Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Významné európske ocenenie za inovačný projekt v oblasti verejnej správy pre CVTI SR

25. 10. 2013

Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie) vyhlásila súťaž „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“ v troch kategóriách: Iniciatívy pre občanov, Iniciatívy pre firmy a Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum.

ocenenie

Centrum vedecko-technických informácií SR (priamo riadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu) prihlásilo do kategórie Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum projekt ANTIPLAG, ktorý zabezpečuje sústreďovanie piatich druhov vysokoškolských prác v Centrálnom registri  záverečných a kvalifikačných prác v SR a kontroluje originalitu každej práce s prácami už uloženými v centrálnom registri a s ďalšími dokumentmi, hlavne s dokumentmi z vybraných internetových zdrojov.

Propozície súťaže vyžadovali pripraviť sadu dokumentov. Uvedomovali sme si význam kvality dokumentov pri posudzovaní projektov, a preto sme im venovali náležitú pozornosť. Finálna verzia uzrela svetlo sveta až po ôsmej pracovnej verzii a bola odoslaná do Bruselu. Brusel po vyše 40 dňoch odpovedal: „Ďakujeme za Vašu prihlášku, ktorá spĺňa predpísané náležitosti a momentálne je posudzovaná porotou zloženou z nezávislých expertov. V prípade, žeby ste sa dostali do užšieho výberu, budete pozvaní do Bruselu 22. 4. 2013, aby ste osobne prezentovali Vašu iniciatívu pred medzinárodnou porotou.

A po dvoch týždňoch prichádza ďalšia pozitívna správa: Sme veľmi radi, že Vás môžeme informovať, že ste sa dostali do užšieho výberu medzi 6 najinovatívnejších iniciatív vo Vašej kategórii. Porota urobí finálny výber (ocení 3 zo 6) na základe prezentácie a pohovoru v angličtine.”

Mravenčia práca pri príprave dokumentov podľa propozícií súťaže sa vyplatila – porota zložená z nezávislých expertov z verejného, akademického a podnikateľského sektora to ocenila, vybrala a poslala projekt ANTIPLAG do finále.


Obr. 1 Bezprostredne po prezentácii v Bruseli: prevzatie ceny pre finalistov z rúk Kirsi Haavista, zástupkyne riaditeľa Odboru inovačnej politiky (GR pre výskum a inovácie, Európska komisia)Šiesti finalisti prezentovali osobne svoje projekty v Bruseli 22. 4. 2013 pred medzinárodnou odbornou porotou, ktorá reprezentovala tieto inštitúcie: Lisbon Council (Ann METTLER), European Institute of Public Administration/University of Speyer (Marga PRÖHL), OECD (Andreas SCHLEICHER), Hewlett-Packard (Saša BEZUHANOVA), Cisco (Carlos BRAZAO). Projekt ANTIPLAG prezentoval a na otázky poroty odpovedal Július Kravjar. Cenu pre finalistov prevzal J. Kravjar z rúk Kirsi Haavisto, zástupkyne riaditeľa Odboru inovačnej politiky (Európska komisia, GR pre výskum a inovácie).

Jeden ohlas z Bruselu na prezentáciu ANTIPLAG-u: „Ešte raz Vám ďakujem za perfektnú iniciatívu a za veľké oduševnenie Vás a Vášho tímu, ktoré vyústilo do reality. My v tíme Európskej komisie sme boli veľmi inšpirovaní Vašim príkladom a porotcovia sa radi stretli s Vami osobne. Tieto vzácne slová sú ocenením nielen pre CVTI SR, ale aj pre všetkých, ktorí sa podieľali na zrode projektu ANTIPLAG.

Porota si vyhradila do polovice mája čas na oznámenie výsledkov. Verdikt poroty oznamujúci, že ANTIPLAG patrí medzi tri víťazné projekty v kategórii Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum,  bol oznámený CVTI SR  17. 5. 2013 a zároveň CVTI SR dostalo pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien do írskeho Corku.

Prezentácia ANTIPLAG-u, jedinečného spôsobu implementácie a jeho prínosy presvedčili porotu. Slovenský projekt ANTIPLAG je unikátnym minimálne v celoeurópskom priestore spôsobom jeho implementácie: povinne ho využívajú všetky vysoké školy pôsobiace podľa slovenského právneho poriadku. V centrálnom registri sa sústreďujú bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné práce, zabezpečuje sa kontrola ich originality, ktorej výstupom je protokol o kontrole originality.

ANTIPLAG je jedným z troch víťazných projektov v kategórii Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum. Je to významný úspech pre Slovensko, zapísali sme sa do histórie, patríme medzi víťazov prvého ročníka tejto súťaže. S ocenením je spojená aj finančná odmena 100 000 EUR, ktorá bude slúžiť najmä na financovanie ďalšieho rozvoja projektu ANTIPLAG.

 

Obr. 2 Európsku cenu za inováciu vo verejnej správe pre CVTI SR odovzdala eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Maire Geogheganová-QuinováTento významný úspech má hlbšie korene, nie je len ocenením CVTI SR ako prevádzkovateľa špičkového inovatívneho projektu vo verejnej správe. Je ocenením aj MŠVVaŠ SR, spoločnosti SVOP,  spol. s r. o., NR SR, autorov štúdie „Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva”. MŠVVaŠ SR prijalo rozhodnutie realizovať celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov na podnet Slovenskej rektorskej konferencie,  NR SR ho podporila schválením novely vysokoškolského zákona. CVTI SR bolo poverené realizáciou projektu, pripravilo špecifikáciu požiadaviek na funkčnosť systému. Spoločnosť SVOP na základe týchto požiadaviek vyvinula potrebné softvérové vybavenie a participovala na technickej implementácii systému. CVTI SR zabezpečuje samotnú prevádzku a súvisiace služby s využitím informačno-komunikačnej infraštruktúry Dátového centra pre výskum a vývoj.

Podiel na úspechu má aj Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré prispelo k úspechu prezentácie niektorými usmerneniami v etape finalizácie prezentácie ANTIPLAG-u.

Obr. 3 Zástupcovia CVTI SR Juraj Noge a Július Kravjar

Slávnostné odovzdanie cien víťazom súťaže vo všetkých kategóriách sa uskutočnilo 6. júna 2013 v Corku (Írsko) v rámci konferencie Týždeň inovatívnych regiónov v Európe (Week of Innovative Regions in Europe – WIRE IV), financovanej z prostriedkov 7. rámcového programu Európskej komisie.

 

Na nižšie uvedených stránkach nájdete viac informácií o súťaži „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“ a o konferencii WIRE IV:

 

Súvisiace články:

 

 

(MI, JK)

Foto: Archív Júliusa Kravjara, Juraja Nogeho a EK

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK