Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Cena za transfer technológií odštartovala svoju premiéru

20. 01. 2014

Nové slovenské technológie pochádzajúce z akademického a vedecko-výskumného prostredia sa po prvýkrát mohli uchádzať o ocenenie v súťaži Cena za transfer technológií a získať tak titul najlepšieho.

Samotná súťaž prebiehala od začiatku augusta do konca septembra 2013. Následne sa prihlásené vynálezy stali predmetom diskusie odbornej poroty. Jej rozhodnutie sa prezentovalo 8. októbra 2013 na konferencii NITT SK 2013, kde sa slávnostne vyhlásili výsledky. 

Súťažnými kategóriami boli:

  • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi.
  • Najlepšie realizovaný transfer technológií.
  • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií.

 

Najväčší komerčný potenciál majú podľa zhodnotenia odbornou porotou biodegradovateľné plasty. Technológia bola vyvinutá na Ústave polymérov SAV a na jej vývoji sa podieľala aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Konkrétne ide o biologicky degradovateľné a kompostovateľné polyméry s vysokou mierou deformácie. Technológia získala zlatú medailu na prestížnom veľtrhu inovácií  „Taipei International Invention Show and Technomart 2012“.    

Kancelária pre transfer technológií SAV (KTT SAV) získala cenu za najlepšie realizovaný TT pri bezpaládiovom senzore plynov. Senzor určený na detekciu plynov je založený na vodivom polymére. Pôvodcami technológie je Pavol Kunzo a Peter Lobotka. Technológia patrí Elektrotechnickému ústavu SAV. Aj táto technológia získala zlatú medailu na prestížnom veľtrhu inovácií  „Taipei International Invention Show and Technomart 2012“.    

František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky SAV si odniesol cenu za prístup inovátora k realizácii TT. 

Cena za transfer technológií

Partnermi súťaže boli inštitúcie úzko späté s podporou transferu technológií, spoločnosť Neulogy a. s. a BIC Bratislava, spol. s r.o.

 

Spracovala: Mgr. Eva Vašková

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK