Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nové skúsenosti Strediska patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR

12. 09. 2013

Logo Strediska patentových informácií PATLIB PhDr. Mária Harachová 

Poznáte strediská patentových informácií PATLIB?

Strediská patentových informácií  PATLIB (ďalej strediská PATLIB) boli zriadené v Európe vo všetkých členských štátoch Európskej patentovej organizácie (EPO). Sieť stredísk vznikla s cieľom podporovať zvyšovanie vedomostí o patentových informáciách a poskytovanie služieb verejnosti.  Označujú sa skratkou PATLIB a kvôli ľahkej a jednoznačnej identifikácii používajú charakteristické modro-žlté logo. V súčasnosti ich je v Európe cca 340 a ich počet sa stále zvyšuje. 
                    
Skratka PATLIB vznikla z anglických slov PATent LIBrary, čo znamená patentová knižnica. Skratka jednoznačne vyjadruje ich prvotné poslanie – poskytovať používateľom prístup k patentovým informáciám. Postupne sa služby rozšírili aj na ochranné známky, dizajny a na väčšiu škálu služieb. Pracovníci stredísk sú kvalifikovaní a skúsení, poznajú potreby a požiadavky priemyslu, poľnohospodárstva a obchodu vo svojej krajine, regióne a dokážu poskytnúť praktickú pomoc a cenné informačné služby predovšetkým malým a stredným podnikom, vynálezcom a akademickej obci.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že činnosť jednotlivých stredísk PATLIB je do určitej miery odlišná, vždy v závislosti od počtu osôb, ktoré v nich pracujú a ich odborného zamerania, od spolupráce s ďalšími zainteresovanými subjektmi a samozrejme od lokálnej a národnej podpory týchto stredísk.

Na Slovensku bolo vytvorených päť stredísk PATLIB sídliacich v nasledovných inštitúciách:

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Košice
Slovenská národná knižnica, Martin
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Stredisko PATLIB v Centre VTI SR

Stredisko PATLIB v Centre VTI SR bolo zriadené v máji 2003 na základe vzájomnej dohody o spolupráci medzi Centrom VTI SR a Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Na základe tejto dohody získava stredisko do svojho fondu slovenské patentové spisy a úžitkové vzory. Európsky patentový úrad (EPÚ) poskytuje CVTI SR pravidelne, podľa dátumu udelenia,  európske patentové prihlášky a európske patenty. Patentové dokumenty rôznych štátov v tlačenej podobe však boli súčasťou fondu Centra VTI SR (predtým Slovenskej technickej knižnice) od 50. rokov minulého storočia. Prostredníctvom nich sa používateľskej komunite poskytovali aj adekvátne patentové informačné služby na pracoviskách a v študovniach patentových informácií. Postupne, s rozmachom informačných technológií, boli tlačené patentové dokumenty nahradzované  bezplatným online prístupom do databáz patentových dokumentov.  Klasické patentové rešerše boli vystriedané presnejším a spoľahlivejším vyhľadávaním patentových informácií v online databázach. Stredisko poskytovalo poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, vyhotovovanie kópií a zasielanie elektronických dokumentov.

Aktivity Európskej patentovej organizácie a Európskeho patentového úradu

K posunu v skvalitňovaní  a zefektívnení poskytovania služieb stredísk patentových informácií došlo v r. 2009, keď EPO schválilo kooperačný program zameraný na preorientovanie stredísk PATLIB na strediská poskytujúce sofistikované služby. Program sa začal implementovať ako pilotný projekt v rámci menšieho počtu stredísk.

ÚPV SR nás v r. 2010 vybral ako jediné z piatich slovenských stredísk, aby sme sa podieľali na tomto projekte. Zaradili sme sa tak medzi 17 stredísk z 11 členských štátov EPO, ktoré v r. 2010 – 2013 realizujú úlohy pilotného projektu. Projekt koordinuje EPÚ v spolupráci s národnými patentovými úradmi, v našom prípade s ÚPV SR. Počiatočným cieľom projektu bolo výraznejšie zviditeľnenie stredísk PATLIB medzi koncovými používateľmi, z čoho vyplynula potreba vyškoliť pracovníkov stredísk PATLIB tak, aby dokázali poskytovať klientom kvalitnejšie rešeršné, ale aj ďalšie podporné služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva a komercializácie výsledkov duševnej činnosti. 

 Čo priniesla účasť v pilotnom projekte Stredisku PATLIB v Centre VTI SR?

Počas trojročného obdobia sme zabsolvovali viaceré školenia v EPÚ, kde nám jeho lektori odovzdávali skúsenosti v postupoch pri vyhotovovaní patentových rešerší z rôznych tematických oblastí, oboznámili nás so špecifikami viacerých patentových databáz, predstavili nám najnovšie rešeršné a vizualizačné nástroje, naučili nás správne štruktúrne usporiadať a naformulovať rešeršné správy. Školenia boli zamerané aj na doplnkové služby súvisiace s uplatnením patentov v podnikateľskej sfére a na pôsobenie stredísk PATLIB v takomto prostredí. V tejto oblasti sa pozornosť sústredila najmä na tvorbu biznis plánu, vytváranie marketingových stratégií, hodnotenie ekonomického potenciálu predmetov duševného vlastníctva, podporu komercializácie, vytváranie siete s partnerskými inštitúciami zameranými na inovácie, subjektmi z ekonomickej a finančnej sféry a na formy propagácie svojich služieb.

Súčasťou pilotného projektu boli koučingy, ktoré sa konali v jednotlivých strediskách PATLIB, pričom školiteľmi  boli odborníci z renomovaných stredísk PATLIB, v ktorých sa sofistikované služby na podporu inovácií už realizujú. Prínosom boli najmä praktické rady týkajúce sa poskytovania služieb získané vis-à-vis. Systém vzdelávania bol v rámci pilotného projektu doplnený aj veľmi kvalitne pripravenými a pravidelne organizovanými virtuálnymi školeniami interaktívneho charakteru s účasťou zahraničných lektorov-špecialistov.

Škálu povinných projektových aktivít dopĺňali každoročne organizované konferencie PATLIB, ktoré sú striedavo zamerané na školenie a získavanie praktických zručností alebo na posilňovanie vzájomných kontaktov siete a zdieľanie nadobudnutých skúseností.

 Čo sa zmenilo v Stredisku PATLIB Centra VTI SR vo vzťahu k používateľom?

Keďže zámerom projektu bolo zlepšiť a rozšíriť portfólio služieb, začali sme počas realizácie projektu na základe nadobudnutých poznatkov poskytovať sofistikované služby. Vyhotovovali sme rešerše na stav techniky doplnené informatívnou rešeršnou správou, patentové štatistické analýzy, poskytovali sme monitorovacie služby.  Seminár pre používateľov, CVTI SR, Bratislava 2011
Zorganizovali sme školenia/semináre pre používateľov, na ktorých sme sa zameriavali na oboznámenie účastníkov so základnými pojmami v oblasti priemyselno-právnej ochrany; predstavenie jednotlivých online databáz; portálov a ďalších internetových informačných zdrojov zameraných na patentovú ochranu; postupy pri vyhľadávaní patentových dokumentov v online databázach; rešeršné a iné nástroje napomáhajúce skvalitneniu a zefektívneniu vyhľadávania patentových informácií a spracovaniu ich výsledkov. Na niektoré semináre sme pozvali prednášajúcich z ÚPV SR a ďalších špecialistov z praxe, aby účastníci mohli získať aj praktické skúsenosti a právne rady v zmienenej oblasti.

Výrazne sme posilnili propagačné aktivity. Pripravili sme  informačné letáky o stredisku a jeho jednotlivých službách, dali sme vyhotoviť roll-upy – v slovenčine a  angličtine, ktoré slúžia na informovanosť návštevníkom našej inštitúcie a ktorými sme predstavili našu činnosť  účastníkom  konferencií PATLIB v Haagu a Mníchove. Informačné letáky a plagáty ku všetkým našim podujatiam boli súčasťou prezentácie výsledkov činnosti stredísk patentových informácií zaradených do pilotného projektu na konferencii PATLIB v Manchestri. Vyhotovili sme plagáty s informáciami o aktivitách nášho strediska a cieľoch pilotného projektu. Prostredníctvom odborného ekonomického periodika GoodWill boli tieto informácie publikované a sprístupnené  tisícom jeho čitateľov. Vystúpením v televíznej relácii sme využili možnosť zviditeľniť naše stredisko a jeho činnosť a zároveň prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o otázkach priemyselno-právnej ochrany.
Mária Harachová, konferencia PATLIB 2012 v Manchestri
S rovnakým cieľom sme využili viaceré možnosti aktívne sa zúčastniť na konferenciách a seminároch organizovaných pre podnikateľskú komunitu na Slovensku. O konkrétnych výsledkoch v oblasti sofistikovaných služieb dosiahnutých prostredníctvom pilotného projektu sme informovali aj v prezentácii na konferencii PATLIB v Manchestri v minulom roku. Vedením workshopu na tohtoročnej konferencii PATLIB v Mníchove naše stredisko dokumentovalo svoj aktívny prístup k problematike porovnávania a hodnotenia vybraných bezplatných a platených patentových databáz a o nadobudnuté skúsenosti sa podelilo s účastníkmi konferencie.

Zámer spropagovať naše stredisko a informovať o novozavedených službách mali aj články uverejnené v odborných časopisoch a prepracovaná a aktualizovaná webová stránka s prístupom ku všetkým prezentáciám zo školení/seminárov pre používateľov. Propagačný cieľ, so snahou získať nových zákazníkov, malo aj publikovanie informácií na webových stránkach našich partnerských inštitúcií.

Ľubomír Kucka, propagácia činnosti na konferencia PATLIB 2013 v MníchoveVytváranie siete s inštitúciami, ktoré sú aktívne v oblasti podpory inovácií a transferu poznatkov, bolo zároveň aj jednou z úloh pilotného projektu. Vzájomnú spoluprácu sme realizovali so spoločnosťou BIC Bratislava, ktorá sa zameriava na podporu inovácií v malých a stredných firmách a je členom siete EEN. Spolupráca spočívala vo vzájomnej informovanosti a aktívnej účasti na organizovaných podujatiach. Prostredníctvom našich školiacich aktivít sme nadviazali spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou a jej Know-how centrom a prispeli sme k zorganizovaniu vzdelávania v oblasti ochrany duševného vlastníctva na fakultách tejto univerzity.  V rámci spolupráce našej inštitúcie s CTT Technickej univerzity v Košiciach pri organizovaní konferencie sme v rámci prezentácie predstavili činnosť nášho strediska PATLIB.

Potrebu vzájomnej spolupráce strediska PATLIB a CTT máme možnosť si prakticky overiť aj vo vlastnej inštitúcii. Patentové rešeršné služby poskytované strediskom PATLIB pred podaním patentovej prihlášky sú nevyhnutným predpokladom, aby sa správne realizoval celý proces ochrany vynálezov a ďalších výsledkov vedeckej činnosti. Rovnako oblasť ohodnotenia ekonomického potenciálu vynálezov a proces komercializácie je priestorom spoločných aktivít oboch stredísk.

 Výzvy do budúcnosti

Napriek tomu, že pilotný projekt nás v práci výrazne posunul dopredu, je stále čo zlepšovať.

Príklady nám poskytujú niektoré renomované strediská PATLIB v zahraničí, s ktorých činnosťou sme sa mali možnosť oboznámiť. Tieto strediská, buď kumulujú odborníkov z viacerých oblastí alebo úzko spolupracujú s externými špecialistami.

Aj samotný názov „strediská patentových informácií“ sa pri súčasných požiadavkách na aktivity stredísk ukazuje nedostatočný a objavuje sa názor, že by sa mali nazývať „strediská zamerané na ochranu duševného vlastníctva a podporu inovácií a podnikania“.

 Inšpirácie a možné aktivity nášho strediska PATLIB v budúcnosti:

  • dôslednejšia a diferencovaná práca s klientom, školenia v inštitúciách;
  • spolupráca s patentovými zástupcami, organizovanie stretnutí klientov s patentovými zástupcami;
  • rozšírenie aktivít v rámci patentovej kliniky;
  • poskytovanie komplexných služieb vrátane vypracovávania analýzy nákladov a zisku, marketingu produktov,    financovania, vyhľadávania potenciálnych obchodných partnerov;
  • spolupráca so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a ďalšími potenciálnymi partnermi.


Možné zlepšenia v práci stredísk PATLIB na Slovensku:

  • posilnenie pozície stredísk PATLIB na národnej úrovni, vo svojich vlastných inštitúciách a v povedomí verejnosti;
  • koordinovanie činnosti stredísk PATLIB a pravidelné organizovanie ich pracovných stretnutí, zlepšenie vzájomnej spolupráce stredísk s cieľom zdieľať skúsenosti, snažiť sa o dosiahnutie spoločnej vysokej úrovne  stredísk v poskytovaní služieb, spoluorganizovať podujatia  (školenia, semináre) pre verejnosť;
  • zabezpečenie prepojenosti na inštitúcie a subjekty zaoberajúce sa  duševným vlastníctvom, transferom poznatkov a technológií, inováciami, podnikateľskými aktivitami, financiami;
  • propagácia služieb aj prostredníctvom sociálnych médií: blogy, facebook, twitter, youtube;
  • rozšírenie aktivít stredísk: okrem informácií o právach priemyselného vlastníctva poskytovať aj informácie z oblasti marketingu a komercializácie s čím súvisí aj možné posilnenie stredísk o odborníkov z korešpondujúcich oblastí.

                                                                                                                                 
 

Kľúčové slová:
databáza, duševné vlastníctvo, služby, podpora transferu technológií

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK