Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

EÚ ocenila deväť inovatívnych verejných iniciatív v Európe

12. 09. 2013

Európska komisia oznámila 6. júna 2013 víťazov súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe. Táto cena je oslavou najinovatívnejších, progresívnych verejných iniciatív, ktoré sú prospešné pre občanov, firmy alebo pre sektor vzdelávania a výskumu. Bolo ocenených deväť iniciatív – z Chorvátska, Fínska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Španielska (dvaja víťazi), Švédska a Spojeného kráľovstva, pričom každá z nich získala sumu 100 000 EUR (MEMO/13/503). Medzi víťazné iniciatívy patrí systém komplexných zdravotných informácií dostupných po telefóne, online platforma pre firmy o možnostiach financovania a systém detekcie plagiátorstva určený vysokoškolským inštitúciám. Ocenenia odovzdala komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geoghegan-Quinnová na konferencii usporiadanej počas štvrtého Týždňa inovatívnych regiónov Európy (WIRE IV) v írskom Corku.

Komisárka Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Inovácie neslúžia iba podnikateľskému sektoru. Verejný sektor predstavuje polovicu hrubého domáceho produktu EÚ, takže tiež musí byť pripravený na zmeny. Dnešní víťazi ukazujú, že využitím nových myšlienok a technológie môžeme zlepšiť životy ľudí a pomôcť modernizovať naše hospodárstva. Potrebujeme viac takýchto iniciatív.“

Do súťaže sa prihlásilo 203 iniciatív pochádzajúcich zo všetkých kútov Európskej únie. Deväť víťazov vybrala nezávislá porota na základe štyroch kritérií: hospodársky dopad ich iniciatívy, jej význam v súvislosti s výzvami, ktorým čelí spoločnosť, originálnosť a ľahká zopakovateľnosť zámeru iniciatívy a zamýšľané využitie finančnej odmeny získanej v súťaži.

Finančná odmena bude slúžiť na rozšírenie iniciatív. Víťazi predstavia svoje aktivity zamerané na zopakovanie a rozšírenie iniciatív v marci 2014 v Bruseli.

Víťazi za rok 2013

Kategória „Občania“:

  • Metropolitná oblasť Helsinky vo Fínsku – využitie otvoreného prístupu k údajom s cieľom zapojiť občanov do rozhodovacieho procesu
  • Švédska národná iniciatíva elektronické zdravotníctvo – umožňujúca pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti online prístup k údajom o ich zdravotnej starostlivosti
  • Londýnska mestská štvrť Islington v Spojenom kráľovstve – integrovaný súbor opatrení na zníženie nedostatku paliva, počtu hospitalizácií a úmrtí v zimnom období

Kategória „Firmy“:

  • Španielske centrum pre otvorený prístup k údajom – ambiciózna vnútroštátna iniciatíva na opakované používanie informácií z verejného sektora, ktorá otvára nové hospodárske príležitosti
  • Regionálna správa severných provincií Holandska – webová platforma poskytujúca firmám rýchly prístup k možnostiam financovania
  • Portugalská agentúra pre verejnú reformu – jednoduché založenie podnikateľskej činnosti (firmy) bez čakania alebo len s veľmi krátkou čakacou lehotou

Kategória „Vzdelávanie a výskum“:

  • Španielsky región Murcia – tímy študentov sa stanú podnikateľmi a súťažia o návrh energeticky úsporného vozidla
  • Chorvátska akademická a výskumná sieť – podpora rovnakého prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybavenia základných škôl v odľahlých oblastiach informačnými a komunikačnými technológiami
  • Slovenská národná iniciatíva – systém detekcie plagiátorstva, ktorý zhromažďuje dizertačné práce zo všetkých inštitúcií vysokoškolského vzdelávania


Ďalšie informácie

Súťaž sa začala v decembri 2012 a bola otvorená verejným orgánom zriadeným v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k rámcovému programu EÚ pre výskum. Predložené iniciatívy museli prebiehať v obdobi od jedného do štyroch rokov. Viac informácií k dispozícii na adrese: http://www.ec.europa.eu/admin-innovators.

Zdroj: Tlačová správa
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-505_sk.htm

(IM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:
projekty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK