Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Európska únia je inovatívnejšia, ale rozdiely medzi krajinami sa prehlbujú

11. 09. 2013

Podľa prehľadu výsledkov inovácií je EÚ inovatívnejšia, rozdiely medzi krajinami sa však prehlbujú.

Výsledky EÚ v oblasti inovácií sa napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze medziročne zlepšili, ale prehĺbili sa rozdiely, pokiaľ ide o inovácie v jednotlivých členských štátoch. Poukazuje na to prehľad výsledkov inovácií v EÚ za rok 2013, ktorý Európska komisia zostavuje ako rebríček členských štátov EÚ. Zatiaľ čo najinovatívnejšie krajiny svoje výsledky ešte zlepšili, iné krajiny nedosiahli žiadny pokrok. Celkové poradie krajín EÚ zostáva pomerne stabilné, pričom na vrchole rebríčka sa umiestnilo Švédsko, po ktorom nasledujú Nemecko, Dánsko a Fínsko. Najväčšie zlepšenie od minulého roka dosiahli Estónsko, Litva a Lotyšsko. Najväčšiu zásluhu na raste inovácií v EÚ majú malé a stredné podniky a komerčné využívanie inovácií, ako aj špičkové výskumné systémy. Výsledky v oblasti inovácií však negatívne ovplyvnil prepad investícií podnikov a investícií do rizikového kapitálu, ku ktorému došlo v rokoch 2008 – 2012.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Tohtoročné výsledky ukazujú, že hospodárska kríza mala v niektorých častiach Európy nepriaznivý vplyv na inovácie. Ak si chceme zachovať globálnu konkurencieschopnosť a obnoviť rast v Európe, musíme nutne investovať do inovácií. Keďže hlavnou hybnou silou inovácií sú malé a stredné podniky, musíme podporovať podnikanie.“

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Inovácie by dnes mali byť ústredným prvkom politických programov všetkých členských štátov. Z najnovšej správy o stave inovácií v Únii vyplýva, že hoci sme v roku 2012 dosiahli pokrok v niektorých závažných otázkach, ako je jednotný patent a nové pravidlá pre fondy rizikového kapitálu, musíme pokročiť ešte ďalej, aby sme v Európe predišli prehĺbeniu rozdielov v inováciách.

Európska komisia zverejnila aj správu, ktorá dopĺňa prehľad výsledkov inovácií. Podľa správy o stave inovácií v EÚ, Európska komisia už do veľkej miery splnila záväzky stanovené v rámci hlavnej iniciatívy Inovácie v EÚ. Jednotlivé zhrnutia výsledkov v oblasti inovácií dosiahnutých 27 členskými štátmi a ostatnými európskymi krajinami sú uvedené v: MEMO/13/274.

Európska komisia zverejnila aj správu, ktorá dopĺňa prehľad výsledkov inovácií. Podľa správy o stave inovácií v EÚ, Európska komisia už do veľkej miery splnila záväzky stanovené v rámci hlavnej iniciatívy Inovácie v EÚ. Jednotlivé zhrnutia výsledkov v oblasti inovácií dosiahnutých všetkými 27 členskými štátmi a ostatnými európskymi krajinami sú uvedené v: MEMO/13/274

V rámci prehľadu výsledkov inovácií v EÚ za rok 2013 sú členské štáty rozdelené do týchto štyroch skupín:

  • Najlepší novátori: Švédsko, Nemecko, Dánsko a Fínsko, ktoré dosiahli výsledky ďaleko presahujúce priemer EÚ.
  • Úspešní novátori: Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Írsko, Francúzsko, Slovinsko, Cyprus a Estónsko, ktorých výsledky presahujú priemer EÚ.
  • Mierni novátori: Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Česká republika, Grécko, Slovensko, Maďarsko, Malta a Litva, ktorých výsledky sa nachádzajú pod priemerom EÚ.
  • Slabší novátori: výsledky Poľska, Lotyšska, Rumunska a Bulharska sa nachádzajú výrazne pod priemerom EÚ.


Obrázok: Výsledky členských štátov EÚ v oblasti inovácií

graf
Poznámka: Priemerná inovatívnosť sa meria pomocou zloženého ukazovateľa pozostávajúceho z údajov 24 ukazovateľov v rozmedzí od 0 pre najnižšiu možnú inovatívnosť po 1 pre najvyššiu možnú inovatívnosť. Priemerné ukazovateľe zobrazujú výsledky za obdobie 2010/2011 z dôvodu časového posunu sprístupnenia údajov.

V čom spočíva úspech najlepších inovátorov?

Pre vnútroštátne systémy výskumu a inovácií najinovatívnejších krajín v EÚ sú typické viaceré spoločné silné stránky, ako je napríklad kľúčová úloha podnikov a vysokých škôl v oblasti inovácií. Podnikateľské sektory všetkých krajín s vedúcim postavením v oblasti inovácií majú veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o výdavky na výskum a vývoj a počet patentových prihlášok. Tieto krajiny takisto majú dobre rozvinuté vysokoškolské vzdelávanie a intenzívne väzby medzi priemyslom a vedou.

Porovnanie EÚ s inými krajinami

Porovnaním s inými európskymi krajinami sa potvrdila pozícia Švajčiarska ako celkovo najinovatívnejšej krajiny, ktorá v tejto oblasti neustále dosahuje lepšie výsledky ako všetky krajiny EÚ. Z tohtoročných výsledkov takisto vyplýva, že lepšie výsledky ako EÚ opäť dosiahli Južná Kórea, Spojené štáty americké a Japonsko.

Južná Kórea zvyšuje svoj náskok pred EÚ, avšak pokiaľ ide o USA a Japonsko, EÚ sa od roku 2008 podarilo znížiť ich náskok takmer o polovicu. EÚ naďalej značne zaostáva za globálnymi lídrami, predovšetkým v oblasti výdavkov podnikov na výskum a vývoj, spoločných publikácií verejného a súkromného sektora, patentov, ako aj terciárneho vzdelávania. EÚ naďalej dosahuje lepšie výsledky ako Austrália, Kanada, Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika.

Jej náskok pred Čínou sa znižuje, náskok v porovnaní s Brazíliou, Ruskom, Indiou a Južnou Afrikou zostal nezmenený a náskok v porovnaní s Austráliou a Kanadou sa zvyšuje.

Prehľad výsledkov inovácií v Európskej únii za rok 2013 v súčasnosti vychádza z 24 ukazovateľov, ktoré sú zoskupené do troch hlavných kategórií a ôsmich rozmerov:

„predpoklady“, t. j. základné stavebné kamene, ktoré umožňujú realizáciu inovácií (ľudské zdroje, otvorené, špičkové a atraktívne výskumné systémy, financie a podpora),

„firemné činnosti“, ktoré zachytávajú inovačné úsilie v európskych firmách (firemné investície, väzby a podnikanie, duševné vlastníctvo), ako aj

„výstupy“, ktoré ukazujú, akým spôsobom sa to premieta do výhod pre hospodárstvo ako celok (novátori a hospodárske účinky vrátane zamestnanosti).

Ďalšie informácie

Úplné znenie správy o prehľade výsledkov inovácií v Únii za rok 2013 je k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Prehľad výsledkov inovácií v Únii, Správa o stave inovácií v Únii, Inovácie v Únii, Európa 2020

 Zdroj:

Tlačová správa

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK