Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

75 rokov informačnej podpory vedy a techniky na Slovensku

17. 09. 2013

Výskum a vývoj a prístup ku kvalitnej odbornej a vedeckej literatúre vydávanej renomovanými vydavateľmi -  podľa možností  kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek, hlavne čo najaktuálnejšej -  to je to,  čo bezprostredne patrí k sebe. Napriek tomu, že tradičné knižničné zbierky majú svoju vysokú hodnotu, vývoj v tejto oblasti priniesol elektronizáciu a pokračuje ďalej a jeho dôsledkom je to, že sa samotné e-zdroje a služby knižníc prenášajú do  pohodlia domova.  Stali sa štandardom, mnohokrát bez toho, aby si to používateľ vôbec uvedomoval. Objavilo sa množstvo nových typov a druhov e-dokumentov, množstvo rôznych platforiem a riešení, ktoré priniesli široké možnosti využívania a „objavovania“ veľkého množstva obsahu, zobrazovania a „listovania“ v e-zdrojoch alebo práce s výsledkami vyhľadávania a pod.  Objavili sa rôzne nástroje na zdieľanie, publikovanie a šírenie poznatkov, ich hodnotenie, „tagovanie“, popisovanie v sieťovom prostredí a pod. Preto našou úlohou je nielen zabezpečiť prístup k širokej palete kvalitných hodnoverných informácií, ale aj hľadanie možnosti, ako svoje aktivity nasmerovať tak, aby prinášali informácie v celej svojej komplexnosti a zachytávali najnovšie trendy v ich poskytovaní.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)[1] je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky  zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied s kľúčovým postavením v informačnej podpore výskumu, vývoja a akademického sektora na Slovensku. Je riešiteľom niekoľkých národných projektov, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EÚ, riešené v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ktorých jednotlivé ciele prispievajú k naplneniu strategických úloh CVTI SR, a tým je komplexná informačná podpora vedy a výskumu na Slovensku prostredníctvom prístupu k adekvátnemu vedeckému obsahu v elektronickej forme

Keď hovoríme o knižnično-informačnej činnosti v súvislosti so 75. výročím našej inštitúcie, myslíme najmä na  súčasnú a novú doménu činnosti, ktorou je informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku, t. j. prísun  kvantity kvalitných informácií. Hovoríme nielen o klasických knižnično-informačných odborných činnostiach, ktoré využívajú všetky prvky svojej profesionality, aby používateľ dostal všetko čo potrebuje, ale hovoríme ale aj nových výzvách, riešeniach a postupoch ako byť partnerom a sprievodcom v labyrinte informácií. Tu je však potrebné zdôrazniť, že riešenie národných projektov v CVTI SR malo na túto činnosť obrovský vplyv a posunulo celú knižnično-informačnú činnosť CVTI SR míľovými krokmi dopredu. 

V súčasnej dobe sa knižnično-informačná činnosť sústreduje na tie oblasti, ktoré  sú jej prioritou a tou je oblasť akvizície fondov, prezenčných a absenčných knižnično-informačných služieb, ponuka elektronických informačných zdrojov a ich efektívne využívanie a vzdialený prístup k nim, metodická práca v tejto oblasti ako aj  oblasť vzdelávania  a celá informačná ekológia. 

Akvizícia informačných zdrojov 

BC. Eliška Klimentová, systémový knihovník; PhDr. Gabriela Miklánková, vedúca Odboru knižničných fondovKnižničný fond  CVTI SR prešiel v posledných rokoch pozitívnymi zmenami. Pre používateľa to na jednej strane znamená nielen lepšiu dostupnosť fondu, v prípade elektronických dokumentov cez vzdialený prístup, ale aj zmenu v podobe obohatenia fondu o nové vedné odbory. Tematický profil fondu je v posledných rokoch okrem technických odborov rozšírený aj o iné oblasti, ako sú spoločenské a humanitné vedy, hlavne čo sa týka rozsahu akvizície informačných zdrojov z týchto doteraz len okrajovo doplnovaných oblastí. Pri získavaní prírastkov do fondu sa využívajú všetky akvizičné metódy, zohľadňuje sa tematický profil fondu, potreby a požiadavky používateľov. CVTI SR je stále jednou z knižníc s právom získavania povinného výtlačku, podľa Zákona č. 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. K 30. 6. 2013 sa vo fonde CVTI SR nachádzalo  901 403 knižničných jednotiek. V súčasnosti je fond kníh okrem tradičných tlačených kníh doplňovaný aj elektronickými knihami. Nákup sa realizuje z rozpočtu CVTI SR, ako aj z finančných prostriedkov národných projektov. Veľký boom u vydavateľov ale aj používateľov zažívajú v posledných rokoch elektronické publikácie, preto sa aj CVTI SR snaží nákup orientovať skôr na elektronické knihy.  Na jedenej strane zaznamenávame pokles vydávania tradičných printových kníh, na druhej strane je v súčasnej „e-dobe“ dopyt po tlačených knihách menší. Okrem už spomenutého povinného výtlačku získava CVTI SR do svojho fondu knihy aj prostredníctvom medzinárodnej výmeny, a to najmä od výmenných partnerov z Českej republiky a Nemecka. Získava od nich prevažne študijnú literatúru, ktorá sa nedá bežne nakúpiť (skriptá, dizertačné práce). Značný prínos do fondu predstavujú knihy získané darom, ktoré sú súčasťou depozitných knižníc.

Knižničný fond CVTI SR je doplňovaný priebežne a skladá sa z viacerých čiastkových fondov: 

  • kníh slovenskej i zahraničnej proveniencie v printovej i elektronickej forme,
  • časopisov slovenskej i zahraničnej proveniencie v printovej i elektronickej forme,
  • firemnej literatúry,
  • noriem a patentov.  

 

Súčasťou fondu je aj tzv. sivá literatúra (dizertácie, výskumné správy, zborníky z konferencií a pod.) na všetkých dostupných nosičoch.

Okrem tradičných akvizičných metód využíva CVTI SR možnosť získavania vedeckých a odborných printových dokumentov od iných inštitúcií s cieľom ich digitalizácie, spracovania, uchovávania v inštitucionálnom repozitári a sprístupňovania svojim registrovaným používateľom.

CVTI SR má bohatý fond firemnej literatúry, ktorý pravidelne doplňuje účasťou akvizičných pracovníkov na medzinárodných a národných výstavách a veľtrhoch. Fond tak tvoria slovenské a zahraničné prospekty, cenníky, výročné správy, publikácie z oblasti podnikania, ale aj slovenské a zahraničné firemné časopisy. V minulosti bol fond firemných periodík bohatší, v súčasnosti najmä z finančných dôvodov firmy a spoločnosti svoje časopisy nevydávajú.

Dokumenty Depozitnej knižnice OECD ( zriadená v r.2001) predstavujú vysoko špecializované štúdie a analýzy mapujúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vied. Sú medzi nimi najmä monografie, periodiká, konferenčné materiály, výročné správy a štúdie v anglickom a francúzskom jazyku.

Depozitná knižnica Európskej banky pre obnovu a rozvoj – EBOR

Študovňa špeciálnej literatúry – Depozitné knižnice OECD a EBOR(zriadená v r. 2006) obsahuje monografie, výročné správy a informačné materiály, so zameraním na financovanie, ekonomiku, právo a pod., ktoré vydáva Európska banka pre obnovu a rozvoj v anglickom jazyku, dostupné v tlačenej aj elektronickej forme.

Depozitná knižnica Európskeho dokumentačného centra - EDC (zriadená v r. 2006)  obsahuje monografie, periodiká a pracovné dokumenty inštitúcií EÚ. Tematicky je zameraná napríklad na sociálne otázky, právo, financie, životné prostredie, colnú úniu, a pod.

Depozitná knižnica World Intellectual Property Organization - WIPO (zriadená v r. 2010) slúži na rozšírenie povedomia o duševnom vlastníctve na Slovensku. CVTI SR tak zabezpečuje prístup používateľom k monografiám, správam, periodikám a elektronickým dokumentom s najnovšími informáciami týkajúcimi sa duševného vlastníctva.  

Depozitná knižnica Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností - ZSVTS (zriadená v r. 2013)  je najmladšou depozitnou knižnicou na pôde CVTI SR. Jej vznik súvisí najmä s riešením problematiky sivej literatúry, jej získavania, spracovania, uchovávania a sprístupňovania používateľom nielen v tlačenej podobe, ale v budúcnosti bude predmetom zaradenia aj do inštitucionálneho repozitára CVTI SR v digitálnej podobe. Na základe určitých odborných kritérií bude fond výberovo spracovaný po úroveň analytického popisu v bibliografickej databáze SciDAP.  

Súčasné a budúce smerovanie bude stále viac zamerané na získavanie a spracovanie elektronických dokumentov a online prístupu k nim odkiaľkoľvek. Napriek tomu plánuje CVTI SR naďalej získavať najnovšie knihy a periodiká z oblasti vedy, výskumu a vývoja aj v tlačenej forme, a to podľa aktuálnych trendov a požiadaviek používateľov. 

 

Knižnično-informačné služby a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov

Pult absenčných výpožičiekV posledných rokoch, najmä po presťahovaní sa CVTI SR do novej budovy v roku 2007, ktorá má sídlo mimo akademického prostredia, sa CVTI SR snaží vyrovnávať so stratou záujmu prezenčného používateľa a potenciálnych používateľov o printové dokumenty spojené s klasickými výpožičnými službami. Vplyvom masového nástupu nových technológií, elektronického publikovania a dostupnosti odbornej a vedeckej literatúry online, hľadá CVTI SR  podobne ako ostatné knižnice, nové spôsoby ponuky a dodávania vedeckej a odbornej literatúry do pohodlia domova. Na operovanie vo virtuálnom prostredí má už CVTI SR pripravené a odskúšané nástroje  ako evidencia používateľov na diaľku, jednotné finančné konto používateľa,  prvky webu 2.0 v online katalógu, ktorý okrem iného, používateľom umožňuje sledovanie noviniek vo fonde a prezeranie aj ích digitalizovaných obsahov, absenčné vypožičiavanie prenosných čítacích zariadení na e-knihy a pod.

CVTI SR vždy patrilo medzi inštitúcie, ktoré boli na Slovensku priekopníkmi vo využívaní nových informačných technológií a taktiež aj v informačnej podpore výskumu a vývoja (VaV) formou prístupu k moderným informačným zdrojom. Už v roku 2001 sa CVTI SR stalo členom konzorcií na prístup do plných textov elektronických periodík vydavateľstiev Springer a Elsevier, bol zabezpečený prístup k 1 617 titulom zahraničných elektronických periodík z oblasti techniky a prírodných vied. Od roku 2006, CVTI SR ako jedna z prvých knižníc na Slovensku, umožňuje svojim registrovaným používateľom vzdialený prístup do plných textov licencovaných periodík.

Významný posun v oblasti sprístupňovania e-zdojov na Slovensku priniesol projekt NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) [2], ktorý sa v  CVTI SR realizuje od decembra 2008 a rok pred jeho ukončením, ho možno objektívne hodnotiť ako veľmi úspešný projekt. NISPEZ posilnil dobré meno CVTI SR na Slovensku, pomáha obhajovať svoju vlastnú existenciu v oblasti vedy a výskumu, a čo je najdôležitejšie, slovenská vedecko-výskumná komunita si jednoznačne začína CVTI SR stotožňovať s informačnou podporou vedy a výskumu (v e-forme). Projekt NISPEZ posunul získavanie, podporu, využívanie a hodnotenie e-zdrojov do novej – centralizovanej podoby, ktorá má národný charakter a koordinátorom ktorého je práve CVTI SR. Počet sprístupňovaných titulov periodík sa posunul rádovo o desiatky tisíce titulov. 

Medzi hlavné agendy CVTI SR v oblasti e-zdrojov patrí získavanie prístupov k licencovaným elektronickým informačným zdrojom (najmä prostredníctvom spomínaného projektu alebo iných projektov, ako aj z vlastných zdrojov). V súčasnosti sa v portfóliu e-zdrojov nachádzajú najmä plnotextové zdroje – časopisy, knihy, zborníky (vydavatelia Elsevier, Springer, Wiley, eBrary, EBSCO, ProQuest, Emerald, Engineering Village, Nature Publishing Group, IGI Global, American Physical Society, IEEE, ACM a pod.) a ďalej bibliografické, abstraktové, citačné a scientometrické databázy (vydavatelia Thomson Reuters a Elsevier). Tieto významné e-zdroje značného rozsahu je, vďaka projektu NISPEZ, možné nájsť aj v iných vybraných vedeckých, akademických knižniciach a SAV.

Pre uľahčenie práce používateľov s e-zdrojmi CVTI SR vybudovalo a ďalej prevádzkuje aj Vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk[3] (založený na systémoch spoločnosti ExLibris – MetaLib, SFX a bX). Portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje. Voľné zdroje dopĺňajú komplexnú ponuku z jedného miesta, ale na rozdiel od licencovaných, sú prístupné pre kohokoľvek a pre ich využívanie nie je potrebné prihlásenie či autentifikácia používateľa.

Logo portálu scientia.sk

Medzi agendu e-zdrojov patria podporné aktivity, ktorých cieľom je zabezpečiť efektívnosť využívania EIZ – napr. tvorba rôznych druhov PR materiálov, manuálov, atraktívnej webovej ponuky EIZ, publikačnej a prednáškovej činnosti, množstvo informačných a pracovných seminárov a pod. V neposlednom rade sú to aj aktivity, ktorých cieľom je nielen hodnotenie, ale aj tvorba hodnotiacich správ, štatistík, analýz a pod. V rámci analýz sa pravidelne robia  aj dotazníkové prieskumy s cieľom zistiť viac o používateľoch e-zdrojov, zistiť ich spokojnosť s ponukou e-zdrojov, ich informačné správanie, interakciu s e-zdrojmi a tak zabezpečiť ich efektívne využívanie. Ďalšou významnou aktivitou je zabezpečenie vzdialeného prístupu k licencovaným e-zdrojom CVTI SR. Medzi tradičné služby týkajúce sa EIZ aj naďalej patrí  vypracovávanie rešerší na objednávku. 

Významnou prioritou riešenou v rámci projektu NISPEZ je budovanie databázy slovenských elektronických informačných zdrojov SciDAP[4],  portálové riešenie na sprístupnenie e-zdrojov slovenskej proveniencie, čo je nielen cieľ, ale aj východisko pre nové aktivity v tejto oblasti plne v súlade s najnovšími trendmi. 

Aktuálne možnosti SciDAP dovoľujú vyhľadávanie a listovanie v slovenských  vedeckých časopisoch, preberaných z databázy Web of Knowledge (Curent Content Connect a Web of Science), mapovanie Open Access (OA) politiky na Slovensku.

Po upgrade SciDAP by mal byť komplexný nástroj, ktorý umožní kompletné bibliografické spracovanie typov druhov dokumentov a zdrojov, v prípade rozhodnutia až po úroveň analytického popisu, ďalej umožní aj ich vyhľadávanie a listovanie v nich:

  • sivá literatúra (zborníky, príspevky zo zborníkov, správy, ročenky, postery, prezentácie),
  • autori, inštitúcie, vydavatelia slovenských EIZ a najvýznamnejšie podujatia v oblasti výskumu a vývoja a ich vzájomné prepojenie s bibliografickými záznamami jednotlivých druhov dokumentov,
  • sledovanie časopisov podľa rôznych kritérií, napr. podľa vydavateľa: časopisy vydávane SAV, vysokými školami a univerzitami, výskumnými a komerčnými organizáciami,  podľa verifikácie v oficiálnych zdrojoch: Web of Science, SCOPUS, OpenAIRE – Európska iniciatíva pre politiku otvoreného prístupu, DOAJ – Adresár časopisov s otvoreným prístupom, DASPER (plánovaná databáza verifikovaných slovenských vedeckých a odborných časopisov za účelom hodnotenia publikačnej činnosti),

 

SciDAP by mal umožniť aj vytváranie výstupov bibliografických záznamov pre používateľov podľa normy  ISO 690.

V budúcnosti by mali byť v prezentačnej vrstve k dispozícii aj štatistické výstupy pre používateľov, ktoré by dali prehľad o konkrétnej entite – autorovi, podujatí a korporácii – pracovisku, vydavateľovi (napr. v ktorých rokoch podľa databázy SciDAP daná entita publikovala, a aké dokumenty jej prislúchajú, akým oblastiam sa najviac venuje, s kým najviac spolupracuje a pod.). Plánuje sa  prepojenie SciDAP so scientometrickými databázami Web of Science a SCOPUS, ktoré by umožňovalo automaticky zisťovať impakt faktor jednotlivých článkov. Databáza SciDAP by mala mať vytvorené rozhranie pre vydavateľov na vkladanie dát do administrátorskej vrstvy a tým by sa stala tak zdrojom ako aj príjemcom dát pre interné aj externé systémy.

Pridanou hodnotou pre informačnú podporu slovenskej VaV komunity v strategickom horizonte je spolupráca bibliografickej databázy SciDAP a plánovaného inštitucionálneho repozitára CVTI SR (IR CVTI SR). SciDAP možno v tejto súvislosti vnímať ako nástroj pre tvorbu popisných metadát a tvorby entít vybraných typov dokumentov až po úroveň analytického popisu a IR možno chápať ako nástroj pre trvalé uchovávanie plných textov týchto dokumentov, a nakoniec – discovery systém ako moderný spôsob prezentovania plných textov s bohatým bibliografickým aparátom cieľovej skupine vedecko-výskumným pracovníkov.

CVTI SR týmto komplexným prístupom získa ideálne podmienky pre napĺňanie úloh a funkcií,  ktoré mu plynú z jeho postavenia ako národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu Open Access, CVTI SR túto úlohu  plní od roku 2013. Na plnenie tejto funkcie bolo nominované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes a komisárky pani Máire Geoghegan-Quinn. 

Rovnako dôležitým faktom v tejto súvislosti je zámer mať prístup k širokej palete informácií renomovaných svetových vydavateľov, prístup k slovenskej vydavateľskej produkcii, cez jeden spoločný bod.

Metodická činnosť a vzdelávanie

V priebehu rokov (systematicky od roku 1960) sa všetky podstatné informácie o činnosti knižnice, zbierali, zhromažďovali, aktualizovali, overovali a syntetizovali práve v rámci metodiky. Výstupmi tejto činnosti boli ročné štatistické výkazy CVTI SR a tiež siete technických knižníc a informačných stredísk v SR zasielané SNK v Martine a ňou postupované Ministerstvu kultúry SR. Výsledky ročných prieskumov o stave a činnosti týchto knižníc sú zverejňované na webovej stránke CVTI SR. Priebežne sa poskytujú informácie o sieti a konzultácie pre technické knižnice. Podľa požiadaviek riadiaceho Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú spracúvané polročné správy o výsledkoch rozborov hospodárenia CVTI SR (komplexné rozbory) a výročné správy CVTI SR doplnené odbornými prílohami. Jednou z najnovších príloh sú tie, ktoré zachytávajú (od roku 2008) publikačnú, prednášateľskú činnosť zamestnancov CVTI SR a akcie, konané v jeho priestoroch. Prílohy sú od roku 2011 pripravované v databázovom module Evidencia publikačnej činnosti knižničného informačného systému DAWINCI, so špecifickými úpravami pre mapovanie všetkých PR aktivít organizácie.

Úsek knižnično-informačnej činnosti CVTI SR pravidelne organizuje celý rad seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít pre odbornú a širokú verejnosť, vedeckých pracovníkov, študentov a doktorandov vysokých škôl ako aj knižničných a informačných pracovníkov.

Organizácia seminárov má v CVTI SR dlhú tradíciu, počínajúcu rokom 1960. Obsahovo sú semináre zamerané na sprístupňovanie databáz projektu NISPEZ, ako aj ostatných databáz EIZ v CVTI SR, venujú sa aktuálnym témam. Veľmi sa osvedčili semináre pre zamestnancov CVTI SR, na ktorých prezentujú dosiahnuté výsledky svojej práce, výsledky prebiehajúcich projektov i skúsenosti z pracovných ciest.

Odborné podujatia, ako aj podujatia týkajúce sa bezprostredne národného projektu NISPEZ, sú venované témam vysoko aktuálnym a sú pravidelne organizované v záujme efektívneho využívania sprístupňovaného vedeckého obsahu v CVTI SR . 

Výročné konferencie projektu NISPEZ „ Brána k vedeckému poznaniu otvorená“, kde sú zaujímavým spôsobom odbornej verejnosti každoročne predkladané výsledky národného projektu v konfrontácii s podobnými riešeniami na Slovensku a v zahraničí 

Pracovné semináre s praktickými ukážkami práce, vyhľadávanie a tréningy s jednotlivými databázami, ktoré sú organizované jedenkrát týždenne vždy doobeda a raz mesačne aj v podvečerných hodinách. Okrem toho tvoria doplnok iných seminárov venovaných databázam národného projektu NISPEZ aj ostatným databázam elektronických informačných zdrojov CVTI SR.

Informačné semináre  dodávateľov a producentov databáz o novinkách a trendoch v oblasti rozvoja elektronických informačných zdrojov, ktoré zabezpečujú priamo producenti, alebo dodávatelia jednotlivých EIZ. 

Okrem ďalších zaujímavých aktivít, ktoré sú pravidelne každý rok pripravované v rámci knižnično-informačnej činnosti sú tie, ktoré sa pripravujú pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebieha vždy na jar daného roka a knižnice sa snažia svojimi špeciálne pripravenými aktivita osloviť svojho používateľa. Jednou z najzaujímavejších je  seminár „Večer s EIZ“, ktorý  netradičnou formou v netradičnom čase oslovuje tradičného používateľa.

Odborné semináre na aktuálne témy knižničnej a informačnej tematiky sú obsahovo zamerané na aktuálne témy knižničnej a informačnej tematiky a na predstavenie databázových kolekcií CVTI SR, knižnično-informačných služieb, najnovšie trendy v knižniciach.  Uvedené semináre rozširujú a prehlbujú poznatky a skúsenosti tak knižničných a informačných pracovníkov, ako aj vedeckej komunity, študentov a doktorandov vysokých škôl. 

Kurz Knihovníckeho odborného minimaInformačné semináre pre pracovníkov CVTI SR a odbornú verejnosť, tzv. informačné pondelky v CVTI SR, sú tradične venované informačným seminárom, primárne  určeným pre pracovníkov CVTI SR, na ktorých sa vzájomne informujú o absolvovaných pracovných cestách, dosiahnutých výsledkoch jednotlivých oddelení, prebiehajúcich projektoch a prínosoch odborných seminárov a konferencií. Termín je zvolený s ohľadom na prevádzkový čas knižnice tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetci pracovníci CVTI SR s ohľadom na ich pracovné zaradenie v službách poskytovaných verejnosti. Na semináre, ktoré majú širší dosah radi prizývame aj odbornú a širokú verejnosť. 

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania: Knihovnícke odborné minimum. Tento kurz poskytuje základnú orientáciu v odbore knihovníctva už vyše 20 rokov, neustále sa inovuje a záujem o kurz prevyšuje kapacitné možnosti CVTI SR. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je určený pre absolventov vysokých, prípadne stredných škôl neknihovníckeho zamerania,  ktorí pracujú, prípadne by chceli v budúcnosti pracovať v knižniciach a informačných centrách a nemajú požadované vzdelanie. Absolventi, ktorí ukončia ucelený vzdelávací program vrátane skúšky, získajú o jeho ukončení osvedčenie s platnosťou pre Slovenskú republiku. 

Informácie o všetkých konaných podujatiach možno nájsť s dostatočným predstihom na webovej stránke CVTI SR.

O posune úseku knižnično-informačných činností svedčí aj bohatá publikačná aktivita odborných pracovníkov tohto úseku, v časopisoch, na našich i medzinárodných konferenciách, príspevky v zborníkoch z konferencií.  Žiadané sú prednášky našich odborníkov na rôznych podujatiach, ktoré sú dôkazom toho, že aktivity našich pracovníkov sú pokrokové, aktuálne a v tejto oblasti majú čo povedať celej knihovníckej a odbornej komunite. Rovnako je veľký záujem o organizované odborné podujatia, ktoré sa stávajú pojmom, o čom svedčí bohatá účasť na nich. 

CVTI SR ako jeden zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie knižníc (SAK) malo vždy zastúpenie v jej Správnej rade. Pracovníci CVTI SR boli a sú vždy prizývaní za členov vrcholných orgánov aj iných profesijných národných združení, kde mali a majú príležitosť nasmerovať a ovplyvňovať činnosti tak, aby boli prospešné celej spoločnosti. 

Dôležité postavenie v Knižničnom systéme Slovenskej republiky má aj činnosť TK 69. Terminológia. Informácie a dokumentácia, ktorá sa zameriava na zostavenie plánu technickej normalizácie. Navrhuje spôsob preberania noriem do sústavy STN podľa kritérií stanovených SÚTN a každoročne spracováva Strategické vyhlásenie pre činnosť v uvedenej oblasti.

Členstvo v profesijných medzinárodných združeniach ako sú LIBER – Asociácia európských akademických knižníc, IATUL – Medzinárodná asociácia technologických akademických knižníc, GreyNet International – Medzinárodná organizácia pre sivú literatúru, znamenalo pre činnosť CVTI SR možnosť ovplyvňovať mnohé rozhodnutia na medzinárodnej úrovni a popri tom pracovať s najnovšími informáciami a implementovať ich do svojej praxe. 

V rámci svojej knižnično-informačnej činnosti CVTI SR úzko spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Ústrednou knižnicou SAV v Bratislave, so všetkými akademickými knižnicami verejných vysokých škôl, so Slovenskou akadémiou vied,  Slovenským ústavom technickej normalizácie a s Komisiou pre služby Národnej knižnice ČR v Prahe. Mnohé svoje aktivity komunikuje s partnerskými inštitúciami ako sú Národná technická knižnica, Knižnica akadémie vied v Prahe. Účasť na zasadnutiach pracovných skupín Európskeho výboru pre vedu a výskum v Bruseli a Luxemburgu, ohľadne Open Access politiky, priniesli svoje ovocie. V rámci medzinárodného projektu Elektronische ZeitschriftenBibliothek (EZB), ktorý organizuje Universitätsbibliothek Regensburg (Nemecko), sa CVTI SR podieľa na budovaní centrálnej databázy licencovaných a voľne prístupných plnotextových e-časopisov. 

Záver

Cieľom príspevku, pri príležitosti výročia inštitúcie, nebolo prechádzať jej 75-ročnou históriou, ktorá bola a je podrobne spracovaná v publikáciách na to zameraných, ale bolo hlavne predstaviť odbornej verejnosti smerovanie niektorých aktivít knižnično-informačnej činnosti CVTI SR, týkajúcich sa informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku a poukázať na to, že chceme byť Vašim sprievodcom pri ich využívaní, hľadaní informačných stratégií, nastavovaní procesov prístupu k relevantným informáciám a byť nápomocní pri ich sofistikovanom spracovaní, uchovávaní a prezentovaní.

PhDr. Mária Žitňanská, námestníčka pre odborné činnosti CVTI SR

 

Príloha: Zoznam bibliografických odkazov – odporúčaná literatúra 

 


[4] Databáza slovenských elektronických informačných zdrojov SciDAP: http://scidap.cvtisr.sk 


[3] Vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk: http://scientia.cvtisr.sk


[2] NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom): http://nispez.cvtisr.sk  


[1] Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR): http://www.cvtisr..sk  

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK