Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Licencia aj založenie spin – off má svoje špecifiká

16. 01. 2014

Všetky informácie v tomto článku sprostredkúvame na základe prednášok odprezentovaných zástupcami centier transferu technológií európskych univerzít v rámci odborného seminára Commercialising Academic Research through Licensing & Spin-Outs, ktorý sa konal v dňoch 14. – 15. 11. 2013 v Berlíne a organizovala ho Europeam Academy for Taxes, Economics & Law.

Na tému licencovanie vz. zakladanie Spin-out spoločností prednášal pán Evert Geurtsen z ISIS Innovation (ISIS), ktorá funguje ako centrum transferu technológií Univerzity v Oxforde. Univerzita v Oxforde je najväčšou univerzitou vo Veľkej Británii s 3850 vedecko-výskumnými zamestnancami a s vyše 5000 PhD študentami a samotné ISIS je jedným z najefektívnejšie fungujúcich CTT na svete.

Podľa ISIS je cieľom TT spojiť technológie s príslušnými zdrojmi, aby mohli byť pretavené do využiteľných produktov a služieb. Pričom obe strany budúceho vzťahu v rôznej miere disponujú:

 • vybavením pre výskum a ľudskými zdrojmi,
 • rôznymi schopnosťami, skúsenosťami a know-how rovnako ako duševným vlastníctvom,
 • kapacitami na dosahovanie certifikátov, povolení a pod.,
 • výrobným vybavením, dodávateľskými vzťahmi a reťazcami, možnosťou realizácie marketingu, distribúcie a pod. 

 

Úlohou CTT je zvážiť, ktorou z možností realizácie TT sa dá dosiahnuť najlepšie prepojenie vyššie uvedených technológií a zdrojov. 

K dispozícii sú tieto možnosti realizácie TT:

 • licencovanie existujúcej spoločnosti, vytvorenie novej spoločnosti a licencovanie tejto spoločnosti (Spin-out),
 • pretransformovanie na ďalšie použitie v rámci inštitúcie,
 • presunutie do inkubátora za účelom založenia Start-up, 
 • komercializácia formou spoločného výskumu inštitúcie a partnera s komerčnej sféry (Joint Venture). 

 

Úspešne zrealizované transfery potom môžu mať pozitívny dopad na:

 • finančné príjmy univerzity a VV pracovníkov (formou pravidelných platieb, podielov v spoločnostiach alebo formou dividendy),
 • možnosti spolupráce a financovanie univerzity zo spin-out spoločností alebo z licencií,
 • príležitosti na konzultácie a spoluprácu pre VV pracovníkov,
 • kariérne príležitosti pre VV pracovníkov,
 • reputáciu akademickej inštitúcie,
 • ekonomické a sociálne ovplyvňovanie regiónu, v ktorom inštitúcia pôsobí.

 

Proces založenia Spin-out

V ISIS pod pod pojmom Spin-out chápu takú formu novozakladanej firmy, v ktorej figurujú zamestnanci Univerzity v Oxforde a univerzita má v tejto spoločnosti podiel. Spoločnosť, v ktorej figurujú zamestnanci inštitúcie, ale univerzita v nej nemá podiel nazývajú v ISIS ako Start-up. Proces založenia Spin-out spoločnosti pozostáva z týchto základných krokov:

 • identifikácia potenciálu pre založenie Spin-out (návrh na založenie vychádza z ISIS, k definitívnemu rozhodnutiu o založení ale musia získať súhlas VV pracovníkov, ktorí sú pôvodcami DV),
 • nájdenie manažérskeho tímu a určenie rolí VV pracovníkov v budúcej spoločnosti - VV pracovníci sa nemajú stávať manažérskymi pracovníkmi v novej spoločnosti, pretože nemajú skúsenosti s manažmentom ani príslušné vzdelanie, majú naopak pokračovať v tých činnostiach, v ktorých sú dobrí a plniť VV úlohy pri ďalšom vývoji technológie. Manažérsky tím tvoria profesionálni manažéri z komerčnej sféry, dostatočne kredibilní pre sponzorov, ktorých bude ISIS pre Spin-out získavať, pričom ich manažérske funkcie v Spin-out spoločnosti nie sú platené. Motiváciou na efektívne pôsobenie manažérskeho tímu je možnosť získania podielu v Spin-out spoločnosti po úspešnom rozbehu spoločnosti. Podmienky pre tento postup sú zakotvené v zmluve s manažérskym tímom. Manažérsky tím môže pochádzať aj od investora. ISIS dôsledným dlhoročným uplatňovaním tohto procesu získala takú dôveru v očiach manažérov pôsobiacich v komerčnej sfére, že v súčasnosti sa už často sami obracajú na ISIS s ponukou na spoluprácu. Pôsobenie v novozakladaných spoločnostiach pritom chápu ako príležitosť na kariérne skúsenosti alebo zmenu. Manažérsky tím sa nepodieľa na zakladaní Spin-out, to je úlohou ISIS.,
 • príprava biznis návrhu alebo obchodného (podnikateľského) plánu,
 • zabezpečenie príspevku z fondu pre podporu Spin-out (v prípade využitia podpory z fondu sa príspevky fondu menia na podiel v spoločnosti alebo sa do fondu odvádzajú licenčné poplatky za technológiu licencovanú novovznikajúcej spoločnosti),
 • nachádzanie investorov a dohodovanie podmienok vstupu investora do Spin-out spoločnosti (medzi dohodované podmienky patrí napríklad podiel investora v spoločnosti, podiel manažérskeho tímu a pod. Platí pravidlo, že v novozaloženej spoločnosti si podiel 50:50 rozdelí univerzita a VV pracovníci, ISIS nemá v Spin-out spoločnostiach podiel. Pri vstupe investora získava podiely v spoločnosti aj on, pomer 50:50 medzi univerzitou a VV pracovníkmi na tých podieloch, ktoré nedostane investor, ale zostáva vždy zachovaný.  Ďalšie podiely môže podľa zmluvy získať po dosiahnutí stanovených podmienok a pri súhlase investora manažérsky tím.),
 • zabezpečenie vzniku spoločnosti, dohodnutie licenčných podmienok k technológii, dohodnutie investícií s investorom,
 • správa vyplývajúca z podielov v spoločnosti – nie vedenie spoločnosti. 

 

Proces od nahlásenia vynálezu po oslovenie investora pritom trvá 6 až 18 mesiacov. Počas tejto doby ISIS zabezpečuje ochranu DV, vyhľadáva manažérsky tím, pripravuje biznis plán, dohody o fungovaní Spin-out, nachádza možnosti financovania z existujúcich fondov a pod. 

 

Výhody a nevýhody: Licencia vz. Spin-out

Úplne na začiatku procesu zakladania Spin-out spoločnosti ISIS zvažuje výhodnosť založenia Spin-out v porovnaní s komercializáciou formou licencovania aj na základe porovnania výhod a nevýhod oboch prístupov, pričom vychádza z nasledujúceho základného rozdelenia. 

Spin-out

Výhody

 • všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii, sú určené na vývoj jednej technológie,
 • financie od investora sa dajú použiť flexibilne s ohľadom na účel Spin-out, 
 • investor, manažérsky tím a výskumný personál zdieľajú v spoločnosti podiely a sú tak motivovaní k efektívnemu dosahovaniu cieľov,
 • prináša VV pracovníkom kariérne možnosti, príležitosti pre realizáciu konzultácií a do istej miery aj príležitosti na spoluprácu medzi firmou a univerzitou,
 •  možnosti ďalších finančných prínosov vyplývajúce z možnosti ďalšieho licencovania a rastu hodnoty spoločnosti.

 

Nevýhody

 • vysoké riziko, pretože celé prostredie je nové,
 • vysoký potenciál konfliktu, keďže v Spin-out firme je združená malá skupina ľudí s relatívne veľkými podielmi na majetku spoločnosti,
 • nízka miera skúseností s novou technológiou môže ohroziť dosiahnutie a úspešnosť finálneho produktu,
 • vysoké nároky na počiatočné financovanie. 

 

Licencovanie

Výhody

 • zdroje na ďalší vývoj technológie zvyčajne existujú (u licencenta), redukuje sa tým riziko a znižuje sa čas potrebný na dosiahnutie výsledku,
 • vopred hradené poplatky za licenciu, skoršie (a pravdepodobne väčšie) príjmy z podielov na predaji produktu,
 • významné príležitosti na spoluprácu a konzultácie,
 • zvyšovanie reputácie pre obe zúčastnené strany,
 • v prípade potreby sú ľahšie dostupné ďalšie zdroje na vývoj produktu u licencenta. 

 

Nevýhody

 • vnútorná konkurencia voči ďalším aktivitám akademickej inštitúcie,
 • nižší manažérsky dohľad nad procesom vývoja technológie do produktu ako v prípade Spin-out,
 • nepredpokladané dopady na licencenta, ktoré nesúviasia s licenciou, môžu ohroziť dosahovanie výstupov,
 • pre VV pracovníkov ale aj pre univerzitu je prístup k ďalším finančným prínosom, okrem tých definovaných v licenčnej zmluve, obmedzený. 

 

Téma rozhodovania medzi zakladaním Spin-out a licencovaním je samozrejme ďaleko obsiahlejšia a podrobnejšia. V tomto článku sa pokúšame sprostredkovať námety na rozmýšľanie, aké všetky aspekty je potrebné zvažovať, ak chce akademická inštitúcia realizovať TT prostredníctvom niektorej z týchto dvoch možností. V ISIS v tomto uvažovaní mohli dôjsť už tak ďaleko, že pri vybraných technológiách zvažujú ďalšiu možnosť – založenie spoločnosti ako Start-up, bez toho, aby univerzita v novozaloženej spoločnosti nadobudla podiel.

 

Start up a asistencia pri jeho založení

Podstatou uvažovania nad motivovaním VV pracovníka ku založeniu Start-upu je zváženie, či sa jedná o technológiu, na ktorú sú viazané niektoré nákladové položky (patentové poplatky, náklady na licencovanie DV, ďalší vývoj, náklady na produkciu a distribúciu, náklady na predaj a marketing, prevádzkový kapitál, mzdy, náklady na založenie spoločnosti a jej manažment). V ISIS v priebehu dlhoročného pôsobenia identifikovali, že pokiaľ transferovanou technológiou je softvér, tak mnohé z týchto položiek sú nulové alebo veľmi nízke a VV pracovníkom resp. PhD študentom môže byť pri zakladaní Start-upu poskytnutá efektívna pomoc bez mimoriadnych nákladov.

Konkrétne môžu v prípade SW technológie náklady vyzerať takto:

 • patentové poplatky – žiadne,
 • náklady na licencovanie DV – žiadne alebo môže CTT s licenčnými poplatkami počkať až kým sa technológia nevyvinie do produktu a nerozbehne sa jeho predaj,
 • ďalší vývoj – žiadne, pokiaľ podnikateľ, ktorý zakladá a vedie firmu je tiež výskumníkom, ktorý vyvíja produkt,
 • náklady na produkciu a distribúciu – žiadne,
 • náklady na predaj a marketing – nízke na začiatku,
 • prevádzkový kapitál – žiadne (neexistuje napr. zásoba na skladoch),
 • mzdy – môžu byť uhradené v podieloch na spoločnosti,
 • náklady na založenie spoločnosti – nízke, pokiaľ sa neráta so vstupom investora do spoločnosti,
 • náklady na manažment – žiadne, pokiaľ podnikateľ je aj majiteľom a riaditeľom spoločnosti.

 

Služby inkubátora pre Start-up firmy

Zamestnanci a PhD študenti Oxfordskej univerzity môžu rozbehnúť podnikanie formou Start-up, pokiaľ ich technológia spĺňa požiadavky na náklady asi tak ako je rozpísané vyššie. Je potrebné aby preukázali schopnosť a vôľu technológiu vyvinúť do produktu vlastnými silami, aby preukázali, že vo firme sú schopní postúpiť do fázy predaja alebo do fázy, kedy môžu investorovi ponúknuť produkt bez počiatočných investícií a že majú plán podnikania. Pričom pod plánom podnikania sa nerozumie štrukturovaný podnikateľský plán ako ho chápeme, ale jedná sa skôr o popis svojich plánov do takej miery, aby bolo zrejmé, že zámer je premyslený. Pokiaľ toto všetko pôvodca aj jeho technológia spĺňajú, môžu využiť služby inkubátora, ktorý je za týmto účelom na Oxfordskej univerzite zriadený. 

Inkubátor začínajúcim podnikateľom ponúka:

 • kancelárske vybavenie, internet, servery, hosting...,
 • finančnú podporu pre získanie prístupu k základným službám, vybaveniu, softvéru...,
 • poradenstvo pri správe a správu DV prípadne licencií,
 • prístup k poradenským službám v oblasti podnikania a obchodu (právo, finančníctvo a daňovníctvo a pod.),
 • tréningy a vzdelávanie pre získanie a rozvoj podnikateľských zručností,
 • možnosť realizovať predaj pred založením vlastnej spoločnosti na prostredníctvom ISIS,
 • PR prostredníctvom ISIS a Oxfordskej univerzity. 

 

ISIS na oplátku za tieto služby získava podiel v zakladanej spoločnosti a prípadné ďalšie úhrady podľa dohody. 

Na Slovensku zatiaľ TT nepostúpil do fázy, aby boli úvahy nad touto témou pre naše akademické inštitúcie pálčivé. Je to však otázka blízkej budúcnosti, kedy sa slovenské CTT budú zaoberať aj riešením takýchto situácií. Už dnes môžu vznikať ďalšie otázky, ktorých zodpovedanie napríklad na špecializovaných odborných podujatiach môže napomôcť schopnosti reagovať odbornejšie a profesionálnejšie v dobe, keď sa licencovanie a zakladanie Spin-off spoločností na Slovensku rozbehne vo väčšej miere (aj vďaka budovanému Národnému systému podpory TT v SR).

 

Informácie čerpané z prednášok:
Evert Guersten, Licencing vs. Spin-Outs – Are Spin-Outs first or Second Choice?, Berlin 2013
Evert Guersten, Start-Ups as an Alternative to SPin-Outs, Berlin 2013

Mgr. Miroslav Kubiš

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK