4/2013

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky  zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied s kľúčovým postavením v informačnej podpore výskumu, vývoja a akademického sektora na Slovensku. Je riešiteľom niekoľkých národných projektov, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EÚ, riešené v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ktorých jednotlivé ciele prispievajú k naplneniu strategických úloh CVTI SR, a tým je komplexná informačná podpora vedy a výskumu na Slovensku prostredníctvom prístupu k adekvátnemu vedeckému obsahu v elektronickej forme.

Celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ