Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

75 rokov informačnej podpory vedy a techniky na Slovensku (2.)

13. 01. 2014

V predchádzajúcom čísle časopisu Transfer technológií bulletin sme Vám priblížili aktivity a služby Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré sú s nami spojené od samotného vzniku , teda 75 rokov. Samozrejme, aj knižnično-informačné služby a súvisiace aktivity sa v čase vyvíjali, pričom naša inštitúcia vždy patrila k priekopníkom v zavádzaní nových, progresívnych knižničných technológií a inak  tomu nie je ani dnes. Pravdou je, že v súčasnosti je gro našich  činností a poskytovaných služieb zabezpečovaných v elektronickom prostredí. Okrem činností  vyplývajúcich z poslania vedeckej knižnice, ktoré stále tvoria významnú časť našich aktivít, sme  v posledných rokoch výrazne rozšírili naše zameranie a pole pôsobnosti v oblasti podpory vedy, techniky a inovácií na Slovensku. V nasledujúcich riadkoch by sme vám radi priblížili práve tieto,  pomerne „mladé“ činnosti a služby CVTI SR  Dozviete sa  viac o pojmoch, ako transfer technológií, hodnotenie a popularizácia vedy, informačné systémy o vede, či centrálne registre, ktorým CVTI SR dáva aj praktický rozmer.

Hneď  v úvode musíme poznamenať, že k možnosti rozvíjania  týchto  aktivít v rozsahu, ako je tomu  dnes, prispeli najmä štrukturálne fondy Európskej únie (EÚ). Aj napriek ich vysokej administratívnej náročnosti, s ktorou sme sa naučili zatiaľ pomerne úspešne vysporadúvať, nám poskytli finančné zdroje, ktoré by v súčasnej náročnej ekonomickej situácii SR nebolo možné poskytnúť zo zdrojov štátneho rozpočtu. Momentálne CVTI SR implementuje až päť veľkých národných projektov, zameraných na rôzne oblasti podpory vedy a techniky.

Projekt NISPEZ a jeho pokračovanie NISPEZ II sú zamerané na zabezpečenie prístupov slovenskej vedeckej komunity k elektronickým informačným zdrojom, IKT infraštruktúra pre výskum a vývoj je zase budovaná v rámci projektu DC VaV (Dátové centrum pre výskum a vývoj). Národný systém podpory transferu technológií sa vytvára prostredníctvom národného projektu NITT SK, popularizácia vedy a techniky je zase zastrešená zatiaľ najnovším národným projektom s akronymom PopVaT. Celková suma finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci týchto projektov je cca 84 miliónov EUR.

Okrem národných projektov participuje CVTI SR aj v medzinárodných projektoch, zameraných na podporu výskumu, vývoja, inovácií a technologických aplikácií, ktoré sú objemom finančných prostriedkov výrazne menšie, avšak poskytujú príležitosť na výmenu skúseností a najlepších príkladov praxe s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Väčšina  nižšie popísaných  aktivít je realizovaná práve s využitím finančných prostriedkov z národných a medzinárodných projektov.

Informačné systémy a centrálne registre – nevyhnutné nástroje na podporu vedy na Slovensku   

CVTI SR zabezpečuje metodickú a analytickú činnosť zameranú na podporu riadenia a hodnotenia kvality v oblasti výskumu a vývoja. V rámci tejto činnosti je jednou z významných úloh budovanie a prevádzka informačných systémov zameraných na monitorovanie, riadenie a hodnotenie vedy.

V rokoch 2007 – 2008 bol vytvorený Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) ako komplexný prístupový bod pre vedu a výskum na Slovensku. Portál slúži ako jeden z nástrojov na riadenie a hodnotenie štátnej vednej a technickej politiky. Sprístupňuje údaje o štátnej podpore vedy a jej financovaní, o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, o výsledkoch výskumu a vývoja, ako aj o výzvach na podávanie výskumných projektov. Súčasťou portálu CIP VVI je aj popularizačná sekcia. Portál je dostupný na https://www.vedatechnika.sk.  

V nadväznosti na CIP VVI bol vyvinutý celoslovenský informačný systém výskumu, vývoja a inovácií SK CRIS (Slovak Current Research Information System), ktorý uchováva a sprístupňuje  komplexné informácie o slovenskej vede, výskume a inováciách. Centrálne databázy a registre informujú o aktivitách, subjektoch aj výsledkoch vedy a výskumu. Systém je navrhnutý v súlade so štandardmi EÚ pre informačné systémy z oblasti vedy (dátový formát CERIF, zastrešený európskou organizáciou pre medzinárodné  informácie o výskume EuroCRIS).

Systém je určený predovšetkým pre vedeckovýskumnú komunitu na vzájomnú informovanosť a zlepšenie komunikácie, pre inovátorov a podnikateľskú sféru na vyhľadávanie výsledkov, ktoré je možné uviesť do praxe, pre rozhodovaciu sféru a manažérov vedy na podporu rozhodovacích procesov pri tvorbe a realizácii štátnej vednej politiky, ako aj médiám a verejnosti na lepšiu informovanosť o výsledkoch slovenskej vedy.  Portál je dostupný na https://www.skcris.sk.  

Centrálne registre evidencie publikačnej a umeleckej činnosti (CREPČ a CREUČ) predstavujú unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov vysokých škôl na Slovensku. Hlavným cieľom registrov je komplexná evidencia publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov vysokých škôl SR v automatizovanej podobe. Databázy sú zdrojom informácií, ktoré slúžia na prezentáciu, porovnanie a  získanie objektívnych podkladov na mapovanie vedecko-výskumnej, odbornej a umeleckej aktivity vysokých škôl, biografické výskumy, štatistické prehľady, ako aj prehľady profilu a výkonnosti vedeckovýskumného a pedagogického pracoviska vysokej školy alebo jednotlivca. CREPČ a CREUČ slúžia aj ako podklad pre výpočet každoročnej štátnej dotácie verejným vysokým školám na Slovensku.  Databáza CREPČ obsahuje viac ako 315 000 záznamov v rozpätí rokov 2007 – 2012 a databáza CREUČ viac ako 13 500 záznamov za roky 2008 – 2012. Registre sú dostupnéna www.crepc.skwww.creuc.sk

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Systém na odhaľovanie plagiátov (APS, Antiplagiátorský systém, Systém na kontrolu originality) sú úzko spolupracujúce informačné systémy, prostredníctvom ktorých sa  zabezpečuje zber, archivácia a kontrola originality bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných prác. Z novely vysokoškolského zákona vyplýva, že používanie oboch systémov je pre vysoké školy – pôsobiace podľa  slovenského právneho poriadku – povinné. CRZP slúži ako centrálne úložisko, v ktorom sa budú práce archivovať 70 rokov. Ku koncu roka 2013 dosiahol celkový počet prác uložených v registri  hranicu cca 300 000. Práce uložené v CRZP sú sprístupnené verejnosti. Každá práca prichádzajúca do CRZP sa v systéme APS podrobuje kontrole originality. Protokol o kontrole originality slúži štátnicovej komisii ako podklad pri rozhodovaní vo veciach plagiátorstva. Register je dostupný na www.crzp.sk.

V roku 2013 v celoeurópskej súťaži vyhlásenej Európskou komisiou „Európska cena za inovácie vo verejnej správe“ zvíťazilo CVTI SR s riešením v oblasti odhaľovania plagiátorstva v kategórii „Iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu“. Diplom a cenu 100 000 € na ďalší rozvoj systému ANTIPLAG prevzali zástupcovia CVTI SR na slávnostnom odovzdávaní cien v Corku (Írsko) v rámci konferencie Week of Innovative Regions in Europe Conference (WIRE IV) priamo z rúk eurokomisárky pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnovej.

CVTI SR buduje aj Integrovaný systém služieb (ISS CVTI SR) na podporu výskumno-vývojových aktivít a transferu technológií, ktorý vedecko-výskumnej komunite poskytuje služby s využitím infraštruktúry Dátového centra pre výskum a vývoj v Žiline. Účelom ISS CVTI SR je  poskytnúť vedeckej komunite používateľsky nenáročný a efektívny prístup k veľkým výpočtovým a úložným kapacitám, ako aj k množstvu špecializovaných aplikácií pre výskum a vývoj a tým skvalitniť a urýchliť procesy transferu technológií a poznatkov do praxe.

Veda zrozumiteľnejšie a pútavejšie   

Popularizáciou vedy a techniky sa v rámci CVTI SR zaoberá najmä Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré plní úlohy súvisiace s implementáciou Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti. Hlavným poslaním NCP VaT,  okrem popularizácie vedy a techniky v spoločnosti, je aj propagácia činnosti vedcov a vedeckých inštitúcií, rozširovanie povedomia mladých ľudí o možnosti štúdia na vysokých školách a univerzitách s technickým a prírodovedným zameraním a sprístupňovanie informácií o vede prostredníctvom Centrálneho informačného portálu  pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) na stránke www.vedatechnika.sk.

Pravidelnými aktivitami NCP VaT sú podujatia Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň, organizovanie Týždňa vedy a techniky na Slovensku a výstav popularizujúcich rôzne oblasti vedy a techniky. NCP VaT verejnosti taktiež pravidelne predstavuje úspechy slovenských vedcov nielen v cykle televíznych dokumentov s názvom Spektrum vedy, ale aj prostredníctvom vydávania e-novín poskytujúcich priestor na zviditeľnenie slovenskej vedy s názvom Vedecký kaleidoskop a obľúbeného magazínu o vede a technike Quark. Okrem týchto pravidelných aktivít NCP VaT  participuje aj na organizovaní  ďalších zaujímavých podujatí, ako napríklad Festival vedy – Noc výskumníkov, súťaž Vedec roka SR a pod.

V rámci národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, realizuje CVTI SR množstvo popularizačných aktivít zameraných na zlepšenie komunikácie medzi vedou a spoločnosťou, ktorá v súčasnosti nie je ideálna. Ťažiskovou aktivitou v rámci projektu je zriadenie tzv. Centra vedy – interaktívneho priestoru, ktoré bude pútavým a atraktívnym spôsobom zvyšovať povedomie verejnosti o význame vedy a techniky a motivovať študentov k štúdiu technických a prírodovedných smerov. Ďalšou významnou aktivitou v rámci projektu je intenzívna a dlhodobá mediálna propagácia dôležitosti vedy a techniky, ako aj dosiahnutých úspechov a výstupov slovenskej vedy, so zámerom pozitívne ovplyvniť cieľové skupiny, ktorými sú dospievajúca mládež, široká verejnosť, ako i samotná vedecká komunita. Cieľom je zvýšiť záujem verejnosti o vedu a techniku, ako i motivovať vedeckých pracovníkov na Slovensku k aktívnej propagácii svojej vedeckej činnosti a dosiahnutých výstupov smerom k laickej verejnosti. Ďalšie informácie o projekte PopVaT sú dostupné na http://popvat.cvtisr.sk.

IKT infraštruktúra pre výskum a vývoj   

Dátové centrum pre výskum a vývoj bolo vybudované v rámci národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (http://dc.cvtisr.sk) na Žilinskej univerzite v Žiline a slávnostne otvorené v júni 2010. Dátové centrum uchováva, spracováva a sprístupňuje informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike za podmienok vysokej dostupnosti a bezpečnosti dát. Súčasťou infraštruktúry je zabezpečenie dostatočne rýchleho prístupu prostredníctvom širokopásmových sietí a implementácia riešení umožňujúcich efektívne využívanie informačných zdrojov.

Súčasťou ďalších aktivít je obstaranie a implementácia aplikačného programového vybavenia pre potreby vedeckovýskumných pracovísk a migrácia dátového obsahu nevyhnutného pre prevádzku softvéru. Bolo zakúpených sedem úzko špecializovaných softvérov z oblasti biológie. V súčasnosti prebieha obstarávanie softvéru na vybudovanie digitálneho repozitára, nákup aplikačného softvérového vybavenia na zabezpečenie elektronických informačných zdrojov pre vedu a výskum, dodávka a inštalácia univerzálneho vyhľadávacieho nástroja v heterogénnom prostredí. Rovnako je naplánované zakúpenie aplikačného programového vybavenia z oblasti matematiky, fyziky, ako aj ďalších softvérov pre oblasť biológie a špeciálnej medicíny. Súčasne bolo vybudované nové úložisko pre systémy CREPČ, CREUČ, CRZP a APS a pripravuje sa modernizácia programového vybavenia na zabezpečenie funkcionality monitoringu plagiátorstva.

Digitalizačné pracovisko umiestnené v budove CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave, ktoré je súčasťou projektu DC VaV, bolo slávnostne otvorené v máji 2010. Nachádzajú sa tu skenery s dostatočným výkonom na digitalizáciu najrôznejších typov dokumentov (voľné listy, viazané knihy, veľkoformátové dokumenty, mikrofilmy). Zdigitalizované dokumenty je možné previesť konverziou OCR s možnosťou kontroly kvality do editovateľných formátov a ďalej upravovať, ako aj systematicky ukladať s možnosťou plnotextového vyhľadávania. Toto pracovisko je unikátne najmä  svojou univerzálnosťou, ale aj výkonom sa radí  k významných pracoviskám tohto druhu na Slovensku. Svojím výkonom je najpozoruhodnejší poloautomatický knižný skener (inak nazývaný aj knižný robot), ktorý umožňuje rýchle a pohodlné spracovanie kníh bez nutnosti porušenia ich väzby.

Transfer technológií a elektronické informačné zdroje

Ďalšími aktivitami, ktoré sú pokryté národnými projektmi spolufinancovanými zo štrukturálnych fondov EÚ, sú transfer technológií a zabezpečovanie prístupov k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj pre  univerzity a Slovenskú akadémiu vied.

Aktivity v oblasti prenosu poznatkov do praxe, tzv. transferu technológií, sú zastrešené projektom Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, v rámci ktorého je pripravovaný aj  časopis  TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb). Na stránkach tohto časopisu pravidelne prinášame podrobné informácie o aktivitách, aktuálnom dianí a poskytovaných službách, vyplývajúcich z projektu  NITT SK.  Informácie o projekte sú dostupné na stránke projektu http://nitt.cvtisr.sk, ako aj na Národnom portáli pre transfer technológií www.nptt.sk.

Projektom Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom I a II ( známymi pod skratkami NISPEZ a NISPEZ II) sme sa podrobne venovali v predchádzajúcom čísle TT bulletinu. Informácie o týchto projektoch sú k dispozícii na http://nispez.cvtisr.sk.  

Inovácie a medzinárodná spolupráca

Možnosť využiť financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje pre CVTI SR príležitosť zapojiť sa okrem tzv. národných projektov aj do viacerých medzinárodných projektov, ktorých cieľom je budovanie a rozvoj znalostnej spoločnosti prostredníctvom aplikácie vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi.

Od roku 2011 je CVTI SR zapojené do implementácie dvoch medzinárodných projektov zameraných na posilnenie vedy, výskumu, inovácií a aplikácie vedeckých poznatkov v praxi. Oba projekty sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom 15-percentné spolufinancovanie zabezpečuje CVTI SR z vlastných zdrojov.

Prvým z nich je projekt FORT – Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií, ktorý je realizovaný medzinárodným konzorciom riešiteľov v rámci Operačného programu Stredná Európa. Cieľom projektu je posilnenie regionálneho (na úrovni SR) a nadnárodného inovačného systému, zvýšenie inovačnej aktivity malých a stredných podnikov a posilnenie spolupráce medzi jednotlivými organizáciami poskytujúcimi podporu v oblasti inovácií. Projekt je tiež zameraný na budovanie inovačnej kultúry a zvýšenie kompetencií klastrových manažérov a manažérov transferu technológií (www.project-fort.com).

Druhým je projekt SEE Science – Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy. Projekt je takisto implementovaný v rámci medzinárodného partnerstva a je podporený z Operačného programu Juhovýchodná Európa. Cieľom projektu SEE Science je budovanie a rozvoj progresívnych centier vedy a vytvorenie dlhodobého funkčného nadnárodného partnerstva centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy. Partnermi v projekte sú zástupcovia Bulharska, Grécka, Maďarska, Rakúska, Rumunska, SR (CVTI SR) a Talianska (www.seescience.eu).

Implementácia ďalších projektov začala postupne od roku 2012.

Smart>Net – Sieť technologických centier je projektom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko. Má podporiť rozvoj hospodárstva založeného na inovatívnych myšlienkach v rámci Slovenska a Rakúska. Potenciál predstavuje najmä prepojenie dvoch významných metropol Bratislavy a Viedne, kde je umiestnených množstvo inovatívnych podnikov a výskumných inštitúcií (www.twinstars.eu).

Podpora spolupráce výskumných organizácií a technologicky orientovaných malých a stredných podnikov, najmä prostredníctvom komunikačnej platformy, je cieľom projektu CentralCommunity – Vznikajúce komunity pre kolektívne inovácie v strednej Európe. Tento nadnárodný projekt sa orientuje na oblasť vied o živej prírode v Taliansku, Maďarsku, Nemecku, Slovinsku a na Slovensku (www.central-community.eu).

CVTI SR participuje aj na implementácii projektu SEETechnology, kde vystupuje v pozícii asociovaného strategického partnera. Hlavným cieľom tohto projektu je navrhnúť a vylepšiť existujúce podporné služby, nástroje a rámce zamerané na podporu využívania vedeckých poznatkov a vyvinutých technológií inovatívnymi malými a strednými podnikmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Za SR je hlavným partnerom projektu Univerzita Komenského v Bratislave (www.seetechnology.eu).

Od novembra 2010 je stredisko PATLIB CVTI SR súčasťou pilotného projektu Kooperačného programu financovaného Európskym patentovým úradom. Ten je zameraný na preorientovanie stredísk PATLIB. Tieto strediská majú po transformácii poskytovať klientom sofistikované vyhľadávacie služby a štatistické analýzy v oblasti patentových informácií, realizovať monitorovanie patentov a ohodnocovanie komerčného potenciálu vynálezov, ako i poskytovať služby pri formovaní stratégie duševného vlastníctva a komercializácii technológií. Poskytované sú aj súvisiace školiace a tréningové služby pre vedeckých pracovníkov, študentov, ale i zamestnancov firiem.

CVTI SR implementovalo tiež  projekt financovaný z programu LPP Agentúry na podporu  výskumu a vývoja s názvom Schola LUDUS online, v rámci ktorého bola vytvorená virtuálna vedecko-populárna platforma so zameraním na mládež. Tá je naďalej rozvíjaná a dopĺňaná v rámci národného projektu PopVaT.

Záver

Zámerom vedenia CVTI SR je aj v budúcnosti pokračovať v nastolenom trende rozširovania a skvalitňovania aktivít a služieb v oblasti zabezpečenia komplexnej podpory vedeckej komunity na Slovensku. I naďalej sa budeme usilovať o získavanie čo najväčšieho objemu finančných zdrojov na tieto aktivity z prostriedkov mimo štátneho rozpočtu SR, teda najmä prostredníctvom projektov, či už národných alebo medzinárodných. Našim prvoradým cieľom je riadne zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslania našej inštitúcie. To platí aj v prípade nových úloh, ktoré boli na CVTI SR presunuté len nedávno. Spomenúť môžeme napríklad koordináciu siete národných kontaktných bodov pre program Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií HORIZONT 2020, či prevádzku Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

 

Ing. Ľubomír Bilský
PhDr. Daniela Birová

 

 

 

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK