Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Inovačné vouchre

21. 11. 2013

Televízia TA3(31. 07. 2013; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.30; 6,5 min.; HORŇÁK Daniel)

M. MAŠURA, moderátor: Ak hľadáte peniaze na podporu inovácií, môžete o ňu požiadať štát. Reč je o špeciálnych inovačných voucheroch. Pripravilo ich Ministerstvo hospodárstva SR ako pomoc na zlepšenie slabej podpory vedy a výskumu u nás.

Redaktor: Slovensko je v inováciách na chvoste Európskej únie, zlepšiť tento stav majú aj inovačné poukážky. O tie sa môžu uchádzať malí a strední podnikatelia, ktorí chcú inovovať výrobky, technológie alebo služby. Hodnota jednej poukážky je 3500 eur a firmy si ju môžu uplatniť v organizáciách, ktoré sa venujú výskumu a vývoju. Celkovo na podporu štát vyčlenil v tomto roku 100-tisíc EUR.Vďaka voucherom má zosilnieť spolupráca medzi podnikateľmi a vysokými školami, ústavmi Slovenskej akadémie vied či súkromnými pracoviskami pre výskum a vývoj.

M. MAŠURA: O inovačných poukážkach nám viac povedal Miroslav BALOG zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá tento projekt pripravila spolu s Ministerstvom hospodárstva SR. S odborníkom sa rozprával kolega Daniel HORŇÁK.

M. BALOG: Hlavným cieľom inovačných voucherov je iniciovať kontakt medzi malými, strednými firmami a výskumno-vývojovými organizáciami s cieľom, aby bežné malé, stredné podniky navštívili výskumno-vývojové organizácie a realizovali prvý maličký projekt, ktorý by mal byť iniciátorom ďalšej spolupráce.

D. HORŇÁK, reportér TA 3: Ako to má fungovať v praxi? Momentálne je teda otvorená tá prvá fáza, takže v rámci nej čo sa deje?

M. BALOG: Momentálne je otvorená výzva na vyhľadávanie výskumno-vývojových organizácií, ktoré sa môžu zapísať do zoznamu oprávnených riešiteľských organizácií. Budú môcť prijímať inovatívne vouchre, ktorým bude môcť byť zaplatené voucherom za realizáciu výskumného projektu. Žiadateľom o tento voucher, to je tá malá, stredná firma.

D. HORŇÁK: Skúste teda popísať celý ten proces, ako bude vyzerať táto pomoc pre firmy, ktoré potrebujú nejakým spôsobom zdokonaliť výrobu alebo aplikovať nejaký výskum. Ako sa táto pomoc štátu k nim dostane?

M. BALOG: Malá, stredná firma požiada o udelenie inovačného vouchera, čo je vlastne forma nenávratného finančného príspevku, ktorá bude hradená zo zdrojov štátneho rozpočtu, čo nám umožní byť veľmi flexibilní a s minimálnou byrokraciou. Bude to veľmi jednoduchá žiadosť, pričom komisia rozhodne o udelení žiadosti, v prípade, ak bude viacej žiadateľov ako inovačných voucherov, bude sa rozhodovať žrebom za prítomnosti notára s tým, že po získaní inovačného vouchera táto firma osloví výskumno-vývojové pracovisko, kde sa realizuje projekt vo výške, v nominálnej hodnote inovačného vouchera s tým, že samozrejme projekt môže byť aj vo vyššej hodnote, ale štát vlastne zaplatí len tých 3,5-tisíc EUR. Následne výskumno-vývojová organizácia si inovačný voucher uplatní u nás a my jej preplatíme túto výšku inovačného vouchera, hodnotu inovačného vouchera.

D. HORŇÁK: Aké pracoviská sa môžu zapájať, myslím vedeckovýskumné pracoviská, do tohto projektu, alebo o tieto vouchre?

M. BALOG: Výzva je otvorená pre všetky typy vysokých škôl, všetky ústavy akadémie vied a pre spoločnosti zapísané v Obchodnom registri na území Slovenskej republiky, ktoré musia preukázať riešenie najmenej troch výskumno-vývojových, prípadne vlastníctvo patentu alebo úžitkového vzoru alebo podobne.

D. HORŇÁK: Ako sú nastavené podmienky na tej druhej strane, to znamená aké firmy môžu svoje nejaké požiadavky prihlasovať do tohto projektu?

M. BALOG: Z druhej strany je limit len na malé, stredné firmy, čiže len malé a stredné podniky môžu žiadať o udelenie inovačného vouchera.

D. HORŇÁK: Čo sa týka celkovej vyhradenej sumy, ktorú štát môže dať na túto oblasť, je to limitované časovo alebo celkovým objemom nejakým spôsobom?

M. BALOG: Jedná sa o pilotnú aktivitu, testovaciu aktivitu, v rámci ktorej sa plánuje alokovať na túto výzvu 100-tisíc EUR s tým, že schéma končí 31. 12. 2013. Následne bude hodnotená úspešnosť tohto projektu, a potom sa uvažuje v prípade úspešnosti o pokračovaní s možnosťou vyšších alokácií.

D. HORŇÁK: A v prípade, že nejaká firma by mala nejakú myšlienku ako zlepšiť svoju výrobu, aký je tam ten postup, koho má kontaktovať, ako sa potom vyberajú tie výskumné centrá, ako sa zadávajú tie požiadavky? Čo všetko môžete vlastne urobiť pre tieto firmy?

M. BALOG: Na našej stránke bude zverejnený zoznam oprávnených riešiteľných organizácií, z ktorých si bude môcť firma vybrať, s ktorými má záujem o spoluprácu. Musí ich na individuálnej báze osloviť, komunikovať. Toto je nechané na ich rozhodnutie, je to otázka trhu, koho si vyberú, kto poskytne lepšie podmienky, kto má lepšiu ponuku a lepšiu, vyššiu kvalitu ponúkaných služieb v porovnaní so svojou konkurenciou. Je to na rozhodnutí podnikateľa.

D. HORŇÁK: A za každých okolností, ak sa uzavrie takáto dohoda medzi malou, strednou firmou a nejakým výskumným ústavom, dôjde k preplateniu tých nákladov na výskum, alebo treba splniť nejaké podmienky, že v niektorých prípadoch nemusí byť tá suma preplatená? Aby nedošlo k zneužívaniu týchto voucherov a prostriedkov.

M. BALOG: Voucher bude preplatený potom, ako realizátor projektu zašle vykonávateľovi schémy obdržaný inovačný voucher spolu s vystavenou faktúrou a dokumentáciou, ktorá potvrdí realizáciu samotného projektu.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(AO)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK