Duševné vlastníctvo a transfer technológií III.

04. 11. 2013

Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadal v júni 2013 v poradí tretí   odborný seminár, organizovaný v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. 

Sériu odborných seminárov NITT SK tvoria štyri samostatné seminárne dni, organizované s trojmesačným odstupom. Ich cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce. 

Seminár NITT SK pod názvom Duševné vlastníctvo a transfer technológií III. sa uskutočnil dňa 12. 6. 2013 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave, na Lamačskej ceste 8/A.

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.S úvodným príhovorom vystúpil RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. Okrem iného povedal, že pod duševným vlastníctvom rozumieme najmä výsledky výskumu a vývoja, ktoré boli dosiahnuté vo verejných akademických a vedeckovýskumných inštitúciách, teda na slovenských univerzitách a ústavoch Slovenskej akadémie vied (SAV) alebo iných rezortných výskumných ústavoch. Medzi významné aktivity projektu NITT SK patrí aj propagácia samotnej témy duševného vlastníctva a transferu technológií. V rámci týchto aktivít sa organizujú aj odborné semináre zo série „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“. Prebiehajúci seminár je už tretím v poradí.

 

Ďalej uviedol, že okrem propagácie uvedenej témy patrí medzi dôležité činnosti, vykonávané v rámci projektu, aj prezentácia výsledkov, ktoré boli dosiahnuté na slovenských univerzitách a ústavoch SAV. V rámci týchto činností sa zástupcovia CVTI SR zúčastnili aj na medzinárodnom veľtrhu vynálezov a inovácií INVENTO v Prahe, ktorý sa konal 6. – 8. júna 2013. CVTI SR tu prezentovalo výsledky dosiahnuté na niekoľkých slovenských univerzitách – Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline, a taktiež vo viacerých ústavoch SAV, ako Ústav polymérov, Fyzikálny ústav a Ústav anorganickej chémie. Dve z prezentovaných technológií získali ocenenie medzinárodnej poroty, ktoré víťazom počas seminára odovzdal vedúci kancelárie riaditeľa CVTI SR Ing. Ľubomír Bilský. 

J. Noskovič sa zmienil o prvých dvoch seminároch, ktoré sa uskutočnili 14. novembra 2012 a 20. marca 2013. Odzneli na nich témy, ako základné definície pojmov DV a TT, systém práva DV, subjekty práva DV ako pôvodcovia a majitelia patentov, zamestnanecký a školský režim výkonu práv DV, nahlásenie výsledkov výskumu zamestnávateľovi (štatutárovi), voľba spôsobu ochrany – patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka a pod. Ku každému semináru boli vypracované brožúry, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o uvedených témach. 

V prvej časti seminára vystúpila s prednáškami Jana Kratěnová zTechnologického centra AV ČR. Prezentovala témy Realizácia výskumu v rámci spolupráce (spoločný výskum) a Realizácia zmluvného výskumu pre partnera (zákazkový výskum)

V prvej zo svojich prednášok, zameranej na problematiku realizácie výskumu v rámci spolupráce, sa venovala porovnaniu zákazkového a spoločného výskumu.  Ich odlišnosti sú napríklad v zapojení sa subjektov, vo financovaní, v následných právach k výsledkom výskumu,  v počte zapojených subjektov a pod. 
J. Kratěnová priblížila tiež rozdiely  dvoch variantov spoločného výskumu: variant  za účasti len subjektov z verejného sektora alebo variant subjektov aj z verejného, aj súkromného sektora. Spomenula dôvody uvedených prepojení. Spoločný výskum len v rámci verejného sektora vnímajú zúčastnené inštitúcie najmä ako možnosť zdieľania poznatkov či prepojenia vedných odborov. V prípade zapojenia aj súkromnej sféry sa predpokladá už väčší záujem aj o uvedenie výsledkov výskumu do praxe, a práve tu  je prirodzený aj vplyv „komercie.“   
Pravdepodobnosť komercializácie a spôsob financovania sú hlavnými rozdielmi pri spojení len verejnej sféry alebo zapojení aj súkromnej. Odlišnosti sa v tomto prípade ukazujú aj pri podiele na spolupráci z pohľadu príjmov zo spolupráce a príjmov z realizácie výsledkov výskumu. J. Kratěnová upozornila tiež na možnosti riešenia prípadných konfliktov. Dôležitými informáciami boli na záver tie, ktoré sa týkali náležitosti zmluvy o spolupráci.   

Vo svojej druhej prezentácii sa J. Kratěnová venovala zákazkovému výskumu. Výskum realizovaný na objednávku opäť priblížila porovnaním základných rozdielov medzi spoločným a zákazkovým výskumom. Legislatívne je realizácia výskumu na objednávku upravená zmluvou o zákazkovom výskume. V prezentácii spomenula vstupy oboch strán do tohto procesu, ako sú napríklad personálne kapacity, finančné príspevky, infraštruktúra a pod. Zákazkový výskum realizujú firmy ako objednávatelia z toho dôvodu, že nemajú často kapacity realizovať takýto výskum, a preto ho riešia prostredníctvom výskumných inštitúcií či vysokých škôl, z ktorých sa tak stávajú zhotovitelia.
Podiel na vzniknutom duševnom vlastníctve sa upravuje v spomínanej Zmluve o zákazkovom výskume. V prípade príjmov má zhotoviteľ príjem od objednávateľa za zrealizovanie výskumu a objednávateľ nepriamy príjem vo forme zhmotnenia výsledku výskumu do novej služby či výrobku.
J. Kratěnová sa venovala tiež náležitostiam Zmluvy o zákazkovom výskume, právam a povinnostiam oboch zainteresovných strán. Záver prezentácie patril problematike zapojenia sa zamestnancov do vývojového projektu a vyhľadaniu klienta pre zmluvný výskum.   

V druhej časti seminára vystúpila JUDr. Zuzana Adamová, PhD., INGENIUM Slovakia. Prezentovala témy: Komercializácia duševného vlastníctva (DV) – Poskytnutie licencie („licencovanie”)Komercializácia DV – Prevod práv duševného vlastníctva („predaj”)

V prvej prednáške sa venovala otázke prevodu práv duševného vlastníctva alebo  licencovaniu. Pri udelení licencie je právo pôvodcu zachované. Majiteľ takejto licencie je limitovaný vo výkone týchto práv na základe licenčnej zmluvy. Proces či už prevodu práv alebo poskytnutia licencie je procesom, ktorý si vyžaduje odborný prístup. Preto sa Adamová vo svojej prezentácii venovala i úlohe centier transferu technológií, ktoré majú byť v tomto smere nápomocné a zabezpečovať napríklad predzmluvné rokovania, rozhodovať o voľbe zmluvného typu, vybrať zmluvného partnera, dohliadať nad plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy atď.
Adamová tiež porovnávala licenčnú zmluvu podľa autorského zákona a podľa Obchodného zákonníka.
Z udelenia licencie je napríklad vyňatá kolektívna ochranná známka a tiež označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie. Taktiež, niektoré z predmetov duševného vlastníctva majú v tomto smere osobitý režim (know – how, logo, zlepšovací návrh a iné).  
Adamová upozornila na konkrétne náležitosti licenčnej zmluvy tak podľa Obchodného zákonníka (OZ), ako aj podľa autorského zákona (AZ).
V prípade licenčnej zmluvy (AZ) je nutné uviesť spôsob použitia; rozsah licencie; čas, na ktorý sa licencia udeľuje; odmenu alebo dohodu o bezodplatnom udelení licencie.
Rozdiel v prípade  licenčnej zmluvy (OZ) vidieť v tom, že tu sa uvádza spôsob použitia, rozsah licencie, územie, na ktoré sa licencia udeľuje, odmena. Nie je tu možnosť dohody o bezodplatnosti. Okrem povinnosti vymedzenia územia a určenia odmeny je pri licenčnej zmluve (OZ) nutné udržiavať právo, povinnosť využívať predmet priemyselného vlastníctva, prevoditeľnosť licencie je obmedzená. Takáto zmluva musí byť zapísaná do registra licenčných zmlúv na Úrade priemyselného vlastníctva SR.      

V rámci prezentácií oboch odborníčok z oblasti práv duševného vlastníctva a jeho ochrany odzneli tiež ilustračné príklady ku niektorým konkrétnym častiam, ktoré problematiku ešte lepšie vysvetlili.  

V závere J. Noskovič zhrnul obsah tretieho seminára, ktorý bol zameraný na zmluvný výskum a komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva. Práve otázkami vyhľadávania partnerov, ako významného aspektu komercializácie, sa bude zaoberať štvrtý seminár, a to 30. 10. 2013. Na seminári odznejú informácie o zakladaní spin-off firiem a ich fungovaní v súvislosti s vytvoreným DV a väzbou, napr. na univerzity. Seminár sa bude venovať aj komerčnému zhodnoteniu autorských práv a marketingu technológií. 

 

PhDr. Marta Bartošovičová
Mgr. Eva Vašková 

Podujatie sa konalo v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

 

 

 

 

 

Video súbory k článku

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ