Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Realizácia ochrany duševného vlastníctva

05. 04. 2013

Spracovali: Ing. Darina Kyliánová JUDr. Tomáš Klinka

Od podania prihlášky po získanie ochrany  

Po výbere vhodnej stratégie ochrany je potrebné sa oboznámiť so štandardnými postupmi, ktoré súvisia s realizáciou ochrany priemyselného vlastníctva.  S ohľadom skutočnosť, že  registračný princíp sa uplatňuje iba pri realizácii ochrany priemyselného vlastníctva  zaoberáme sa v tomto príspevku  výlučne procesmi registrácie predmetov priemyselného vlastníctva. Je potrebné si uvedomiť, že podaním príšlušnej prihlášky začína osobitné konanie (na Slovensku tzv. správne konanie), ktoré má svoje záväzné pravidlá a prihlasovateľovi (inštitúcií) vzniká v rámci neho celý rad povinností. Vo všeobecnosti možno tieto povinnosti zhrnúť do dvoch skupín:

  • povinnosť súčinnosti vo vzťahu k registračnému úradu (najmä riadne odpovedanie na úradné výzvy a výmery; dodržiavanie zákonných a úradom určených lehôt) a
  • povinnosť poplatková (riadne a včasné plnenie poplatkových povinností). 


Prípadné zanedbanie týchto povinností či procesná pasivita prihlasovateľa má takmer vždy za následok zastavenie konania o prihláške a súvisiacu stratu práva prednosti z tejto prihlášky. V prípade, že prihlasovateľ potrebuje na splnenie doručenej úradnej výzvy viac času, je potrebné aby sa ešte pred uplynutím stanovenej lehoty písomne obrátil na úrad so žiadosťou o predĺženie lehoty. Predĺžiť však nie je možné zákonné lehoty a ani lehoty na zaplatenie poplatkov.  

Ak prihlasovateľovi nie je zrejmé, čo presne od neho úrad vo výzve žiada alebo sám nevie, ako odstrániť namietané nedostatky, má možnosť požiadať úrad o podrobnejšiu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne) alebo môže využiť odborné služby patentového zástupcu. Pri realizácií jednotlivých spôsobov priemyselnoprávnej ochrany sa prihlasovateľ stretne s ďalšími, špecifickými povinnosťami, ktoré musí splniť, aby predmetu jeho prihlášky mohla byť priznaná ochrana.      

Patent

Patent je ochranný dokument, ktorým štát poskytuje majiteľovi výlučné právo na využívanie konkrétneho vynálezu a to na svojom (štátnom) území a počas ohraničenej doby (maximálne 20 rokov). Prakticky v každom štáte je zriadený pre tento účel tzv. patentový úrad, ktorý je zákonom poverený prijímať patentové prihlášky, posudzovať patentovateľnosť prihlásených vynálezov a v mene štátu udeľovať patenty. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) so sídlom v Banskej Bystrici. O patentovú ochranu vo viacerých európskych štátoch je možné požiadať podaním európskej patentovej prihlášky na Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mníchove, ktorý udeľuje tzv. európsky patent a od roku 2014 aj jednotný patent. 

Konanie o patentovej prihláške na ÚPV SR 

Po tom, čo prihlasovateľ (inštitúcia) zaplatí poplatok za podanie prihlášky, úrad vykoná tzv. predbežný prieskum. Jeho cieľom je najmä odstrániť prípadné formálne nedostatky prihlášky. Ak by napríklad prihláška neobsahovala všetky povinné súčasti (2x žiadosť o udelenie patentu, 3x opis vynálezu, aspoň jeden uplatnený patentový nárok, anotácia, prípadne výkresy) a prihlasovateľ tieto nedostatky na základe úradnej  výzvy neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. V rámci predbežného prieskumu úrad pristúpi k zamietnutiu len tých prihlášok, ktorých predmet je zjavne nepatentovateľný (napr. je vylúčený z ochrany; alebo zjavne netvorí jednu vynálezcovskú myšlienku (tzv. nejednotnosť a priori). Patentovými nárokmi má byť jasne a stručne vymedzený predmet ochrany a to pomocou technických znakov vynálezu. Každý patentový nárok býva vyjadrený spravidla jednou vetou, rozdelenou na úvodnú časť (vrátane názvu vynálezu) a význakovú časť, ktorá obsahuje výlučne tie technické znaky, na ktoré sa požaduje ochrana. Nezávislé patentové nároky vyjadrujú ucelenú vynálezcovskú myšlienku bez odkazov na iné patentové nároky. Závislé patentové nároky vždy odkazujú na iný (predchádzajúci) patentový nárok/ky a ich predmetom je zväčša výhodnejšie prevedenie vynálezu. 

Po úspešnom vykonaní predbežného prieskumu nasleduje zverejnenie prihlášky vo Vestníku ÚPV SR. Úrad prihlášku zverejní z úradnej moci po 18 mesiacoch od dátumu prednosti. Môže ju zverejniť aj skôr, ak o to prihlasovateľ požiada do 12 mesiacov od dátumu prednosti a zaplatí príslušný poplatok. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti prihláseného vynálezu a to až do ukončenia konania o prihláške. 

Konanie o patentovej prihláške vrcholí vykonaním tzv. úplného prieskumu, v rámci ktorého úrad posudzuje, či sú splnené všetky zákonné podmienky na udelenie patentu, teda či je prihlasovaný vynález nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť, je priemyselne využiteľný a nie je vylúčený z ochrany . Na rozdiel od predbežného prieskumu úrad úplný prieskum nevykonáva povinne z úradnej moci, ale je potrebná žiadosť prihlasovateľa (alebo aj tretej osoby) a zaplatenie poplatku. Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu sa musí podať najneskôr do 36 mesiacov od podania prihlášky, pričom túto žiadosť nie je možné vziať späť. Úrad je síce oprávnený vykonať úplný prieskum z úradnej moci, ale túto zákonnú kompetenciu využíva výnimočne a prihlasovateľ sa na to nemôže spoliehať, ak má záujem ďalej pokračovať v konaní. V praxi to znamená, že ak prihlasovateľ žiadosť o vykonanie úplného prieskumu sám nepodá, úrad konanie o prihláške zastaví. Úrad prihlasovateľa neupozorňuje na blížiaci sa koniec lehoty na podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu. Zodpovednosť za jej prípadné zmeškanie nesie prihlasovateľ a je preto namieste dôsledná kontrola a určenie zodpovednej osoby v rámci inštitúcie, ktorá bude sledovať včasné podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu (napr. vedúci CTT). 

Úrad v rámci úplného prieskumu vykoná rešerš na stav techniky a vyhodnotí jej výsledky vo vzťahu k podmienkam novosti a vynálezcovskej činnosti. Úrad tiež dôkladne posúdi priemyselnú využiteľnosť vynálezu a prípadné námietky oznámi prihlasovateľovi. Ten môže upraviť prihlášku (napr. zmeniť patentové nároky, opis a výkresy), pričom však tieto zmeny nesmú ísť nad rámec pôvodného podania prihlášky. Otázku, ktoré zmeny sú neprípustné, je nutné zodpovedať s ohľadom na konkrétne okolnosti. V zásade však platí, že rozsah nárokovanej ochrany vymedzujú patentové nároky a preto je dôležité porovnať ich pôvodné znenie s plánovanou zmenou. Výsledkom musí byť vždy užší (alebo rovnaký) ako rozsah ochrany. Zmeny idú nad rámec pôvodného podania vždy, ak spočívajú v pridaní alebo zmene podstatných technických znakov, prípadne vo vypustení čo aj nepodstatných znakov (rozširuje sa tým ochrana) a ak zároveň tieto úpravy nevyplývajú z pôvodných podkladov prihlášky. Z uvedených dôvodov je možné odporučiť, aby prihlasovateľ (inštitúcia) pred vykonaním úpravy prihlášky požiadal o stanovisko pôvodcu/ov (vedeckovýskumného pracovníka) a plánovanú úpravu konzultoval s patentovým zástupcom.  

Do 10 rokov od podania patentovej prihlášky má prihlasovateľ možnosť odbočiť na prihlášku úžitkového vzoru so zachovaním práva prednosti pôvodnej patentovej prihlášky. Ak už úrad o patentovej prihláške rozhodol, odbočenú prihlášku úžitkového vzoru je potrebné podať do 2 mesiacov od rozhodnutia úradu. K odbočenej prihláške úžitkového vzoru je prihlasovateľ povinný do 3 mesiacov pripojiť rovnopis patentovej prihlášky; úrad prihlasovateľa na splnenie tejto povinnosti nevyzýva. Ak prihlasovateľ včas nepredloží rovnopis patentovej prihlášky, prihlasovateľ z nej stratí právo prednosti. 

Kladný výsledok úplného prieskumu znamená pre prihlasovateľa úspešné zavŕšenie jeho snaženia. Úrad mu oznámi ukončenie úplného prieskumu a vyzve ho na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny. Ak by prihlasovateľ z akýchkoľvek dôvodov tento poplatok nezaplatil, úrad konanie o prihláške zastaví. Je preto potrebné riadne a včas zaplatiť tento poplatok a počkať na rozhodnutie o udelení patentu a následne doručenie patentovej listiny (2x). V patentovej listine je vždy uvedený aj pôvodca/ovia vynálezu. Udelenie patentu úrad zapíše do registra a zverejní vo vestníku. 

Niektoré osobitosti v konaní o európskej patentovej prihláške 

Duševné vlastníctvo a transfer technológií 2Európsku patentovú prihlášku môžu slovenskí prihlasovatelia podať priamo na Európsky patentový úrad (EPÚ) alebo na ÚPV SR a to aj v slovenskom jazyku. Ak do jedného mesiaca predložia jej preklad do nemčiny, angličtiny alebo francúzštiny, prihlasovací poplatok sa zníži o 20%. Európsky patentový úrad vykoná predbežný aj úplný prieskum, zverejní prihlášku a nakoniec, ak sú splnené všetky podmienky, rozhodne o udelení európskeho patentu. Po zverejnení oznámenia o jeho udelení v Európskom patentovom vestníku má majiteľ minimálne 3 mesiace (dlhšiu lehotu môžu stanoviť jednotlivé členské štáty) na to, aby notifikoval európsky patent v tých členských štátoch EPO, v ktorých má záujem o patentovú ochranu. Majiteľ európskeho patentu si pri notifikácii môže namiesto patentovej ochrany v danom štáte zvoliť aj ochranu prostredníctvom úžitkového vzoru, ak je tento spôsob ochrany na národnej úrovni možný. Po notifikácii patentu na príslušnom národnom patentovom úrade, ktorá zahŕňa aj predloženie prekladu celého európskeho patentového spisu do úradného jazyka, sa európsky patent spravuje rovnakým režimom ako národný patent, pokiaľ ide o jeho udržiavanie a vymáhanie práv. 

Európsku patentovú prihlášku môže prihlasovateľ za istých okolností zmeniť na národnú prihlášku. Podmienkou je, že konanie pred Európskym patentovým úradom ďalej nepokračuje, prihlasovateľ na výzvu ÚPV SR do 3 mesiacov predloží preklad patentovej prihlášky a zaplatí príslušný poplatok . Z európskej patentovej prihlášky možno odbočiť na prihlášku úžitkového vzoru za rovnakých podmienok ako pri odbočení z patentovej prihlášky. 

Úžitkový vzor 

V prihláške úžitkového vzoru prihlasovateľ uvedie žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov spolu s názvom technického riešenia (2x), opis technického riešenia, prípadne výkresy, aspoň jeden nárok na ochranu a anotáciu (3x).  Po odstránení prípadných formálnych a vecných nedostatkov podkladov prihlášky úrad vykoná na predmet technického riešenia rešerš na stav techniky, jej výsledok oznámi prihlasovateľovi a prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku. Prihlasovateľ môže do 3 mesiacov od podania prihlášky požiadať úrad o odklad zverejnenia prihlášky, najdlhšie však do uplynutia 15 mesiacov od podania prihlášky. 

Na rozdiel od konania o patentovej prihláške môže ktokoľvek po zverejnení prihlášky úžitkového vzoru v lehote troch mesiacov podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra, pričom namietateľ sa stáva riadnym účastníkom konania. Dôvodom námietok môže byť najmä nedostatok novosti alebo nezrejmosti technického riešenia , ktoré úrad z vlastnej iniciatívy neskúma a neposudzuje. Úrad teda počas konania o prihláške úžitkového vzoru úplný vecný prieskum nevykonáva. Ak sa prihlasovateľ k podaným námietkam riadne a včas nevyjadrí, úrad konanie o prihláške úžitkového vzoru bez ďalšieho zastaví a neskúma dôvodnosť podaných námietok. 

Aj po zápise môže byť úžitkový vzor vymazaný so spätnými účinkami na základe návrhu preukazujúceho nesplnenie podmienok ochrany. Keďže úrad pri registrácii úžitkového vzoru nevykonáva úplný vecný prieskum (ako v konaní o patentovej prihláške), úžitkový vzor má povahu podmienenej ochrany, ktorá je vždy napadnuteľná vo výmazovom konaní. Na túto skutočnosť je potrebné pamätať počas celého procesu transferu technológií, vrátane plánovanej komercializácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti. 

Do 3 rokov od podania prihlášky úžitkového vzoru, má jeho prihlasovateľ (majiteľ) možnosť podať patentovú prihlášku na zhodný predmet so zachovaním dátumu podania (dátumu prednosti) pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru. Ak však bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo táto prihláška bola zamietnutá, patentovú prihlášku je potrebné podať do 2 mesiacov od rozhodnutia úradu. K patentovej prihláške je potrebné do 3 mesiacov pripojiť rovnopis prihlášky úžitkového vzoru; nestačí sa na túto prihlášku len odvolať. Úrad pritom na doloženie rovnopisu prihlášky úžitkového vzoru nevyzýva.  Výsledným riešením môže byť aj paralelná (súčasná) ochrana toho istého vynálezu patentom a súčasne úžitkovým vzorom, ktorá pri dodržaní príslušných lehôt umožňuje efektívne skombinovať výhody oboch uvedených spôsobov ochrany výsledkov vedeckovýskumnej činnosti. 

Dizajn 

V prihláške dizajnu možno uviesť jeden dizajn (jednoduchá prihláška) alebo viac dizajnov (hromadná prihláška), ktoré patria do jednej triedy Locarnského triedenia. Prihláška vždy musí obsahovať reprodukovateľné vyobrazenie (3x) každého dizajnu. V prípade hromadnej prihlášky je potrebné k nej pripojiť samostatný zoznam všetkých prihlasovaných dizajnov v jednotlivých pohľadoch, ktoré by mali byť postupne očíslované dvojicou čísiel oddelených bodkou (napr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), kde prvé číslo označuje poradie dizajnu v hromadnej prihláške a druhé číslo pohľad na tento dizajn; náš príklad teda označuje tretí dizajn v štyroch pohľadoch. Povinnou súčasťou prihlášky je určenie výrobku (3x), v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý (napr. spätné zrkladlo automobilu). Je na uvážení prihlasovateľa, či k prihláške pripojí aj stručný opis vyobrazenia s vysvetlením dizajnu na uľahčenie orientácie. V prihláške dizajnu musí byť uvedený jeho pôvodca resp. pôvodcovia. 

Úrad po odstránení formálnych nedostatkov prihlášky vykoná jej vecný prieskum, v rámci ktorého zisťuje, či sú splnené podmienky na zápis dizajnu, teda či je dizajn nový a či má osobitý charakter. Prihlasovateľ môže kedykoľvek počas konania obmedziť počet dizajnov v hromadnej prihláške, prípadne ju rozdeliť a podať vylúčenú prihlášku. Ak je výsledok prieskumu kladný, úrad dizajn zapíše do registra a zverejní ho vo vestníku. Prihlasovateľ môže požiadať o odklad zverejnenia dizajnu maximálne na 30 mesiacov od podania prihlášky. Dizajn je jediný predmet priemyselného vlastníctva, ktorému za istých okolností môže byť poskytnutá ochrana ešte pred jeho zverejnením. 

Zapísaný dizajn je možné z registra vymazať so spätnými účinkami, ak úrad dodatočne zistí (aj bez návrhu), že dizajn nie je nový alebo nemá osobitý charakter. Na návrh dotknutej osoby úrad dizajn vymaže, ak zasahuje do starších práv k ochrannej známke alebo autorskému dielu. 

Ochranná známka 

Základnými náležitosťami prihlášky ochrannej známky sú označenie v reprodukovateľnom vyobrazení (znení) a zoznam tovarov alebo služieb zatriedený podľa Niceského triedenia. Prihlásené označenie nie je možné meniť a preto by mala byť predmetom prihlášky až finálna verzia označenia. Zoznam tovarov alebo služieb možno do zápisu ochrannej známky zúžiť alebo prihlášku rozdeliť a pokračovať v konaní len s časťou pôvodného zoznamu tovarov alebo služieb. Nedostatky v zatriedení tovarov alebo služieb pomôže odstrániť konzultácia so známkovým expertom priamo na úrade alebo vo vybranej patentovej kancelárií. 

Úrad preskúma zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia  a prihlasovateľovi písomne oznámi výsledok prieskumu. Niektoré zákonné prekážky zápisnej spôsobilosti je možné prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania pred podaním prihlášky (angl. acquired distinctiveness) alebo zúžením zoznamu tovarov alebo služieb; jeho rozšírenie je neprípustné. Následne úrad prihlášku zverejní vo vestníku, odkedy začne plynúť 3-mesačná lehota na podanie námietok proti zápisu ochrannej známky do registra zo strany dotknutých subjektov. Prihlasovateľ by mal byť v tejto fáze aktívny a na výzvu úradu sa riadne a včas vyjadriť k podaným námietkam, pretože v opačnom prípade úrad konanie o prihláške – bez skúmania dôvodnosti námietok – zastaví. Námietky môžu byť podané len z dôvodov existencie starších práv (tzv. relatívne prekážky zápisu), ktorými sú napr. skoršia ochranná známka, skoršia známka s dobrým menom, všeobecne známa známka, nezapísané označenie používané v obchodnom styku, obchodné meno podnikateľa alebo autorské dielo či dizajn. V konaní o námietkach platí zásada procesnej koncentrácie, tzn. že namietateľ po uplynutí 3-mesačnej lehoty na podanie námietok nemôže rozšíriť už uplatnené dôvody námietok a ani predložiť ďalšie dôkazy. Vzhľadom na špecifický charakter námietkového konania možno odporučiť využitie služieb patentového zástupcu.    

Popri námietkach existuje možnosť podania pripomienok spochybňujúcich zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia a prihlášky. Ak bol prihlasovateľ úspešný v námietkovom konaní a neexistuje iná zákonná prekážka, úrad označenie zapíše do registra a oznámi to vo vestníku. Zápisom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky. Ochrannú známku by mal jej majiteľ skutočne používať; v opačnom prípade sa vystavuje riziku zrušenia ochrannej známy, ktoré môže úradu navrhnúť akákoľvek tretia osoba. Rozsah a dĺžka používania ochrannej známky má vplyv nielen na udržanie práv majiteľa, ale aj na jej komerčnú hodnotu. Na rozdiel od ostatných predmetov priemyselno-právnej ochrany pri ochrannej známke platí: „čím staršia a viac používaná, tým hodnotnejšia“.       

 

 

Kľúčové slová:
podnikanie, duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo a transfer technológi II

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK