Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názory odborníkov na tému duševné vlastníctvo a transfer technológií

30. 07. 2013

Spracovala: Mgr. Eva Vašková 

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci realizácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK pripravilo sériu odborných seminárov, ktoré majú priblížiť problematiku ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializáciu akademickému, ale tiež podnikateľskému prostrediu.

Prvý zo seminárov sa konal 14. novembra 2012 a  20. marca 2013 bolo úspešne zorganizované jeho druhé pokračovanie.  

Tak ako na úvodnom,  tak i na druhom odbornom  seminári odzneli prezentácie zamerané na oblasť duševného vlastníctva (DV) a transfer technológií (TT). Niektorí prezentujúci odborníci privítali iniciatívu redakcie TTb a ochotne poskytli rozhovory, v ktorých sa podelili so svojimi názormi a podnetmi na tému DV a TT.

Na otázku, ako vnímajú  snahu rozširovať problematiku ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií, odpovedali:

Zuzana Adamová, riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity:

„Skutočne mám z toho dobrý pocit, keď vidím, že na Slovensku sa rieši táto problematika na vysokej odbornej úrovni. Vzdelávanie a ďalšie aktivity súvisiace s transferom technológií, ktoré realizuje CVTI SR považujem za veľmi užitočné a výborne zorganizované. Služby, ktoré poskytuje, sú naozaj profesionálne. Výsledok tejto práce možno neuvidíme hneď, ale z dlhodobého hľadiska je to rozhodne nevyhnutný predpoklad na úspešné prepojenie akademického a vedeckovýskumného prostredia s podnikateľskou praxou. Takáto spolupráca môže byť obojstranne prínosná, ale musí sa dbať na dodržanie základných zásad a postupov, medzi ktoré patrí napríklad aj dôsledná ochrana duševného vlastníctva a kvalitne nastavený zmluvný systém.“

Darina Kyliánová, bývalá predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR:

„Vítam iniciatívu Centra vedecko-technických informácií  SR podieľať sa na rozširovaní vedomostí o ochrane duševného vlastníctva a transferu technológií. Vnímam to veľmi pozitívne. Veľmi často sa spomína "znalostná ekonomika" , ktorá spočíva vlastne v pridanej hodnote výrobkov a služieb, čo má za následok zvýšenie konkurencieschopnosti firiem, a  tým aj zvýšenie ekonomického rastu krajiny. Bez znalosti o duševnom vlastníctve by to bolo nemožné. Transfer technológií nie je možný bez predmetov duševného vlastníctva.“

Katarína Müllerová, Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV:

„Jednoznačne pozitívne. Rozlišovala by som však rôzne úrovne – v závislosti od podrobností obsiahnutých vo „vzdelávaní“.“

Tomáš Klinka, Úrad priemyselného vlastníctva SR:

„DV je svojou nemateriálnou povahou ťažšie uchopiteľná problematika, avšak v spojení s transferom technológií  do praxe vo vysokoškolskom  prostredí môže byť vnímaná skôr ako reálna výzva a príležitosť vysokých škôl  profitovať z vlastného personálneho a inovačného potenciálu. Zvyšovanie odborného povedomia o duševnom vlastníctve a transfere technológií   môže prispieť aj k postupnej profilácii jednotlivých vysokých škôl  a posilňovaniu súťaže medzi nimi. V tomto zohráva nezanedbateľnú úlohu Centrum vedecko-technických informácií  SR a miera využívania jeho služieb zo strany vysokých škôl.“

 

Do akej miery je podľa vás táto problematika známa?

Zuzana Adamová:

„Myslím si, že v dnešnej dobe je problematika duševného vlastníctva a transferu technológií dostatočne známa, otázna je skôr kvalita a hĺbka informácií, ako aj schopnosť aplikovať teoretické vedomosti v praxi. Táto oblasť je značne komplikovaná, ale našim cieľom je naučiť vedeckých pracovníkov nevyhnutné základy, ktoré si musia osvojiť. Keď sa ich naučia správne aplikovať aj v praxi, bude to veľký úspech.

Mnohé školy, ale aj samotní pracovníci, si dnes už uvedomujú potenciál vytvoreného duševného vlastníctva, ale chyby robia pri ich ochrane alebo neschopnosti komercializovať alebo aspoň prakticky uplatniť tento potenciál.

Často sa v praxi stáva, že vedecký pracovník, ktorý je na jednej strane „nútený“ do prezentovania svojich výsledkov na konferenciách či v publikačných výstupoch, si ani neuvedomí, že odprezentoval aj to, čo by mohlo byť potenciálnym vynálezom – chráneným patentom; tým vlastne zmarí možnosť ochrany. Prípadne opačný extrém, kedy vedecký pracovník utají vytvorenie predmetu duševného vlastníctva, lebo sa obáva, že „príde“ o všetky svoje práva. Táto jeho obava však môže prameniť nielen v jeho nevedomosti, ale aj v nefunkčnom internom procese, ktorý nezabezpečuje náležité ohodnotenie a súvisiacu motiváciu vedeckých pracovníkov.

Situácia sa však nedá zmeniť len samotným prijatím novej internej smernice – väčšinou treba zlepšiť celkovú informovanosť o problematike. To sa dá dosiahnuť len permanentným vzdelávaním na všetkých úrovniach riadenia, aj u samotných vedcov. Každé pracovisko, ktoré sa vydá na cestu transferu technológií si pritom musí jasne vytýčiť priority, pravidlá a dôsledne dbať na ich dodržiavaní.“

Darina Kyliánová:

„Problematika ochrany duševného vlastníctva je v Slovenskej republike  málo známa. V porovnaní aj so susednými štátmi sa jej v médiách i v praxi venuje veľmi málo priestoru. Nie je to ani žiadna z priorít vlády SR, čo je na škodu veci. Aj preto oceňujem aktivity Centra vedecko-technických informácií  SR, že organizovaním odborných seminárov podporuje zvyšovanie právneho povedomia o ochrane duševného vlastníctva.“

Katarína Müllerová:

„Málo. Hlavne veľa ľudí si myslí, že vie o čo sa jedná. V skutočnosti však majú povrchné informácie alebo len veľmi matnú predstavu, častokrát  nezodpovedajúcu skutočnosti.“

Tomáš Klinka:

„Dnešná technologická doba si priamo vyžaduje zvýšené nároky na kvalitné informácie o možnostiach ochrany duševného vlastníctva a ich využitie v procese transferu technológií. To platí tak u podnikateľov, ako aj v prostredí vysokých škôl. Vedomostná ekonomika sa ťažko dá budovať bez inovačne aktívnych a odborne pripravených vysokoškolákov a bez komerčnej spolupráce vysokých škôl s podnikateľskou sférou. Je pravda, že v tejto oblasti v Slovenskej republike stále zaostávame.“   

V čom vidíte praktický prínos seminára?

Zuzana Adamová:

„Hlavný prínos vnímam v tom, že vďaka vzdelávaniu, o ktorom som hovorila vyššie, sa zlepší prepojenie akademického prostredia z praxou, a že sa tak tvorivý potenciál Slovákov podarí dostať aj za múry ich pracoviska. Tiež verím, že nositelia práv získajú dôveru k systému transferu technológií. Pochopia, že to nie je nejaký ich nepriateľ, čo ich „oberie o práva“, ale efektívny a funkčný režim, ktorý je prínosný všetkým stranám. Zabezpečí finančné prostriedky akademickému prostrediu, ktoré dlhodobo trpí ich nedostatkom, a zároveň bude motivovať pracovníkov k ďalšej tvorivosti.“

Darina Kyliánová:

„Praktický prínos seminára vidím vo vzdelávaní v oblasti duševného vlastníctva a v transfere technológií. Bez porozumenia základných znalostí o duševnom vlastníctve by sa nemohol realizovať prenos výsledkov vedeckovýskumnej činnosti z akademickej sféry do hospodárskej a spoločenskej praxe.“

Katarína Müllerová:

„Podľa odozvy, ktorú dostávam, jednoznačne je veľmi pozitívne vnímaná brožúrka. Prevažne z dvoch dôvodov. Po prvé, téma je spracovaná prístupne, ale nestráca presnosť. Po druhé, samotný proces transferu technológií doteraz nebol v SR prezentovaný a všeobecne povedomie o celom transfere technológií  je ďaleko menšie, ako len o ochrane duševného vlastníctva.“

Tomáš Klinka:

„Verím, že po absolvovaní seminárov o duševnom vlastníctve  a transfere technológií  bude účastníkom z akademickej obce táto téma TT a D celkovo bližšia a nebudú ju vnímať ako niečo abstraktné alebo neužitočné. Ak si osvoja aj niektoré základné zásady TT a budú schopní ich využiť vo svojej inštitúcií, bude to znamenať, že seminár splnil svoj účel.“

Brožúru približujúcu problematiku ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií nájdete na portáli www.nptt.sk v časti Poskytované vzorové materiály ako metodický materiál. Aktuálne sú spracované dve vydania mapujúce témy prvých dvoch odborných seminárov.  

Spracovala: Mgr. Eva Vašková 

 

                           

                         

 

Kľúčové slová:
semináre, duševné vlastníctvo, podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK