Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Workshop v Olomouci

06. 06. 2013

V dňoch 29. – 30. mája 2013 sa vo Vedeckotechnickom parku Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnil workshop na tému „Komercializácia vedeckých výsledkov v krajinách Vyšehradskej štvorky“. Workshop sa začal diskusiou medzi Pétrom Mogyorósim (Laser Consult, HU), Petrom Kubečkom (Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, ČR) a Katarínou Müllerovou (Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied, SR) nad konkrétnymi príkladmi transferu technológií.

Nasledovali dve prednášky Pétra Mogyorósiho, v ktorých sa venoval komercializácii výsledkov výskumu a schéme spolupráce priemyslu s vedeckým prostredím. Prvý deň workshopu uzavrel Petr Kubečka prezentáciou na tému Ochrana priemyselného vlastníctva a komercializácia na Univerzite Palackého.

                      Workshop v Olomouci

Druhý deň workshopu sa niesol, rovnako ako prvý, v znamení konkrétnych príkladov a otvoril ho Péter Mogyorósi svojou prednáškou o postupoch pri posudzovaní technológií a evaluácii duševného vlastníctva.

Zuzana Girmanová (Perpetuum Plus s. r. o.) priblížila zúčastneným, čo je marketing, prečo je potrebný marketingový plán pre patent, čo konkrétne obsahuje a ako vyzerá. Jaroslav Burčík (Inovacentrum) vo svojej prezentácii predstavil príklad komercializácie na ČVUT. Rovnako konkrétne príklady transferu technológií rozoberali vo svojich prezentáciách aj Petr Kubečka (VTP UP)  a Katarína Müllerová, ktorá vo svojej prezentácii predstavila príklad komercializácie na pôde SAV.

Workshop bol ukončený networkingom, spojeným s oslavou 6. narodenín Vedeckotechnického parku. Vynikajúca atmosféra takéhoto spojenia umožnila prítomným lepšie spoznať ostatných účastníkov a v príjemnej a uvoľnenej atmosfére nadviazať nové pracovné kontakty a rozbehnúť do budúcnosti zaujímavú spoluprácu.

Spracovali: Martin Gróf, Katarína Müllerová

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, komercializácia, malé a stredné podnikanie, podpora transferu technológií

Veda (a) inovácie v krajinách Vyšehradskej štvorky

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK