Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nové centrum na výskum DNA

01. 06. 2013

Dňa 19. 4. 2013 otvorili nové centrum na výskum DNA v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

prorektor UK prof. Ján Turňa, prodekan PriF UK prof. Vladimír Kováč, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ – RNDr. Marián Kostolányi a Ing. Miroslav Klimek z Platobnej jednotky MŠVVaŠ SR
Obr. 1.
prorektor UK prof. Ján Turňa, prodekan PriF UK prof. Vladimír Kováč, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ – RNDr. Marián Kostolányi a Ing. Miroslav Klimek z Platobnej jednotky MŠVVaŠ SR

Špičkové centrum, unikátne na Slovensku, je jedným z výsledkov projektu REVOGENE, ktorý je podporovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, z operačného programu Výskum a vývoj.

Súčasťou centra sú i najmodernejšie prístroje na výskum DNA, vďaka ktorým bude možné skúmať príčiny ochorení, ktoré doposiaľ na Slovensku nebolo možné zistiť. Slovensko sa tak bude môcť efektívnejšie priblížiť k svetovej vedeckej špičke.

V súčasnosti sa slovenskí vedci pri skúmaní DNA mohli sústrediť len na jednotlivé, prípadne malé skupiny génov. Hlbšie analýzy väčších úsekov DNA boli príliš zdĺhavé a prácne. Vedci v laboratóriách novozniknutého výskumného centra budú využívať metódu založenú na tzv.  sekvenovaní novej generácie (Next Generation Sequencing – NGS) čo im umožní „prečítať“ celú DNA v nepomerne kratšom čase. DNA tak bude možné skúmať komplexne a tiež hľadať vzájomné súvislosti v neporovnateľne väčšom rozsahu, čo predstavuje generačný skok oproti doteraz používaným prístrojom.

Vybudovanie centra, ktoré bude realizovať výskum s využitím metódy NGS, dostane Slovensko do pozície porovnateľnej s európskymi výskumnými centrami. Praktické skúsenosti získané v centre je možné zúročiť tak v základnom, ako aj aplikovanom výskume a samozrejmým bude aj veľmi dôležitý prínos pre vzdelávanie ďalších špecialistov.

Spolupráca medzi Prírodovedeckou fakultou UK a firmou Geneton, ktorá sa ako jedna z mála firiem na Slovensku venuje výskumu v oblasti molekulárnej genetiky, je príkladnou ukážkou prepojenia akademickej a súkromnej sféry. Je tiež základom pre úspešný prenos poznatkov z vedy do praxe.

logo k tlačovej správe

Zdroj:

Geneton — Tlačová správa

(MI)

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK