Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Patentový odbor Úradu priemyselného vlastníctva SR

21. 05. 2013

Rozhovor s Ing. L. Marčokovou, riaditeľkou patentového odb. Úradu priemyselného vlastníctva SR

Logo Rádia VIVA4. 5. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.20; 2 min.; R

P. KAMZÍKOVÁ, moderátorka: V minulom mesiaci ste si mohli v našom vysielaní na Vive všimnúť rozhovory, v ktorých sme hovorili o slovenských vedeckých objavoch a o ich implementácii do praxe. Aby sme boli presnejší, tak ide o to, že projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe, ktorého cieľom je ukázať verejnosti, ako sa dajú výsledky výskumu a vývoja úspešne zhodnotiť. No s touto témou úzkou súvisí aj ochrana priemyselného vlastníctva, ktorej sa budeme vo vysielaní venovať práve dnes. O ochrane technických riešení patentov nám porozpráva viac pani inžinierka Lukrécia MARČOKOVÁ, riaditeľka patentového odboru Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pani inžinierka, čo vlastne znamená vlastniť patent a aké to má vôbec výhody?

L. MARČOKOVÁ, riaditeľka Patentového odboru Úradu priemyselného vlastníctva SR: Vlastniť patent znamená mať výlučné právo alebo monopol na komerčné využívanie vynálezu chráneného patentom, pretože bez súhlasu majiteľa patentu nesmie na území Slovenskej republiky nikto vyrábať, využívať, uvádzať na trh, alebo na tento účel skladovať alebo dovážať výrobok, ktorý je chránený patentom.

P. KAMZÍKOVÁ: Pravdepodobne však ale nemôžeme dať patent na všetko. Čo je možné vôbec patentovať?

L. MARČOKOVÁ: Predmetom patentovej ochrany môžu byť nové výrobky, zariadenia, spôsoby výroby, nové technológie, lieky, biotechnologické vynálezy a iné. Nemusí pritom ísť vždy o revolučné riešenia. Patentom možno chrániť aj zdokonalenie už známych riešení.

P. KAMZÍKOVÁ: Takže možno by sme to mohli nazvať aj taký patent na patent. Čo sa dá ale robiť v prípade, že niekto poruší práva majiteľa patentu? Určite sa vyskytnú aj takéto prípady.

L. MARČOKOVÁ: Majiteľ patentu sa môže na súde domáhať, aby porušovanie jeho práv bolo zakázané, a aby následky porušovania jeho práv boli odstránené. Ak bola majiteľovi patentu zásahom do jeho práv spôsobená škoda, má právo na jej náhradu, vrátane náhrady ušlého zisku, a ak bola spôsobená nemajetková ujma, má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

P. KAMZÍKOVÁ: Ďakujeme veľmi pekne za informácie pani inžinierke Lukrécii MARČOKOVEJ a pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK.

19. 5. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.20; 2 min.; R

P. KAMZÍKOVÁ, moderátorka: Už v minulom mesiaci ste si mohli v našom vysielaní všimnúť rozhovory, v ktorých sme hovorili o slovenských vedeckých objavoch a ich implementácii do praxe. Presnejšie povedané, ide o projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe, ktorého cieľom je ukázať verejnosti, ako sa dajú výsledky výskumu a vývoja úspešne zhodnotiť. No s transferom technológií veľmi úzko súvisí aj ochrana priemyselného vlastníctva, ktorej sa budeme dnes vo vysielaní venovať. O ochrane technických riešení úžitkovým vzorom nám porozpráva inžinierka Lukrécia MARČOKOVÁ. Je to riaditeľka patentového odboru Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pani inžinierka, úžitkový vzor je často laicky nazývaný aj ako taký „malý patent“. Aký je teda hlavný rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom?

L. MARČOKOVÁ, riaditeľka Patentového odboru Úradu priemyselného vlastníctva SR: Jedným zo základných rozdielov je doba ochrany. Kým patent môže platiť maximálne dvadsať rokov od podania prihlášky, úžitkový vzor platí štyri roky od podania prihlášky, pričom ochranu možno dvakrát predĺžiť ešte o tri roky, takže maximálna doba ochrany úžitkových vzorov je len desať rokov. Rozdielov medzi patentom a úžitkovým vzorom je viacero.

P. KAMZÍKOVÁ: Tak možno preto ten názov „malý patent“ aj kvôli dobe trvania, pani inžinierka. Je inštitút úžitkového vzoru bežný aj v zahraničí, alebo iba u nás?

L. MARČOKOVÁ: Technické riešenia možno chrániť úžitkovým vzorom nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych a mimoeurópskych štátoch, napríklad v Česku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, ale aj v Japonsku, Brazílii alebo Spojených arabských emirátoch. Ochrana úžitkovým vzorom však nie je medzinárodne harmonizovaná, v dôsledku čoho konanie o prihláškach úžitkových vzorov neprebieha vo všetkých spomínaných štátoch rovnako.

P. KAMZÍKOVÁ: My za tieto zaujímavé informácie veľmi pekne ďakujeme pani inžinierke Lukrécii MARČOKOVEJ, no a pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, a to v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK. 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB) 

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK