Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Horizont 2020:15 miliárd EUR na inovácie a výskum v prvých dvoch rokoch

15. 01. 2014

logo EKBrussel 11. 12. 2013: Európska komisia dnes prvýkrát predstavila výzvy na predloženie návrhov na projekty v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom Európskej únie pre výskum a inovácie v hodnote 80 miliárd EUR. V prvých dvoch rokoch jeho fungovania bude k dispozícii viac ako 15 miliárd EUR, pričom tieto finančné prostriedky sú určené na stimuláciu znalostnej ekonomiky Európy a riešenie problémov, čo povedie k zmene životov ľudí.

Patrí sem 12 oblastí, na ktoré budú opatrenia v rokoch 2014 – 2015 zamerané, napríklad personalizovaná zdravotná starostlivosť, digitálna bezpečnosť a inteligentné mestá (pozri MEMO/13/1122).

Komisia prvýkrát stanovila priority financovania na obdobie dvoch rokov, čím výskumným pracovníkom a podnikom zabezpečila viac istoty, než kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o nasmerovanie politiky EÚ v oblasti výskumu. V prípade väčšiny výziev, ktoré budú financované z rozpočtu na rok 2014, možno projekty prihlásiť už odteraz, pričom ďalšie výzvy budú nasledovať v priebehu roka. Len na samotné výzvy financované z rozpočtu na rok 2014 bolo vyčlenených približne 7,8 miliardy EUR a financovanie sa zameriava na tieto tri kľúčové piliere programu.

 Horizont 2020:

Excelentná veda: Približne 3 miliardy EUR vrátane 1,7 miliardy EUR na granty z Európskej rady pre výskum pre špičkových vedcov a 800 miliónov EUR na štipendiá Marie Skłodowskej-Curie pre mladých výskumných pracovníkov (pozri MEMO/13/1123).
Vedúce postavenie priemyslu: 1,8 miliardy EUR na podporu vedúceho postavenia Európy v priemysle v oblastiach ako IKT, nanotechnológie, pokročilé výrobné technológie, robotika, biotechnológie a vesmír.
Spoločenské výzvy: 2,8 miliardy EUR na inovačné projekty, ktoré sú zamerané na riešenie spoločenských výziev programu Horizont 2020 v týchto siedmich oblastiach: zdravie, poľnohospodárstvo, námorný priestor a biohospodárstvo, energetika, doprava, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín, reflexívne spoločnosti a bezpečnosť.

Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie so sedemročným rozpočtom v hodnote takmer 80 miliárd EUR.
Väčšina finančných prostriedkov EÚ na výskum sa prideľuje na základe súťažných výziev, avšak rozpočet programu Horizont zahŕňa aj finančné prostriedky pre Spoločné výskumné centrum, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie, Európsky inovačný a technologický inštitút a na výskum vykonávaný na základe Zmluvy o Euratome.
Uverejnia sa takisto samostatné výzvy v rámci konkrétnych partnerstiev s priemyslom a členskými štátmi (pozri IP/13/668). V roku 2014 dosiahne celkový rozpočet EÚ na výskum vrátane uvedených položiek a administratívnych výdavkov hodnotu približne 9,3 miliardy EUR, ktorá v roku 2015 porastie na hodnotu približne 9,9 miliardy EUR. Konečné sumy na rok 2015 podliehajú rozhodnutiu o rozpočte na rok 2015.

Príležitosti na získanie finančných prostriedkov z programu Horizont 2020 sú uvedené v pracovných programoch uverejnených na digitálnom portáli EÚ pre financovanie výskumu, ktorý bol prepracovaný tak, aby umožňoval rýchlejšie, bezpapierové konania. Žiadatelia na ňom takisto nájdu jednoduchšiu programovú štruktúru a financovanie, jeden súbor pravidiel a menšiu záťaž v oblasti finančných kontrol a auditov.

Výzvy na roky 2014 – 2015 zahŕňajú 500 miliónov EUR v priebehu dvoch rokov určených na inováciu malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom úplne nového nástroja pre MSP.

Očakáva sa, že rodové aspekty budú zahrnuté do mnohých projektov, pričom vyčlenené boli aj finančné prostriedky na ďalšiu stimuláciu diskusie o úlohe vedy v spoločnosti. Takisto sa zaviedli nové pravidlá na to, aby jednou z požiadaviek programu Horizont 2020 bola aj požiadavka otvoreného prístupu, čím sa zabezpečí, že uverejnenie výsledkov projektov bude voľne prístupné každému.

Ďalšie informácie:
MEMO/13/1085: Horizont 2020 – nový program EÚ pre výskum a inovácie
Webová stránka programu Horizont 2020
Portál pre účastníkov

Zdroj: Tlačová správa EK

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK