Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ďalší vedecký park a výskumný ústav vyrastú v Žiline

17. 01. 2014

Na pôde rezortu školstva boli podpísané zmluvy k ďalšiemu vedeckému parku a novému výskumnému centru v Žiline.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline Tatianou Čorejovou  podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity (ŽU) a Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity.
Projekt Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity sa týka vybudovania excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu. Cieľom výskumného centra je zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska aplikáciou výsledkov výskumu a inovácií do praxe.

Celkové náklady na realizáciu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity predstavujú sumu 41 mil. eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške 34, 8 mil. eur, zo štátneho rozpočtu v objeme 4,1 mil. eur a z vlastných zdrojov vysokej školy v čiastke 2,2 mil. eur.

Celkové náklady na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity predstavujú takmer 25, 8 mil. eur. Rovnako aj v tomto prípade ide o viaczdrojové financovanie. Konkrétne z eurofondov na úrovni 21,8 mil. eur, zo štátneho rozpočtu s objemom 2,6 mil. eur a z vlastných zdrojov vysokej školy vo výške 1,4 mil. eur.
Realizátormi projektov budú Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným, a.s. v Žiline. Projekty budú financované z Operačného programu Výskum a vývoj. Oba projekty pripravovala Žilinská univerzita v Žiline takmer dva roky a podľa jej rektorky Tatiany Čorejovej predstavujú významnú oblasť v činnosti celej univerzity.
"Tieto projekty považujem za veľmi dôležité, keďže spolu so Stredoeurópskym technologickým inštitútom CEIT sa tak na severozápade Slovenska vytvára významné centrum vedecko-výskumnej činnosti, skutočný univerzitný park prepojený tak na vysokoškolské vzdelávania, ako aj na výskum, s následnou realizáciou v praxi," uviedol po podpise minister Dušan Čaplovič.
Termíny ukončenia realizácie projektov sú plánované do 30. júna 2015.

 

Zdroj: MŠ VVaŠ  SR: https://www.minedu.sk/dalsi-vedecky-park-a-vyskumny-ustav-vyrastu-v-ziline/

 

(IM)

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK