Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Veda (a) inovácie v krajinách Vyšehradskej štvorky

20. 06. 2013

Workshop v CVTI SR v Bratislave

Ako sme Vás informovali na Národnom portáli pre transfer technológií – nptt.sk, v dňoch 18. – 19. apríla 2013 sa konal v priestoroch Centra vedecko-tecnických informácií SR (CVTI SR) odborný seminár pod názvom „Commerzialization of research results in Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland“ (Komercializácia výsledkov výskumu v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a Poľsku), týkajúci sa  transferu technológií v rámci projektu „Visegrad Fund Project“.

Seminár sa konal pod záštitou Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied (KTT SAV).  Niesol sa v duchu vzdelávania vo vybranej oblasti, ako aj v duchu stretnutia ľudí, ktorých spája záujem o prenos poznatkov do praxe. Pre účastníkov bol na konci pripravený certifikát o absolvovaní seminára.

Cyklus prednášok bol rozdelený na príspevky organizácií z jednotlivých štátov. Prednášajúcimi bol Péter Magyorosi z Laser Consult, Kft., Maďarsko, Jiří Herinek z Vedecko-technického parku Univerzity Palackého, ČR, domáci – Daneš Brzica z Ekonomického ústavu SAV (EU SAV) v Bratislave, Katarína Müllerová z KTT SAV a Jaroslav Noskovič z CVTI SR.

Po úvodnom slove Kataríny Müllerovej hlavný prednášajúci Péter Mogyorosi  (HU) v prednáške „Innovation Basics“ predstavil svoje dlhoročné skúsenosti a načal aktuálnu tému inovácií, ktoré sú v dnešnom svete top témou. Inovácia je produkt, realizovaná myšlienka vedúca k zisku. Investícia.

Péter MogyorósiV prednáške, okrem iného, povedal: „Je dôležité zvážiť, či sa oplatí investovať. Musíte čítať a veľmi veľa času venovať danej oblasti, byť odborníkom, aby ste neposielali von niečo, čo nebude prosperovať. Je to dlhodobý proces, ktorý je lepšie vidieť ako dobrú investíciu“.

Ukázal dôležitosť inovácií a hlavne vyzdvihol podporu duševného vlastníctva vo vede, pretože toto odvetvie je v tomto smere najviac produktívne. Poslaním transferu technológií  je podporovať využívanie duševného vlastníctva, vytvoriť obchodnú hodnotu z inovatívnych riešení, podporovať spoluprácu centier výskumu a firiem a rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom odbornej podpory inovačných aktivít. 

V ďalších prednáškach sa venoval opisu, podrobnostiam transferu technológií a duševnému vlastníctvu. Prednášky sa niesli v duchu príkladov z praxe, čo umožnilo lepšie pochopenie danej problematiky.

V prednáške „Financing of Innovation driven SMEs“ Péter Mogyorosi poukázal na možné financovanie jednotlivých projektov spojených s inováciami a transferom technológií, predstavil zhodnotenie trhu a základného kapitálu v jednotlivých fázach inovácií, kde  poukázal na výhody a nevýhody trhu.

Jiři Herinek (ČR) sa zameral na prepojenie vedy a sveta obchodu, čomu zodpovedal nielen názov jeho prednášky, ale predovšetkým predstavované jednotlivé činnosti Vedecko-technického parku zamerané na rôzne cieľové skupiny.

Ďalším hosťom bol Daneš Brzica (EU SAV), ktorý priniesol netradičný pohľad na celý proces prenosu poznatkov do praxe, predstavil ekonomickú stránku transferu technológií a hlavne vzájomné vzťahy v systéme.

Katarína Müllerová (KTT SAV) priblížila účastníkom oblasť duševného vlastníctva. Možnosti, ktoré pôvodcovia vynálezov (a nielen vynálezov) majú v prípade záujmu o získanie priemyselno-právnej ochrany, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Súčasťou prednášky bolo aj načrtnutie postupu pôvodcu pri nahlásení vzniku duševného vlastníctva v zamestnaneckom režime.

                  Daneš Brzica      Katarína Müllerová

Dvojdňový seminár vhodne uzavrel svojou prednáškou o národnom systéme podpory transferu technológií Jaroslav Noskovič (CVTI SR). Zameral sa na predstavenie poskytovaných expertných podporných služieb v tejto oblasti, podmienok ich poskytnutia a spôsob ich realizácie.

Účastníci seminára ocenili vynikajúcu úroveň a podľa ich vyjadrenia boli prednášajúci sympatickí „profíci“, ktorí vedia nadviazať kontakt s publikom a vedia pútavo rozprávať.

Obdobné podujatie sa bude konať ešte v Českej republike a v Maďarsku. 

Spracovali: Júlia Bodnárová, Katarína Müllerová

Kľúčové slová:
podnikanie, duševné vlastníctvo, komercializácia, technológia, podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK