Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sympózium v Krakove: Duševné vlastníctvo v inovatívnej ekonomike

04. 11. 2013

V dňoch 5. – 7. septembra 2013 sa v poľskom Krakove konalo 9. sympózium pod názvom Duševné vlastníctvo v inovatívnej ekonomike s podtitulom Inovácie na trhu – transformácia vedomostí na zisk.

Hlavnými organizátormi sympózia boli Patentový úrad Poľskej republiky a Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Podujatie sa konalo v Medzinárodnom kultúrnom centre, ktoré sa nachádza na hlavnom námestí Krakova.

Sympózium svojou účasťou prišli podporiť aj najvyšší predstavitelia vlády, a to štátni tajomníci troch rezortov: školstva a vedy, financií a regionálneho rozvoja. Ďalšími účastníkmi boli reprezentanti  akademickej obce, výskumných ústavov, finančných inštitúcií, podnikatelia a zástupcovia národných patentových úradov.

Sympózium otvorila svojím príspevkom predsedníčka poľského patentového úradu Alicija Adamczaková. Po slávnostných príhovoroch pozvaných hostí nasledovala pracovná časť programu. Medzi zaujímavé témy sympózia možno zaradiť najmä tieto:

- Ako zvrátiť trend poklesu inovácií v Poľsku

- Perspektívy inovácií – technologicky alebo trhovo orientované?

- Nové formy financovania vysoko rizikových inovácií

- Zabíja byrokracia inovácie?

- Ako presvedčiť zainteresované strany o význame duševného vlastníctva pre ich podnikanie

- Príklady dobrých praktík pri integrácií duševného vlastníctva inovatívnej politiky

- Problémy pri komercializácii – prípadové štúdie

predsedníčka poľského patentového úradu Alicija Adamczaková

predsedníčka poľského patentového úradu Alicija Adamczaková

 Dôležitou myšlienkou a cieľom sympózia bolo poukázať na nutnosť inovácií v každej krajine kvôli ekonomickému rastu. Diskutovalo sa o vzťahu medzi verejným a súkromným sektorom, o stimulovaní súkromných spoločností investovať do výskumu a vývoja, najmä do nových technológií. Vo viacerých príspevkoch bola zdôrazňovaná správna stratégia pri transfere poznatkov do praxe. Keďže na sympóziu bol prítomný aj zástupca z rezortu školstva, polemizovalo sa o systéme vyučovania v školách práve vzhľadom na požiadavku tvorivosti a inovatívnosti študentov.

S témou transferu technológií najviac súviseli prednášky lektorov Christiana Hackla – TUM-Tech, GmbH,  Nemecko a Alfreda Radauera – Technopolis Group Ltd., Rakúsko.

Christian Hackl z firmy TUM-Tech predstavil služby firmy. Je schopná nájsť špeciálneho experta z akademického prostredia, potrebného pri riešení individuálnych otázok jednotlivých firiem, pracuje nezávisle a je orientovaná na transfer technológií na základe požiadavky (nie ponuky), má rozsiahlu sieť. Nie je typickým centrom len pre univerzity, ale pracuje aj pre orgány verejnej správy a v záujme požiadaviek priemyslu.

Technopolis Group je konzultačná firma pre verejnú správu, zameriava sa hlavne na inovatívnu politiku. Má 9 stredísk s 90 zamestnancami. Disponuje so zdrojmi na patentové licencie, zaoberá sa ekonomickým zhodnotením duševného vlastníctva. Hodnotila napr. patenty nominované na cenu EPO – Európsky vynález roka. Do jej činnosti  sa zaraďuje aj autorské právo, boj proti falšovaným výrobkom a piratela.

V ďalšom príspevku bola predstavená nezisková organizácia EuKTS, ktorá zahŕňa väčšinu profesionálnych európskych združení zaoberajúcich sa transferom technológií a poznatkov.

V odpoludňajších hodinách sa konali workshopy. Týkali sa skôr problémov domácich výrobcov, ktorí mali ťažkosti s uplatnením svojich výrobkov na trhu. Zaujímavé bolo sledovať osud dvoch poľských vynálezov: SpinCar – ideálne vozidlo vhodné na jazdu v meste a IzzyBike – revolučný skladací bicykel. Napriek tomu, že na  tieto výrobky bola urobená patričná reklama nielen v tlači, na internete, ale aj osobnými rokovaniami, nenašiel sa výrobca, ktorý by sa podujal ich vyrábať a distribuovať na trhu.

Zahraniční experti, ktorí sa zúčastnili diskusie, odôvodnili  tento stav zrejme nedostatočným prieskumom trhu už v štádiu pred počiatočným vývojom týchto výrobkov. Patrí to do správne zvolenej stratégie ochrany priemyselného vlastníctva. Existuje  legálne právo na ochranu duševného vlastníctva, ale neexistuje garancia na jeho komerčný úspech. Preto je potrebné hlavne rozumieť súčasnému biznis-modelu a trhu a vyhnúť sa vývoju podobných (rovnakých) produktov. Domnievam sa, že je to poučný prípad aj pre Slovensko.

 

Ing. Darina Kyliánová

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK