Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV.

23. 01. 2014

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) usporiadalo dňa 30. októbra 2013 štvrtý odborný seminár pod názvom Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV. Tento seminár, ktorý sa konal v konferenčnej sále CVTI SR, na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, uzatvoril prvú sériu štyroch samostatných odborných seminárov NITT SK, ktorých cieľom bolo priblížiť prostredníctvom vybraných tém problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce. 

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.Odborný seminár otvoril a viedol RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., koordinátor odborných aktivít národného projektu NITT SK. Vo svojom vystúpení, okrem iného, uviedol, že tieto semináre sa organizujú v rámci implementácie národného projektu s názvom „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK,“ ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu „Výskum a vývoj.“ Strategickým cieľom projektu je vytvorenie, implementácia a prevádzka Národného systému podpory transferu technológií na Slovensku (NSPTT).

Hlavnou motiváciou je budovanie dlhodobo udržateľnej znalostnej ekonomiky. To je aj cieľom CVTI SR, ktoré tento projekt implementuje. Nosnou časťou národného systému, ktorý pozostáva z niekoľkých častí, je poskytovanie tzv. externých podporných služieb. Tieto služby sú poskytované verejným vedeckovýskumným inštitúciám bezplatne z prostriedkov projektu a svojim rozsahom pokrývajú v podstate celý proces transferu technológií.

Aj v procese komercializácie – komerčného zhodnotenia novej technológie – CVTI SR poskytuje služby, ktoré sú schopné zabezpečiť tento proces. Ide o marketingové prezentácie technológie, voľbu stratégie komercializácie, vyjednávanie licenčných podmienok, vyhľadávanie partnerov, prípravu samotných licenčných zmlúv, prípadne asistenciu pri zakladaní spin-off firiem a pod. Prostredníctvom týchto služieb, ktoré sú   poskytované bezplatne, môžu inštitúcie dostať kompletný servis súvisiaci s procesom transferu technológií.

Ďalšou súčasťou NSPTT je hradenie patentových poplatkov, t. j. všetkých správnych a ďalších poplatkov, ktoré sú spojené so zabezpečením napr. ochrany patentu. Ide o zaplatenie patentovej prihlášky, vydanie patentovej listiny a ďalších súvisiacich poplatkov.

Medzi výstupy národného systému patrí aj Národný portál pre transfer technológií, ktorý je jednotným prístupovým bodom k informáciám z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií. Okrem toho sú tam k dispozícii rôzne informačné zdroje, zoznamy databáz, odbornej literatúry a tiež bezplatný prístup ku vzorovým a metodickým materiálom. Medzi ne patria aj brožúry súvisiace s organizovaním série odborných seminárov, ktoré vydáva CVTI SR pod názvom „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“.  Portál je prístupný na adrese www.nptt.sk/.

V ďalšej časti vystúpenia sa J. Noskovič vrátil k obsahu predchádzajúcich troch odborných seminárov a predstavil ďalšie témy. 

Na programe štvrtého odborného seminára boli prednášky:

  • Zakladanie spin-off firiem
  • Komerčné využitie autorských práv
  • Marketing technológií
  • Vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu v rámci transferu technológií

 

Z obsahu prednášok vyberáme:

Ing. Lenka MikulíkováZakladanie spin-off firiem Ing. Lenka Mikulíková

Spin-off firmy sa zakladajú za účelom transferu výsledkov svojho výskumu do praxe, ktorého súčasťou je primárne komercializácia týchto výsledkov. Pojem spin-off znamená vyňať určitú časť alebo činnosť z materskej inštitúcie za účelom založenia novej samostatnej podnikateľskej jednotky. V oblasti výskumu a vývoja sa používajú aj pojmy „výskumný spin-off“ alebo „univerzitný spin-off“. Výskumný spin-off je taký, ktorý využíva investície z verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie, získal licenciu od takejto inštitúcie na určitú technológiu alebo bol založený priamo takouto inštitúciou alebo jej zamestnancami, vedeckými pracovníkmi, prípadne študentmi. Univerzitný spin-off je podkategóriou výskumného spin-off. Jeho úlohou je transfer technických inovácií vyvinutých univerzitným výskumom do praxe.  

Spin-off firma je taká obchodná spoločnosť, ktorú zakladá materská spoločnosť (inštitúcia) za účelom zjednodušenia komercializácie výsledkov svojho výskumu vo forme duševného vlastníctva. Vo väčšine prípadov inštitúcia zakladá spin-off firmu spoločne so svojimi zamestnancami, doktorandmi alebo študentmi, ktorí sa na výskume podieľali, resp. externými pracovníkmi, ktorí participovali ako spolupôvodcovia takéhoto duševného vlastníctva. 

Rozhodnutia pri založení spin-off firiem môžu byť rôzne, pričom každá inštitúcia môže zohľadniť iné skutočnosti. Založenie spin-off firmy môže iniciovať CTT alebo iné pracovisko, ktoré je za týmto účelom v inštitúcii zriadené, ako aj konkrétne výskumné pracovisko inštitúcie, prípadne jednotliví zamestnanci a študenti. 

Majetkové podiely v spoločnosti závisia od dohody medzi jednotlivými spoločníkmi, od ich vkladov do spoločnosti, či už ide o finančné prostriedky, výsledky výskumu vo forme duševného vlastníctva (východiskové duševné vlastníctvo) alebo vynaloženej práce.  Spin-off firmy môžu byť financované rôznymi spôsobmi. Pre inštitúciu je podstatné, aby spin-off firma časom začala generovať zisk a aby sa jej zhodnotila investícia, ktorú do nej vložila. 

Vedeckovýskumná inštitúcia sa môže rozhodnúť, ako naloží so svojim duševným vlastníctvom, ktoré má k dispozícii pri založení spin-off firmy. Pri vložení majetkových práv k duševnému vlastníctvu je potrebné uzatvoriť so spin-off firmou dohodu o budúcom nakladaní s duševným vlastníctvom. Mala by mať písomnú formu. Spin-off firma by mala dbať najmä na správne vypracovanie dokumentov, akými sú: spoločenská zmluva pri založení obchodnej spoločnosti, pracovné zmluvy a dohody, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, licenčné zmluvy, ostatné zmluvy a dohody.

 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. Komerčné využitie autorských práv JUDr. Zuzana Adamová, PhD.  

Pre úspešný transfer poznatkov by inštitúcia mala mať – prostredníctvom  CTT – prehľad o dielach vytvorených na svojich pracoviskách, čo tiež môže upraviť smernica o nahlasovaní predmetov DV alebo iný vnútorný predpis. Východiskom pre prijatie takéhoto predpisu môžu byť vzorové smernice poskytované CVTI SR na Národnom portáli pre transfer technológií (NPTT) na www.nptt.sk

Nakladanie s autorskými právami má v porovnaní s právami priemyselného vlastníctva svoje špecifiká. Základná odlišnosť spočíva v tom, že autorské práva nemôžu byť predmetom prevodu, čiže ich nemožno previesť na inú osobu, ani sa ich vzdať. Na použitie autorských diel je možné udeliť súhlas formou licenčnej zmluvy. Osobitnou formou udeľovanie súhlasu na použitie je tzv. verejná licencia. 

S účinnosťou od 1. 11. 2013 sa podstatne zjednodušuje systém uzatvárania licenčných zmlúv a aj v prípade, ak bude chýbať niektorá z náležitostí, licenčná zmluva bude platná.  I keď sa zrušila povinná písomná forma s výnimkou výhradnej licenčnej zmluvy, odporúča sa, aby vysoké školy a vedeckovýskumné inštitúcie v rámci transferu poznatkov uzatvárali licenčné zmluvy naďalej v písomnej forme a aby dôsledne dbali na úpravu vzájomných práv a povinností. Vhodným východiskom môžu byť napr. vzorová licenčná zmluva na použitie autorského diela a vzorová licenčná zmluva na vydanie diela, ktoré poskytuje CVTI SR na www.nptt.sk

Pre účely komerčného využitia autorských práv inštitúciami možno uvažovať o rozličných obchodných modeloch, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti inštitúcie a špecializácie konkrétneho pracoviska. Verejné licencie predstavujú významný nástroj v súvislosti s otvoreným prístupom k autorským dielam. Autorské diela predstavujú obchodný potenciál, ale je dôležité vedieť ho náležite využiť.

 

doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.Marketing technológiídoc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.

Marketing technológií predstavuje špecifické prostredie. Kým pri spotrebnom tovare je potrebné často pracovať so zákazníkmi ako s veľkými skupinami segmentov, pri technológiách je možnosť byť priamo adresný – oslovovať konkrétne firmy, konkrétnych odberateľov. Rozhodujúca je otázka, kto bude finálnym používateľom produktu. Transfer technológií sa uskutočňuje spravidla v prostredí B2B (business to buseness). Znamená to, že hlavný záujem marketingu sa bude sústreďovať na firmy a organizácie, ktoré daný produkt – predmet duševného vlastníctva – využijú vo svojom transformačnom procese.  

V oblasti transferu technológií je možné identifikovať štyri základné oblasti komplexného margetingu, a to: dôkladné a podrobné informácie o predmetnom produkte; informácie o potenciálnych zákazníkoch; informácie o konkurentoch a ostatné informačné okruhy. Uvedené oblasti je možné ďalej koncepčne špecifikovať. Na tento účel slúži zjednodušený prístup pre marketingové plánovanie. 

Za produkt sa z marketingového hľadiska považuje všetko, čo môže byť na trhu ponúkané ako objekt záujmu o nadobudnutie do vlastníctva alebo spotreby. Do tohto pojmu sú zahrnuté predmety, výrobky, služby, ale aj myšlienky, nápady, informácie či softvér. Technológie (chránené napr. prostredníctvom obchodného tajomstva, úžitkového vzoru a pod.), vynálezy chránené patentom a pod., pokiaľ sú predmetom obchodných vzťahov, je tiež možné označovať ako produkty. 

Je nevyhnutné vedieť, pre koho je daný produkt určený. Hlavná metóda určená na podrobnú analýzu zákazníkov sa označuje ako segmentácia. Je vhodné určiť primárny segment zákazníkov. 

Relatívne samostatné ekonomické odvetvie je marketingová komunikácia. Na základe podrobnej znalosti primárneho segmentu je možné určiť médiá a techniky, ktoré sú vhodné pre jeho oslovenie.

 

JUDr. Jana Kratěnová Vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu v rámci transferu technológií – JUDr. Jana Kratěnová

V súčasnosti je takmer nemožné realizovať výskum samostatne iba v rámci jednej inštitúcie a očakávať veľký posun vpred pri vytváraní výsledkov, ktoré by mohli mať komerčný potenciál. Potreba partnerskej spolupráce sa stáva prioritou a jej zabezpečeniu by malo venovať pozornosť vedenie inštitúcií a v praktickej podobe najmä pracovníci centier transferu technológií (CTT).  

O potrebe partnerskej spolupráce možno hovoriť najbežnejšie v dvoch prípadoch, a to predtým, než sú výsledky výskumu a vývoja (duševné vlastníctvo) vytvorené a spolupráca iniciovaná až potom, keď sú tieto výsledky k dispozícii. 

Partnerská spolupráca sa realizuje najmä nasledujúcimi formami: spoločný výskum – realizácia výskumu v rámci spolupráce; zákazkový výskum – realizácia výskumu na objednávku pre partnera; komercializácia duševného vlastníctva (DV) – prevod práv k predmetom DV („predaj”) a komercializácia DV – udelenie licencie. 

So začatím partnerskej spolupráce súvisí výmena informácií. Zmluvné strany, teda budúci partneri, sa zvyčajne označujú ako poskytovateľ a príjemca dôverných informácií. Nie je vylúčené, aby každá zo strán mala postavenie poskytovateľa a príjemcu zároveň. Predmetom zmluvy je povinnosť utajovať dôverné informácie, resp. tieto používať len k určeným účelom. 

Existuje niekoľko možností kde hľadať partnerov na spoluprácu. Hľadať sa dá aj prostredníctvom špecializovanej agentúry alebo cez pracovníkov verejného subjektu financujúceho partnerskú spoluprácu. Do popredia sa dostáva nezastupiteľná úloha pracovníkov CTT, ktorí sa angažujú vo vyhľadávaní partnerov a informujú zamestnancov inštitúcie, v ktorej pôsobia, o konkrétnych ponukách spolupráce. 

CTT by malo mať stabilnú pozíciu smerom dovnútra inštitúcie, napr. mať možnosť pravidelne sa stretávať s vedením inštitúcie a s konkrétnymi zamestnancami, ktorí majú záujem o partnerskú spoluprácu.  Rovnako dôležité je budovať pozíciu CTT aj smerom navonok a urobiť tak danú inštitúciu atraktívnym partnerom pre spoluprácu. V tomto prípade je vhodné vytvoriť prehľadnú webovú stránku s informáciami o tom, aký druh spolupráce môže inštitúcia ponúknuť a o aký má záujem; vydať publikáciu informačných materiálov o CTT a inštitúcii a iné marketingové aktivity; účasť pracovníkov CTT na vybraných podujatiach určených pre nadväzovanie partnerskej spolupráce; výmena informácií medzi pracovníkmi CTT rôznych inštitúcií, t. j. vytvorenie neformálnej platformy pre výmenu skúseností. 

Zoznam služieb, ako aj ďalšie potrebné informácie je možné nájsť na stránkach Národného portálu pre transfer technológií – www.nptt.sk.

 

 

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Mgr. Ján Petráš

Podujatie sa konalo v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo  

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK