Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Projekt SEETechnology podporuje využívanie výsledkov výskumu inovatívnymi podnikmi

18. 09. 2013

Duševné vlastníctvo, vytvárané vďaka vedeckej práci na univerzitách, predstavuje významný potenciál pre rozvoj inovatívneho malého a stredného podnikania. Projekt SEETechnology je jedným z projektov realizovaných v priestore Európskej únie, ktorý má za cieľ podporiť reálne prepojenie akademického prostredia a inovatívne zmýšľajúcich podnikateľov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je zapojené do viacerých medzinárodných projektov zameraných na zlepšenie úrovne európskeho hospodárstva prostredníctvom inovácií a transferu technológií.

Spoločne s Univerzitou Komenského v Bratislave sa CVTI SR ako asociovaný strategický partner podieľa aj na riešení projektu SEETechnology.

Projekt SEETechnology je implementovaný v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa. Financovanie aktivít zastrešuje Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF). 

Univerzita Komenského v Bratislave patrí medzi deväť partnerských inštitúcií a CVTI SR je jedným zo šiestich asociovaných partnerov.  Ďalej majú v projekte zastúpenie univerzity a špecializované organizácie zo Slovinska, Maďarska, Rakúska, Talianska, Rumunska a Chorvátska. Slovensko je v projekte zastúpené aj jedným pozorovateľom, ktorým je Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Mapovanie potrieb inovatívnych malých a stredných podnikov a hodnotenie spoločnej stratégie poskytovania služieb je „pod palcom“ Univerzity Komenského

 Aktivity SEETechnology sú rozdelené do šiestich pracovných balíkov. Univerzita Komenského je lídrom s názvom Zber údajov o výskumných projektoch, dostupných ľudských zdrojoch a infraštruktúre a návrh inovačných služieb. Príprava spoločnej stratégie rozvoja služieb.

Vďaka takejto medzinárodnej spolupráci môže univerzita prezentovať aj vlastné výsledky vedecko-výskumnej činnosti, a tiež zdieľať poznatky v oblasti podpory malého a stredného podnikania založeného na inovatívnych myšlienkach.

Medzinárodná konferencia v Maribore

Medzinárodná konferencia v Maribore

Začiatkom roka 28. januára 2013 sa v slovinskom Maribore konala medzinárodná konferencia zameraná na témy spolupráce akademického a podnikateľského prostredia. Na podujatí bol v samostatnom bloku oficiálne predstavený aj projekt SEETechnology.  Ján Turňa, riaditeľ CVTI SR, zastupoval ako prorektor Univerzitu Komenského v Bratislave a Ľubomír Bilský Centrum vedecko-technických informácií SR.

Fakty a čísla 

Názov projektu:        SEETechnology

Co-operation of SEE science parks for the promotion of transnational market uptake of R & D results and Technologies by SMEs              

Medzinárodná spolupráca vedeckých parkov za účelom podpory využívania výsledkov výskumu a vývoja inovatívnymi malými a strednými podnikmi   

Trvanie projektu:      24 mesiacov (október 2012 – september 2014)
Rozpočet projektu:   2 046 667, 70 € (financované z ERDF na 85%)
Rozpočet UK:            264 592, 38 €  (financované z ERDF na 85%)

Partneri:

 • Univerzita v Maribore (Slovinsko); Univerza v Mariboru
 • Univerzita v Grazi (Rakúsko);  Karl-Franzens-Universität Graz
 • Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
 • Univerzita technológií a ekonomiky v Budapešti, Fakulta elektrotechniky a informatiky (Maďarsko);Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)
 • Alma Mater Studiorum – Univerzita v Bologni (Taliansko); Alma Mater Studiorum Università di Bologna
 • Inštitút makromolekulárnej chémie  „Petru Poni“ (Rumunsko) ; Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni"
 • Riadiaca agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie, výskum, vývoj a financovanie inovácií (Rumunsko); Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko);  Sveučilište u Zagrebu
 • Chorvátsky technologický inštitút (Chorvátsko); Hrvatski institut za tehnologiju

Asociovaní strategickí partneri:              

 • Verejná agentúra pre podnikanie a zahraničné investície (Slovinsko); Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
 • Centrum vedecko-technických informácií SR (Slovensko)
 • ASTER, konzorcium (Taliansko) ; ASTER S. Cons. p. A.
 • Maďarská investičná a obchodná agentúra (Maďarsko) ; Nemzeti Külgazdasági Hivatal
 • Štajerská vláda – Odbor  3, Veda a výskum  (Rakúsko); Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 3 - Wissenschaft und Forschung
 • Štarejská agentúra pre podporu podnikania (Rakúsko;) Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

 

Pozorovateľ

Úrad priemyselného vlastníctva SR (Slovensko)

 

                         

 

Kľúčové slová:
projekty, komercializácia, malé a stredné podnikanie, podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK