Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Ľubomír Bilský

13. 01. 2014

Milí čitatelia, 

Ing. Ľubomír Bilskýv úvodníku predchádzajúceho čísla sme vás informovali o významnom jubileu – 75. výročí založenia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré si v tomto roku pripomíname. Informovali sme vás o postupnom vývoji a rozširovaní poslania inštitúcie od jej založenia v roku 1938 až po súčasnosť. Zároveň sme si pri tejto príležitosti dovolili predstaviť vám podrobnejšie naše činnosti a služby, najmä tie tradičné, súvisiace s napĺňaním poslania špecializovanej vedeckej knižnice. I keď sa môže na prvý pohľad zdať, že knižnično-informačné služby s témou transferu technológií príliš nesúvisia, opak je pravdou. Kvalitné a aktuálne vedecké informácie sú nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie vedeckých výstupov s potenciálom na uplatnenie sa v hospodárskej či spoločenskej praxi.

Ako však isto viete, aktivity a podporné služby CVTI SR sú dnes omnoho komplexnejšie. Masívnejší nárast činností nastal po roku 2008, kedy sme získali možnosť využívať prostriedky štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom tzv. národných projektov z Operačného programu Výskum a vývoj. V súčasnosti naše centrum implementuje až päť takýchto projektov, pričom aktívne participujeme aj v medzinárodných projektoch zameraných na podporu výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií. Práve aktivity mimo tradičných knižnično-informačných služieb by sme vám radi priblížili v aktuálnom vydaní TT bulletinu.

Okrem prezentácie činností a podporných služieb CVTI SR, nájdete v tomto čísle opäť množstvo zaujímavých a podnetných informácií súvisiacich aj s problematikou ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie. Veríme, že tieto informácie budú pre vás užitočné pri realizácii úspešného transferu technológií.

S cieľom zamerať náš časopis ešte viac na oblasti priamo súvisiace s problematikou transferu technológií, prinášame od tohto čísla nové témy, ktorým sa chceme pravidelne venovať. Za týmto účelom vzniknú aj nové rubriky a budú publikované články so zaujímavými témami. Dozviete sa tak napríklad o zámere a aktuálnom vývoji pri zriaďovaní Národného centra transferu technológií v rámci projektu NITT SK, o aktualitách na Národnom portáli pre transfer technológií, či o konkrétnych  prípadoch  transferu technológií, ktorých podporu zabezpečujeme v rámci externých podporných služieb projektu NITT SK. Budeme tiež prinášať informácie o najlepších príkladoch úspešnej praxe pri realizácii transferu technológií v krajinách, kde sa tejto problematike venujú už dlhodobo, a o fungovaní centier transferu technológií najvýkonnejších výskumno-vývojových inštitúcií vo svete.

Veríme, že nové témy vás zaujmú a budú prínosné vo vašom snažení pri komercializácii duševného vlastníctva. Budeme radi, ak nám zašlete aj vaše  návrhy na ďalšie rubriky a  témy, ktoré by vás zaujímali. Našou snahou je kontinuálne rozširovať rady čitateľov tohto periodika, čo sa, samozrejme, dá len vtedy, ak jeho obsah bude korešpondovať s informačnými potrebami a záujmami vedeckej komunity a odbornej verejnosti, pre ktorých je časopis určený. Ak si myslíte, že časopis by mohol byť zaujímavý aj pre vašich kolegov, spolupracovníkov či priateľov, budeme radi, ak budete šíriť jeho dobré meno. 

Prajeme vám príjemné čítanie. 

Ing. Ľubomír Bilský,
riaditeľ úseku stratégie a koordinácie CVTI SR

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK