Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

22. 05. 2013

Spracovala: Mgr. Iveta Molnárová

Royalty Rates for Licensing Intellectual Property.

Royalty Rates for Licensing Intellectual Property
Russell R. Parr – Hoboken. John Wiley and Sons. 2007. 203 s. Licenčné poplatky pri udeľovaní licencií na predmety duševného vlastníctva.

Publikácia prináša prehľad postupov, ktoré predchádzajú udeľovaniu licencií, motivácie pre udeľovanie licencií a dôvody, prečo sa jednotlivé spoločnosti rozhodnú zapojiť sa do procesu udeľovania licencií.

Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement.

Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement
Carlos M. Correa, Abdulqawi, A. Yusuf – Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008. 499 s. Duševné vlastníctvo a medzinárodný obchod. Dohoda TRIPS

Dohoda TRIPS je zatiaľ jedinou multilaterálnou obchodnou dohodou, ktorá sa výlučne venuje právam duševného vlastníctva. Predstavuje 3 okruhy tém – medzinárodné štandardy, vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva a urovnávanie sporov. Dohoda vychádza z nasledovných medzinárodných konvencií a dohôd:

  • Rímska konvencia (1961) – výkonní umelci, výrobcovia zvukových nahrávok, rozhlasové a televízne stanice
  • Parížska konvencia (1967) – patenty, priemyselné vzory
  • Bernská konvencia (1971) – autorské práva
  • Washingtonská dohoda (1989) – integrované obvody.
International Copyright. Principles, Law and Practice.

International Copyright. Principles, Law and Practice
Paul Goldstein, Bernt Hugenholtz – Oxford: Oxford University Press, 2010. 565 s. Medzinárodné autorské právo. Zásady, právo a prax.

Publikácia prináša prehľad a analyzuje základné právne teórie, ktoré majú vplyv na autorské právo na celom svete.

Driving Innovation. Intellectual Property Strategies for a Dynamic World.

Driving Innovation. Intellectual Property Strategies for a Dynamic World.
Michael A. Gollin – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 415 s. Riadenie inovácií. Stratégie ochrany duševného vlastníctva pre dynamický svet.

Publikácia prezentuje základné pojmy duševného vlastníctva a právne a obchodné stratégie, ktoré sa aplikujú vo všetkých inovačných spoločnostiach.

A Practical  Approach to Trade Mark Law.

A Practical  Approach to Trade Mark Law
Amanda Michaels, Andrew Norris – Oxford: Oxford University Press, 2010. Praktický prístup k zákonom o ochranných známkach.

Publikácia informuje o zákonoch, týkajúcich sa ochranných známok, ich nadobudnutia, registrácie a ochrany.

How to Invent and Protect Your Invention. A Guide to Patents for Scientists and Engineers.

How to Invent and Protect Your Invention. A Guide to Patents for Scientists and Engineers
Joseph P. Kennedy, Wayne Watkins, Elyse Ball – Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons, 2012.226 s. Ako objaviť a chrániť váš vynález. Príručka o patentoch pre vedcov a technikov.

Publikácia je určená absolventom vysokých škôl, ale takisto aj pedagógom, právnym zástupcom a podnikateľom.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK.

   

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, podpora transferu technológií

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK