technológií: Poskytované služby (1. časť)

16. 01. 2014

CVTI SR prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) implementuje národný projekt NITT SK, ktorého hlavnou úlohou je zriadiť a navrhnúť národný systém podpory transferu technológií – NSPTT. Tento systém zahŕňa viacero foriem podpory v procese transferu technológií ako poskytované služby, dokumenty, odborné semináre a komplexné informácie. Podpora je určená osobitne pre akademickú obec čiže univerzity, výskumné ústavy a Slovenskú akadémiu vied. Aby sme tieto formy služieb mohli poskytovať čo najefektívnejšie, bol pre tento účel vytvorený webový portál www.nptt.sk prostredníctvom ktorého, je možné k jednotlivým formám tejto podpory pristupovať on-line. NPTT – Národný portál pre transfer technológií sa stáva jedným z hlavných, a zatiaľ jediným prístupovým bodom na Slovensku, prvotne určeným pre centrá transferu technológií, vedecko-výskumných pracovníkov, študentov a firmy. Vytvorením špecializovaného webového rozhrania získava cieľová skupina akademických pracovníkov a pracovníkov centier transferu technológií okamžitý prístup k potrebným informáciám v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. V nasledujúcich riadkoch si bližšie popíšeme jednotlivé služby, spôsob ich využitia a funkcionality, ktoré NPTT prináša vedecko-výskumnej spoločnosti na Slovensku.

Najsilnejšiu a najdôležitejšiu formu podpory v procese ochrany duševného vlastníctva (DV) a transferu technológií (TT) tvoria poskytované expertné podporné služby a hradenie patentových poplatkov.

Expertné podporné služby, ktoré zahŕňajú aj rešeršné služby (o nich si povieme nižšie) sa zameriavajú a odborne pokrývajú celý proces TT. Skúsme si na ilustratívnom príklade  priblížiť, akým spôsobom môžu byť pre akademickú obec služby prospešné. Ako už bolo spomenuté, cieľom je pokryť celý proces TT. Jedna z prvých služieb je “aktívne vyhľadávanie vynálezov“, ktoré sa raz môžu stať predmetom priemyselno-právnej ochrany a následne byť komerčne využiteľné. Objednaním tejto služby prichádza expert.  Človek, ktorý má odborné skúsenosti s vyhľadávaním vynálezov a posúdením formy (patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka a ďalšie),  ktorou by mohli byť chránené. Následne odporúčame využiť službu “príprava a podanie prihlášky a zastupovanie pred patentovými úradmi“. Tu patentový zástupca vypracuje prihlášku a podá ju na príslušný úrad priemyselného vlastníctva, čím sa stáva vynález “stavom techniky“, tzn. nikto si takýto vynález už chrániť nikdy nemôže. Ochránený vynález je potom možné poskytnúť súkromnej spoločnosti za odplatu. V tejto fáze poskytujeme služby “vyhľadávanie komercializačného partnera“ a následne “príprava licenčných zmlúv“.

Poskytovaných služieb je samozrejme viac a veľmi podrobne prechádzajú celým procesom TT. Podstatné je odbremeniť pôvodcu vynálezu od administratívnych a odborných povinností.

Akým spôsobom služby získať? CTT CVTI SR sa podpísaním Zmluvy o poskytovaní expertných podporných služieb s vyššie spomínanými inštitúciami stáva partnerom pre ich poskytovanie. Zástupca akademickej obce má teda možnosť si v ktoromkoľvek kroku TT požiadať o poskytnutie služby. Pre jednoduchšiu orientáciu sú podrobne všetky popísané na NPTT v časti “Poskytované služby v procese TT – Expertné služby“, odkiaľ je ich možné potom objednať. V prípade, že si zástupca akademickej obce nie je istý zvolenou službou, môže využiť poradenstvo nášho CTT CVTI SR, kde mu ochotne a radi poradíme.

Neoddeliteľnou súčasťou pred podaním patentovej alebo inej prihlášky na úrad priemyselného vlastníctva je vykonanie rešerše, čiže prieskumom v patentových a nepatentových databázach pre zistenie novosti vynálezu. V databázach sa nachádzajú všetky, už chránené alebo zverejnené, podobné alebo zhodné vynálezy alebo technické riešenia, dizajny, ochranné známky. V prípade negatívneho výsledku rešerše je vysoko pravdepodobné, že na vynález bude udelená ochrana. V opačnom prípade nie je potrebné o ochranu žiadať, nakoľko vynález nespĺňa jednu                    zo základných podmienok udelenia ochrany a tou je novosť. Silný dôraz je na zachovaní mlčanlivosť a trpezlivosti v publikovaní.

Postupne sa dostávame k veľmi úzko súvisiacej službe, ktorou je “hradenie patentových poplatkov“. Zatiaľ čo expertné podporné služby sú súčasťou NSPTT a  ich financovanie je realizované z projektu NITT SK (štrukturálne fondy EÚ), hradenie patentových poplatkov je aktivita vlády SR, ktorá pridelila CVTI SR účelovo viazané finančné prostriedky pre transfer technológií. Tieto prostriedky je možné použiť na financovanie všetkých úkonov spojených so získaním priemyselno-právnej ochrany ako sú prihlasovacie poplatky, poplatky za rešerš vykonávanú príslušným úradom, udržiavacie poplatky. Výška poplatkov sa môže pohybovať v rozmedzí desiatok až tisícov eur. Teda jedná sa o značnú výšku, na ktorú väčšina vedecko-výskumných inštitúcií nemá vyčlenené finančné zdroje. Takýmto spôsobom je možné odbremeniť inštitúcie od finančnej ťarchy, ale v prvom rade umožniť získanie priemyselno-právnej ochrany vynálezu. Takto chránený vynález je atraktívnejší pre využitie a zhodnotenie v súkromnom sektore získaním konkurenčnej výhody.

Využitím týchto služieb sa dostáva akademickej obci komplexná podpora v procese transferu technológií. Uvedomujeme si táto problematika je administratívne aj finančne náročná, a preto Vám prostredníctvom Národného portálu pre transfer technológií – NPTT ponúkame on-line poradenstvo pri spôsobe získavania a využívania podporných služieb. Preto neváhajte a navštívte náš NPTT, aby sa stal tiež Vaším portálom a bol aj pre Vás miestom, kde sa veda spája s praxou.

 

Ing. Martin Smeja, PhD.

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK