Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Expertné podporné služby Centra transferu technológií CVTI SR

16. 01. 2014

Predkladaný článok je prvým v sérii, kde budú postupne prezentované technológie a výsledky verejných výskumných inštitúcií, ktoré využívajú expertné podporné služby Centra transferu technológií CVTI SR v procese komerčného zhodnotenia výsledkov akademickej sféry. Tieto služby sú súčasťou implementácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, ktorého primárnym cieľom je prenos poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe. Expertné podporné služby pokrývajú svojím rozsahom celý proces transferu technológií od identifikácie výsledkov výskumu a vývoja vhodných na priemyselno-právnu ochranu a komercializáciu, cez posúdenie prínosov technológie a realizáciu ochrany (príprava a podanie patentových a iných prihlášok) až po marketingové prezentácie technológií, vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu, prípravu licenčných zmlúv a zakladanie spin-off spoločností. Služby sú verejným vedeckovýskumným inštitúciám poskytované bezplatne a ich presné znenie je dostupné na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk).

Počas doterajšieho pôsobenia centra bolo podporených štyridsaťpäť  projektov, pri ktorých bolo predložených viac ako stotridsať žiadostí na konkrétne služby. Najviac služieb súviselo s asistenciou pri výbere výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na priemyselno-právnu ochranu a odhad ich komerčného potenciálu. V tejto fáze sa posudzuje komerčný prínos danej technológie, jej potenciálne uplatnenie na trhu, ako aj veľkosť samotného trhu a existencia konkurencie.

Po fáze zhodnotenia komerčného potenciálu, v prípade pozitívneho výsledku, nastáva proces priemyselno-právnej ochrany predmetnej technológie. Zo spomínaných štyridsaťpäť projektov bolo viac ako polovica chránených prostredníctvom patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru, prípadne inej formy ochrany duševného vlastníctva. Viac ako tretinu tvorila ochrana na medzinárodnej úrovni prostredníctvom PCT prihlášky, pričom v niektorých prípadoch dochádza už k ochrane aj na národnej úrovni iného štátu.

V prípade, že je výsledok výskumno-vývojovej činnosti chránený, možno pristúpiť k vyhľadávaniu partnerov na komercializáciu, ktorému však predchádzajú služby stratégie komercializácie duševného vlastníctva a prípravy marketingovej prezentácie transferovaného výsledku. V stratégii komercializácie sa zameriava na výber vhodného spôsobu komercializácie, či už prevodu majetkových práv z majiteľa na záujemcu, poskytnutie výhradnej alebo nevýhradnej licencie, prípadne založenia spin-off spoločnosti. V tejto fáze vybraní experti pripravia taktiež adekvátnu podporu vo forme marketingových propagačných materiálov, ktoré sú používané pri následnom vyhľadávaní vhodného komerčného partnera. Je potrebné dodať, že väčšina projektov sa nachádza práve vo fáze vyhľadávania partnerov zo súkromnej sféry.

Okrem vyššie popísaných služieb bolo požadovaných aj množstvo podporných služieb v zmysle právneho zabezpečenia a vysporiadania majetkových vzťahov, vedenie rokovaní medzi právnymi stranami a pod.

Centrum transferu technológií CVTI SR poskytlo svoje služby  všetkým relevantným akademickým inštitúciám na Slovensku. Najviac dopytov, až dvadsaťdva, bolo zo Slovenskej akadémie vied, po nej nasleduje Žilinská univerzita s deviatimi projektmi a Univerzita Komenského s piatimi. Do procesu transferovania svojich výsledkov sa postupne zapájajú aj ďalšie výskumné inštitúcie, ako napr. Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach a novovzniknuté pracoviská z celého Slovenska. Systém expertných podporných služieb bol aplikovaný na technológie z širokej škály priemyselných odvetví, ako sú biotechnológie, farmácia, chémia až po strojárstvo alebo dokonca umenie a kultúru. 

V ďalších častiach série o expertných podporných službách budú podrobnejšie prezentované jednotlivé technológie a ich materské inštitúcie, no najmä ich genéza od nahlásenia do centra až po súčasné štádium ich komercializácie. 

Ing. Silvester Sališ  

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK