Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhovor s F. Gurrym, generálnym riaditeľom WIPO

29. 10. 2013

Francis GurryFrancis Gurry bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization – WIPO) 1. októbra 2008. Je štvrtým generálnym riaditeľom WIPO a jeho šesťročné obdobie končí v septembri 2014.

Ako generálny riaditeľ sa venuje rôznym výzvam, aby WIPO a medzinárodný systém duševného vlastníctva aj naďalej stimulovali inovácie a tvorivosť a prispievali k trhovému poriadku v celosvetovom meradle. Reakciou na naliehavé výzvy duševného vlastníctva v 21. storočí je komplexný program strategickej reorganizácie smerovania a činnosti organizácie WIPO. 

Aké sú súčasné výzvy v oblasti duševného vlastníctva v globálnom kontexte?

Nástup nových informačných a komunikačných technológií rýchle zmenšuje náš svet a spája rôznorodé komunity, otvára nové a fascinujúce príležitosti na spoluprácu ľudí – ako aj nové trhy.

Keďže „duševné vlastníctvo“ (ďalej DV) je v podstate iný výraz pre ľudskú tvorivosť, znamená to stále rastúcu a dôležitú úlohu systému DV, ktorý ľuďom umožňuje získavať benefity vyplývajúce z ich úsilia a zabezpečiť existenciu im samotným, ich rodinám a ich komunitám.

Jednou z primárnych výziev WIPO je zabezpečiť, aby systém DV fungoval čo možno najplynulejšie a najspravodlivejšie v prospech všetkých ľudí na svete. Chceme pomôcť každému, aby sa podieľal na výdobytkoch, ktoré prinášajú inovácie a pomôcť  každému zabezpečiť možnosť zlepšiť si svoj život.

Tak napríklad, WIPO v júni zvolalo zmluvnú konferenciu, ktorú usporiadalo  Marocké kráľovstvo v Marakéši, kde sa prijala nová dohoda, ktorá uľahčí prístup ku knihám stovkám miliónov ľudí so zrakovým postihnutím –  veľká väčšina z nich žije v menej rozvinutých krajinách. Členské štáty a  ďalšie zainteresované subjekty označili systém DV za nespravodlivý – keďže nevidiaci a zrakovo postihnuté osoby sú nedostatočne „zásobení“ knihami – a  WIPO sa stalo pre nich fórom, kde tento problém riešili. Bola to výzva, ktorá sa naplnila a my sme veľmi spokojní s jej výsledkom. 

Aké má WIPO kľúčové priority dnes ?

WIPO sa sústavne usiluje zostať nenahraditeľným v rýchle sa meniacom svete. Slúžime ako široké zoskupenie zložiek, takže našou kľúčovou úlohou je usmerňovať procesy a predvídať výzvy za účelom inovovať našu prácu v prospech všetkých našich zainteresovaných subjektov, kdekoľvek na zemeguli.

Sústavný rast záujmu o oblasť DV preukazuje dôležitosť, ak nie kľúčový význam nehmotného majetku a duševného kapitálu v súčasnej ekonomike. Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zamerať program a aktivity našej organizácie na dosiahnutie svojich strategických cieľov, najmä tých, ktoré súvisia s naším globálnym systémom DV, globálnym právnym rámcom, globálnou infraštruktúrou, svetovými referenčnými zdrojmi a rozvojom.

Ako som spomenul v navrhovanom programe a rozpočte na roky 2014/15, ktoré budú schválené členskými štátmi v septembri, sú oblasti, kde naša organizácia má relatívnu výhodu a kde môže  uplatniť svoj vplyv a byť prínosom v komplexnom svete s mnohými hráčmi.

Preto posilňujeme naše služby v súkromnom sektore – ktoré sa týkajú medzinárodného prihlasovania a registrácie patentov, ochranných známok a dizajnov, a takisto arbitrážnych a mediačných služieb. V oblasti globálnej infraštruktúry plánujeme zvýšenie nákupu a rozširovanie našich globálnych databáz, ktoré sa stali referenčnými bodmi vo všetkých oblastiach týkajúcich sa práva DV. WIPO bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri vydávaní noriem, ako aj pri implementovaní programu rozvoja a poskytovaní komplexnej podpory rozvojovým krajinám.

Je známe, že transfer technológií je dôležitým faktorom pre celosvetový rozvoj, ako WIPO podporuje tieto aktivity?

WIPO poskytuje školenia (vrátane školení pre školiteľov) a publikácie týkajúce sa transferu technológií, prostredníctvom iniciatívy univerzít a seminárov zameraných na získanie vedomostí o patentoch, ohodnocovaní a licenciách. Ďalej WIPO radí, navrhuje a umožňuje implementáciu projektov na zriadenie centier transferu technológií v členských štátoch v spolupráci s ministerstvami, národnými patentovými úradmi, univerzitami, obchodnými komorami a podnikmi.

Poskytuje WIPO podporu, napríklad pri zhodnocovaní DV, ako aj rady pri výbere príslušnej stratégie v oblasti ochrany práv DV?

Áno, WIPO realizovalo v mnohých štátoch sveta seminár s názvom „Úspešné licencovanie technológií“. Existuje aj publikácia, ktorú vydalo WIPO, s rovnakým názvom (pozri link), s mnohými užitočnými informáciami o licencovaní.

Aká je úloha DV v súvislosti s otvorenou vedou a otvorenými inováciami?

Otvorené modely vedy a inovácií uľahčujú prístup k informáciám a spoločné úsilie inštitúcií, firiem  a jednotlivcov, ktorí by inak neboli schopní koordinovať svoje inovačné aktivity. Tieto modely vedú ku geograficky rozsiahlym inováciám a súčasne k  väčšiemu objemu DV a s ním súvisiacou ochranou.  Takže vďaka otvoreným modelom dochádza k prirodzenému nárastu inovácii, ktorý sa odzrkadľuje v priemyselno-právnej ochrane  zvýšeného počtu inovácií.

Čo by ste chceli zaželať čitateľom časopisu Transfer technológií (TTb)?

Chcel by som presvedčiť vašich čitateľov, aby využívali zdroje dostupné prostredníctvom WIPO. Napríklad publikácie na stránke http://www.wipo.int/ip-outreach/en/publications/index.html:

 • Vypracovanie patentovej prihlášky
 • Prínos, rozvoj a manažment DV
 • Audit DV
 • Úspešné licencovanie technológií
 • Ochranné známky
 • Priemyselné dizajny
 • Patenty pre MSP
 • Autorské práva pre MSP
 • Transfer technológií, DV, efektívne partnerstvo: univerzity – priemysel

 

Ďalej sú to bohaté zdroje na vyhľadávanie patentov a vedeckých publikácií, ako sú:

 • PATENTSCOPE (www.wipo.int/pctdb/en/) na patentové rešerše
 • ASPI (Access to Specialized Patent Information) na stránke http://www.wipo.int/aspi/en/, poskytuje prístup k nástrojom a službám na získanie a analýzu patentových dát
 • ARDI (Access to Research for Development and Innovation) na stránke http://www.wipo.int/ardi/en/, poskytuje prístup rešeršérom v rozvojových krajinách  k školskej literatúre z rôznych oblastí vedy a techniky

 

Ďalšie dôležité publikácie WIPO, napríklad:

  

Rozhovor pripravila: Ing. Darina Kyliánová

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK