Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

11. 09. 2013
Royalty Rates in Biotech

Royalty Rates in Biotech:  A BVR Guide to Full-text Licencing Agreements Randy Cochran  —  Portland: Business Valuation Resources, 2010. 530 s.

Licenčné poplatky v biotechnologickom priemysle: Príručka BVR – Business Valuation Resources, zameraná na  plnotextové licenčné dohody.

V publikácii sú podrobne popísané metódy hodnotenia duševného vlastníctva  v biotechnologickom priemysle, v ktorom sú prezentované štyri úrovne licenčných zmlúv. Tieto zohľadňujú jednotlivé štádiá liečiv alebo vývoj daného procesu

The Tech Transfer Library: Legal Issues and Strategies. Volume II

The Tech Transfer Library: Legal Issues and Strategies. Volume II Atlanta: 2nd Market Information, 2010. 59 s.

Knižnica zameraná na transfer technológií: právne  problémy a stratégie.

Publikácia informuje o všetkých možných spôsoboch ako zabrániť patentovým sporom.

Universities and Intellectual Propery. Ownership and Exploitation

Universities and Intellectual Propery. Ownership and Exploitation
Ann Loise Monotti, Sam Ricketson  — New York: Oxford University  Press, 2010. 626 s.

Univerzity a duševné vlastníctvo. Vlastnícke práva a využívanie.

Publikácia prináša informácie o univerzitách a ich duševnom vlastníctve v Austrálii, Veľkej Británii a USA.

EU Intellectual Property Law

EU Intellectual Property Law
Trevor Cook  —  Oxford: Oxford University  Press, 2010. 788 s.

Právo duševného vlastníctva v EÚ.

Informácie o tom, ako Zmluva o EÚ ovplyvnila národné práva duševného vlastníctva a ako prebehla harmonizácia v oblasti práv duševného vlastníctva a autorského zákona podľa práva EÚ.

Exclusions from Patentability. How Far Has the European Patent Office Eroded Boundaries?

Exclusions from Patentability. How Far Has the European Patent Office Eroded Boundaries?Sigrid Sterckx, Julian Cockbain — Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 341 s.

Vylúčenia  z patentovateľnosti. Do akej miery porušil Európsky patentový úrad hranice?

Publikácia informuje o všetkých možnostiach pri jednotlivých druhoch priemyselného vlastníctva, na základe ktorých ich môže Európsky patentový úrad vylúčiť z patentovateľnosti.

A Dictionary of Intellectual Property Law

A Dictionary of Intellectual Property Law
Peter Groves  —  Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011. 336 s.

Slovník práva duševného vlastníctva.

Oblasť duševného  vlastníctva má svoju terminológiu, ktorú treba jasne definovať. Publikácia prináša krátke vysvetlenie všetkých právnych pojmov, používaných v oblasti duševného vlastníctva.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK.

 

Spracovala: Mgr. Iveta Molnárová

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, technológia, podpora transferu technológií

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK