Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

PhDr. Mária Žitňanská

11. 09. 2013

PhDr. Mária Žitňanská, námestníčka  pre odborné činnosti CVTI SR

PhDr. Mária Žitňanská, námestníčka  pre odborné činnosti CVTI SR

Milí čitatelia,

magický rok 2013 je pre nás zaujímavý nielen koncovou číslovkou, ale aj číslom, pri ktorom môžeme bilancovať a s pocitom hrdosti priblížiť inštitúciu, ktorá vás už trištvrte storočia oslovuje svojimi službami a  operuje v prostredí  informačnej podpory slovenskej vedeckej, výskumnej a akademickej komunity. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), ktoré vám prináša tento časopis, v novembri bilancuje svoju 75-ročnú históriu.

Spoločenské požiadavky kladené na inštitúciu tohto typu si vyžiadali jej postupné zmeny, ktoré sa prejavili v názvoch,  miestach pôsobenia, ale najmä vo sférach jej pôsobenia, gescii riadiacich orgánov, v štruktúre poskytovaných služieb a  v neposlednom rade aj v nastavení prioritných úloh a v ich napĺňaní v súčasnom náročnom informačnom prostredí.

Slovenská technická knižnica – pod týmto názvom bola inštitúcia známa odbornej verejnosti dlhé obdobie od roku 1960 do 1. novembra 1996. Mnohí z nás si túto inštitúciu veľmi dobre pamätajú ako jednu z pokrokových vedeckých špecializovaných knižníc na Slovensku. Zmena názvu na Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky vyplývala najmä z rozšírenia jej činností a kompetencií, ale v tom období to bolo ešte vždy v rovine, kde bola jej najväčšia sila a nezastupiteľné miesto, a to nové aktivity zamerané na informačnú podporu používateľa z technicky orientovaných oblastí, zabezpečovanú prostredníctvom  knižnično-informačných činností a služieb.

Zlomovým rokom v celkovom základnom smerovaní CVTI SR bol rok 2007, keď inštitúcia dostala novú budovu, nové vedenie, novú organizačnú štruktúru, zriadili sa nové útvary, dostala nové úlohy a nové smerovanie...

CVTI SR ako špecializovaná vedecká knižnica vždy mala a stále má svoje pevné miesto v  informačnej spoločnosti, a to jednak kvalitou knižničného fondu  a rozsahom poskytovaných služieb, ale aj tým, že ide o inštitúciu, ktorej ambíciou bolo prichádzať s novými, progresívnymi a nadštandardnými riešeniami.

Pracovníci CVTI SR boli prizývaní za členov vrcholných orgánov  profesijných národných združení, kde mali príležitosť nasmerovať a ovplyvňovať činnosti tak, aby boli prospešné celej spoločnosti.  Členstvo v profesijných medzinárodných združeniach znamenalo pre činnosť CVTI SR možnosť ovplyvňovať mnohé rozhodnutia na medzinárodnej úrovni a popri tom pracovať s najnovšími informáciami a implementovať ich do svojej praxe.

Cieľom všetkých snažení CVTI SR vždy bola, je a bude spokojnosť koncového používateľa služieb, či už čo do rozsahu ponuky informačných zdrojov či komfortného študijného prostredia, ale najmä neustálej ponuky kvalitných a nových služieb s možnosťou pracovať vo virtuálnom prostredí a v nastavení všetkých služieb a ponúk tak, aby plne zodpovedali potrebám a požiadavkám dnešnej doby „rýchleho, virtuálneho vzdialeného prístupu“. 

Bilancovanie inštitúcie neznamená len hodnotiť a vyhodnocovať, ale znamená aj poďakovať sa všetkým tým, ktorí tu boli, a aj dnes sú tu a pričinili sa o to, aby sa uskutočňovali základné ambície tejto inštitúcie, poďakovať sa všetkým tým, ktorí mali a majú možnosť napĺňať poslanie tejto jedinečnej inštitúcie a posúvať ju ďalej.

Jednou zo základných zložiek podpory výskumu a vývoja na Slovensku je jej informačná podpora, ktorá je nevyhnutná aj pri procese  transferu technológií do praxe. Nechajte sa preto chvíľu nami viesť a dozviete sa, čo vám môžeme poskytnúť, keď sa rozhodnete využiť naše služby.  Nasledujúce číslo TTb prinesie viac informácií o ďalších aktivitách CVTI SR.

 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK