Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

M. Kubiš: Na slovenské pomery sme na poli transferu technológií pomerne významný hráč

17. 09. 2013

Cieľom národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK je vytvorenie efektívne fungujúceho systému pre prenos poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti do spoločensko – hospodárskej praxe. Jeho realizácia sa začala už v júni 2010.  S projektovým manažérom NITT SK Mgr. Miroslavom Kubišom z Centra vedecko-technických informácií SR sme sa pokúsili v krátkosti obzrieť späť a zhodnotiť,  čo  priniesli viac ako tri roky implementácie projektu.

V októbri  2012 úspešne prebehol druhý ročník konferencie NITT SK, na október 2013 sa chystá tretí ročník.  V čom vidíte pozitívny posun oproti prvému ročníku?

Oproti prvému ročníku vidím výrazné zmeny. Možno najvýznamnejší postreh by som spojil s  faktom, že kým prvý ročník konferencie sme organizovali ako viac-menej neznámy subjekt na poli transferu technológií, blížiaci sa tretí ročník už pripravujeme ako na slovenské pomery skúsený a významný hráč. Úplne inak zarezonuje naša pozvánka na konferenciu zástupcom akademickej obce teraz, ako v roku 2011, kedy sme s nasadením všetkých síl zostavovali auditórium. Táto skutočnosť nás veľmi teší a zástupcov akademickej obce nechceme v žiadnom prípade sklamať, naopak, konferenciu rozširujeme o sekciu posterových prezentácií, na ktorej vybraní vedeckovýskumní pracovníci odprezentujú svoje výstupy v podobe duševného vlastníctva a svoje realizácie alebo plány pokiaľ ide o jeho ďalšie využívanie v praxi. Bude to, pokiaľ máme správne informácie, prvýkrát na Slovensku takýmto smerom zameraná posterová sekcia. Ďalšou významnou cenou, a čitatelia teraz ako prví získajú túto informáciu, bude odovzdanie Ceny za transfer technológií v troch kategóriách. CVTI SR zabezpečuje priemyselno-právnu ochranu a poskytuje aktívnu podporu v procese TT už viac ako 35-tim vynálezom pochádzajúcim z prostredia akademickej obce a z tohto portfólia odborná komisia vyberie najlepšie inovácie, najlepšie realizované transfery a najlepšie pôvodcovské kolektívy. Pevne veríme, že touto cenou založíme novú dlhodobú tradíciu v rámci SR. Samozrejme, nezabúdame ani na kvalitu prednášok na konferencii, tento rok sa účastníci môžu tešiť na atraktívne témy a prednášajúcich, z ktorých si dovolím spomenúť, napríklad Dr. Grega Trestona  z Enterprise Ireland  v Írsku, ktorý vo svojej prednáške porozpráva o snahách vybudovať národné centrum TT v Írsku, čo je pre Slovensko téma nanajvýš aktuálna a atraktívna a prof. Mordechaia Shevesa z Weizmannovho vedeckého inštitútu v Izraeli, ktorý odprezentuje dlhoročné skúsenosti s TT v ich inštitúte.

Jednou z aktivít v rámci projektu NITT  SK bola  v roku 2012 aj premiéra odborného seminára. V roku 2013 sa pokračuje ďalšími z pripravenej série. Aký je ich cieľ?  Pre koho sú tieto semináre určené?

Myšlienka organizovať odborné semináre v takej podobe ako existujú, sa zrodila po úvodných štúdiách realizovaných v rámci projektu NITT SK, v ktorých sme okrem iného skúmali povedomie o TT na Slovensku. Následne sme sa rozhodli definovať hlavné oblasti TT a typické kroky v procese TT a tieto sme usporiadali na časovú os približne tak, ako sa v praxi skutočne môžu realizovať (počínajúc krátkym úvodom o DV, cez nahlasovanie vynálezov materskej inštitúcii, ohodnocovanie komerčného potenciálu DV, až po licencovanie a marketing technológií). Získali sme veľké množstvo tém, z ktorých vznikli štyri seminárne dni tvoriace jednu sériu. Do konca roku 2014 plánujeme realizovať dve, pričom prvá séria bude končiť túto jeseň. Do druhej série pripravujeme opäť množstvo vylepšení s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu zrozumiteľnosť tejto komplexnej témy pre zástupcov akademickej obce. Veľmi úspešnými sa stali brožúrky vydávané ku každému semináru, s ich vydaním počítame aj v roku 2014.

Významným medzníkom pre priblíženie sa vedeckej obci, ale i podnikateľskému prostrediu bolo spustenie Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) počas minulého roka. Aké informácie a služby používateľom tento portál poskytuje?

Portál (www.nptt.sk) má ambíciu, a postupne ju napĺňa, stať sa najvýznamnejším priestorom na slovenskom webe  zaoberajúcim sa transferom technológií z akademického prostredia do komerčnej sféry. Na portáli môžeme identifikovať dve hlavné oblasti – informatívnu a podpornú. V rámci informatívnej časti poskytuje portál rôznorodé informácie z oblasti ochrany DV a jeho komercializácie aj s odkazmi na významné databázy alebo webové stránky, informuje o aktuálnom dianí na Slovensku ale aj v zahraničí, predovšetkým o odborných podujatiach, ktoré sa konajú so zameraním na TT. V rámci portálu sa nachádza aj sekcia s e-bulletinom, teda časopisom, ktorý sa venuje transferu technológií (TTb – TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin – pozn. redakcie). V príprave je významná časť portálu – profily vedeckovýskumných inštitúcií,  spracované tak, aby podľa nich komerčné firmy mohli v akademickej obci nachádzať partnerov na spoluprácu. Obdobne na portáli pripravujeme prezentáciu všetkých dostupných výstupov vedeckovýskumnej činnosti akademických pracovísk SR so zámerom poskytnúť ich na transfer do súkromnej sféry, najmä formou poskytnutia licencie. Tu sa už dostávame od informatívnych k podporným funkciám portálu. Jednou z najvýznamnejších podporných funkcií NPTT je, že oprávnení registrovaní zástupcovia akademických pracovísk môžu predložiť požiadavku na poskytnutie podpornej služby, či už pri ochrane duševného vlastníctva alebo pri jeho komercializácii. Obdobne je tu možné požiadať o priamu finančnú podporu pre zaregistrovanie priemyselného vlastníctva (najmä tzv. patentové poplatky). Užitočnou funkciou portálu je možnosť registrovať sa na podujatia (aktuálne na Konferenciu NITT SK 2013 – transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ako aj na odborné semináre o DV a TT), ktoré sú organizované v rámci implementácie projektu NITT SK. Veľmi dôležitou časťou portálu je aj sprístupňovanie vzorových materiálov  smerníc a zmlúv používaných v procese TT.

Na oboznámenie sa s problematikou transferu technológií slúžia tiež metodické materiály.  Čo je obsahom týchto materiálov a kde sú dostupné?

Ako bolo vyššie spomenuté, vzorové materiály si môžu registrovaní používatelia portálu NPTT z akademického prostredia stiahnuť priamo z portálu. Pod vzorovými materiálmi rozumieme najmä vypracované vzorové zmluvy, ktoré sa používajú v rôznych častiach procesu TT (napr. Zmluva o mlčanlivosti, Zmluva o spoločnom výskume, Zmluva o konzultáciách a pod.) a tiež vypracované vzorové smernice. Každá akademická inštitúcia musí mať interne ošetrené riešenie otázok súvisiacich s ochranou a komercializáciou duševného vlastníctva, aby mohla efektívne realizovať transfer technológií. Toto môže inštitúcia vykonať implementáciou internej legislatívy, teda smerníc. My sme sa snažili veľmi dôsledne identifikovať oblasti, ktoré majú byť pokryté smernicami, aby mohla inštitúcia realizovať TT systematicky a riadene, teda nie živelne. Takýchto oblastí sme identifikovali 24 a ku každej vytvárame vzorovú smernicu. Smernice tvoria prepojený systém a každá akademická inštitúcia ich môže využiť bez obmedzení v takom stave, ako sú na portáli alebo si ich môže upraviť podľa svojich potrieb a dokonca k úprave a implementácii smerníc vieme zabezpečiť aj právne konzultácie. Obdobne si môžu akademické inštitúcie počínať aj so vzorovými zmluvami.  Zmluvy a smernice sú na portál pridávané postupne, tak ako ich dokončujeme.

Centrum vedecko-technických informácií SR ako riešiteľ projektu NITT SK pripravuje návrh na zriadenie Národného centra transferu technológií SR.  Čo sa od tohto kroku očakáva a aká je aktuálna situácia?  

V krajinách, ktoré realizujú transfer technológií desaťročia, sa ukázalo ako veľmi výhodné, keď si inštitúcia založí svoje CTT – centrum transferu technológií, ktoré sa orientuje len na nakladanie s duševným vlastníctvom inštitúcie a zabezpečuje jeho komercializáciu tak, aby z toho inštitúcia mala prospech – či už nefinančný alebo finančný.  Existencia takéhoto CTT odbremení vedeckovýskumných pracovníkov od množstva administratívnych povinností pri riešení otázok súvisiacich s ochranou a komercializáciou DV. a zároveň umožní realizovať komercializáciu DV čo najefektívnejšie. Pracovníci CTT totiž nachádzajú partnerov z komerčnej sféry, ktorí by mali záujem o odkúpenie alebo licencovanie vynálezov patriacich inštitúcii alebo, ktorí by mali záujem o konzultácie poskytované zamestnancami inštitúcie a o spoločné výskumné projekty so zamestnancami inštitúcie. Takéto centrá majú približne od 4 – 5 zamestnancov až po 60 zamestnancov,  podľa toho, akými úlohami je CTT poverené a tiež podľa veľkosti inštitúcie a tým aj  podľa množstva duševného vlastníctva (napr. patentov), ktoré inštitúcia dokáže vyprodukovať.  Zamestnanci  CTT bývajú najmä právnici (na dohodnutie vzťahov s partnermi z komerčnej sféry), ekonómovia (navykonávanie rôznych analýz a odhadov návratnosti prostriedkov investovaných do ochrany DV), ale tiež patentoví zástupcovia alebo administratívni pracovníci.

Na Slovensku je špecifická situácia v tom, že má pomerne veľké množstvo pomerne malých akademických inštitúcií so žiadnou alebo veľmi malou skúsenosťou s transferom technológií a s veľmi malým množstvom vytvoreného duševného vlastníctva. (Pre porovnanie napríklad Tokijská univerzita má približne toľko vedeckovýskumných zamestnancov ako tri najväčšie akademické inštitúcie na Slovensku spolu a dokáže ročne vyprodukovať rádovo tisíce patentov. Priemerný počet patentov pochádzajúcich z akademického prostredia na Slovensku ročne, vzhľadom na rôzne okolnosti často súvisiace s podfinancovaním, bol donedávna menej ako desať.). Zohľadňujúc okrem tejto skutočnosti aj finančné a personálne náklady na prevádzku vlastného CTT, vznikla na Slovensku myšlienka, že v súčasnosti by nemohlo byť efektívne, aby každá akademická inštitúcia budovala svoje vlastné plnohodnotné CTT so všetkými funkciami, ale bolo by prínosné, keby časť najnákladnejších funkcií realizovalo Národné centrum transferu technológií (NCTT) formou podpory lokálnym CTT budovaným pri akademických inštitúciách. Mieru, do akej je CTT schopné samo realizovať ochranu DV inštitúcie a jeho komercializáciu, a potom aj mieru do akej by mohlo využívať podporu z národného centra, si pritom môže určiť každá inštitúcia sama. Od zriadenia NCTT očakávame postupnú systematizáciu realizácie TT v SR (čo sa nakoniec pomaly uskutočňuje už aj v rámci poskytovania podporných služieb cez projekt NITT SK), zlepšovanie ochrany DV vytvoreného akademickými inštitúciami, zvyšovanie množstva vytvoreného DV a zvyšovanie jeho množstva v portfóliách akademických inštitúcií SR a v neposlednom rade zvyšovanie počtu úspešných transferov DV akademických inštitúcií SR do komerčnej sféry s čo najvyšším prínosom pre inštitúcie. Približne za pol roka, čo CVTI SR v rámci implementácie projektu NITT SK poskytuje podporné služby v procese TT, bola otvorená spolupráca s ôsmimi akademickými inštitúciami SR na 36-tich vynálezoch, je zabezpečovaná realizácia ich registrácie, a teda ich ochránenie, prevažne formou patentu a začína sa pomaly s nachádzaním partnerov pre ich komercializáciu. Oproti predchádzajúcim rokom je to násobný nárast  prípadov registrácie duševného vlastníctva akademických inštitúcií SR. NCTT, v ktorom budú okrem CVTI SR združené aj ostatné akademické inštitúcie SR, ktoré prejavia záujem, bude môcť byť v poskytovaní podpory na realizáciu TT ešte úspešnejšie.

Aktuálne stále pracujeme na návrhu stanov NCTT. Práce na návrhu sa predlžujú, pretože doň musíme zakomponovať množstvo špecifík a  budujeme niečo, čo nikde na svete vybudované nie je aspoň o tom nemáme informáciu  takže nemôžeme odpozorovať postupy od niekoho, kto už čosi obdobné realizoval. Stanovy sú v záverečnej fáze vecného posudzovania, následne budú podrobené ešte nezávislej právnej a ekonomickej analýze, a potom budú predložené na posúdenie partnerom z akademickej obce. NCTT by sme podľa rýchlosti realizácie ďalších krokov mohli založiť, buď koncom roku 2013 alebo začiatkom roku 2014.

Transfer technológií je aktuálnou témou  nielen u nás na Slovensku. Svedčí o tom aj fakt, že v prvom i druhom ročníku spomínanej konferencie NITT SK  odzneli prezentácie hostí aj  zo zahraničia. Ako hodnotíte úroveň medzinárodnej spolupráce?

Medzinárodnú spoluprácu môžeme vnímať ako spoluprácu tých subjektov, ktoré TT realizujú, teda napríklad medzinárodnú spoluprácu CTT, alebo ju môžeme vnímať ako spoluprácu tých subjektov, ktoré sa v TT zúčastňujú, buď ako výskumné tímy a akademické inštitúcie ponúkajúce svoje schopnosti a duševné vlastníctvo a/alebo ako zástupcov komerčnej sféry hľadajúcich inovatívne myšlienky a výskumné prostredie schopné ich vytvárať. Čo sa týka prvej možnosti, stretávame sa s obrovskou ochotou byť nápomocní. Máme ponuky na spoluprácu z Fraunhofferovho inštitútu v Nemecku, aktuálnu ponuku máme z Francúzska, veľmi ochotne ponúkajú spoluprácu kolegovia z medzinárodných organizácií, ktorých sme členmi (napr. ASTP alebo LES ČR), viaceré inštitúcie využili spoluprácu Oxfordskej univerzity a ich svetoznámeho CTT, ale napríklad s veľkou ochotou sa stretávame aj zo strany našich českých kolegov, či už z Masarykovej univerzity v Brne alebo z Akademie věd ČR, keďže kolegovia v Čechách majú pred nami ešte stále menší náskok (smiech). Vďaka tejto spolupráci vieme držať vysokú kvalitu nami organizovaných podujatí, ale samozrejme snažíme sa hlavne získavať informácie a využívať konzultácie tam, kde sami nevidíme jasné východisko.

Čo sa týka druhej možnosti, tak v tejto oblasti ešte iba začíname pôsobiť. Postupne budeme využívať nadobudnuté kontakty, aby sme vedeli čo najefektívnejšie ponúknuť na komerčné zhodnotenie duševné vlastníctvo a vedeckovýskumný potenciál  akademických inštitúcií SR zahraničným partnerom z komerčnej sféry.

Rozhovor pripravila: Mgr. Eva Vašková 

Kľúčové slová:
CVTI SR, podpora transferu technológií

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK