Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Medzinárodná konferencia PATLIB 2013 v Mníchove

26. 06. 2013

Spracoval: PhDr. Ľ. Kucka

 

Tohtoročná medzinárodná konferencia PATLIB 2013 sa konala v dňoch 24. – 26. apríla 2013 v sídle Európskej patentovej organizácie (EPO) a Európskeho patentového úradu (EPÚ) v Mníchove, s počtom účastníkov 173 z 28 európskych krajín. Na konferencii rezonovali témy ako kooperatívna patentová klasifikácia, strojový preklad a patentové evaluačné techniky. Medzinárodná konferencia bola obohatená o 14 workshopov.

Význam a dôležitosť patentových informácií vyzdvihli prezident Európskej patentovej organizácie B. Battistelli a riaditeľ Európskej patentovej akadémie R. Flammer, ktorí podčiarkli význam PATLIB centier, ich postavenie a neodmysliteľnú úlohu v inovačnom procese. Úvodná prezentácia od R. Iasevoliho (EPÚ) bola venovaná kooperatívnemu patentovému triedeniu, ktorú zaviedlo EPÚ v decembri 2012 (cooperative patent classification) a inkorporovalo do databázy Espacenet s cieľom zjednotiť patentové triedenie US, EPO/ECLA a MPT. Ďalšia podnetná prezentácia od A. Raczynskeho (EPÚ) bola zameraná na súčasný stav strojového prekladu v patentových dokumentoch a jeho ďalší vývoj. V súčasnosti sa strojový preklad využíva v databáze Espacenet na preklad patentov do 14 jazykov.

 Tohtoročná medzinárodná konferencia bola výrazne orientovaná na workshopy, čo dokumentuje 14 realizovaných profesionálnych workshopov. Niektoré boli zamerané na používanie nástrojov EPO – Global Patent Index, Európsky patentový register, kooperatívne patentové triedenie ap. Niektoré strediská PATLIB, ktoré sa zúčastňujú pilotného projektu aj viedli workshopy, napr.: M. Cakir zo strediska PATLIB pôsobiaceho vo Vedecko-technologickom centre Ege Univerzity v tureckom Izmire, B. Bjorg z CITPIA PATLIB strediska, Španielsko a M. Lampert z British Library, Patlib stredisko Londýn UK viedli spoločný workshop Interpretácia a tvorba rešeršnej správy.

PATLIB Centrum pri CVTI SR prezentovalo svoje aktivity v spoločnom workshope s PATLIB Centrom IASI z Rumunska Vykonávanie patentových rešerší vo voľne dostupných databázach, ktorej autormi boli PhDr. Ľubomír Kucka a Ing. Mircea Frunza, PhD. Cieľom workshopu bolo porovnávanie šiestich voľne dostupných databáz (Espacenet, Google, Patent Search, Patentscope, Depatisnet, FreePatentsOnline a USPTO) na základe 10-tich evaluačných kritérií a konkrétnych príkladov. Výsledkov workshopu boli prezentované na druhý deň všetkým účastníkom medzinárodnej konferencie a mali veľký ohlas.

Veľmi prínosným workshopmi boli najmä Transfer technológií na univerzitách a Konkurenčné spravodajstvo, sledovanie technológií – patentové analýzy pre rozhodovanie. Vo workshope Transfer technológií na univerzitách sa John Mc Manus a Matthias Knöbel z TU Dresden venovali otázke transferu technológií na univerzitách od vzniku vynálezu cez jeho ohodnotenie a patentovú ochranu, hľadanie komerčných príležitostí a partnerov, prípravu transferu (prototypy, vzorky) až po rokovania o licenciách a predaj patentov.

Na tohtoročnej konferencii sa zúčastnili všetky slovenské PATLIB centrá, nakoľko im Európsky patentový úrad refundoval 75 % nákladov. Počas konferencie účastníci pilotného projektu PATLIB prezentovali prostredníctvom posterovej prezentácie dosiahnuté výsledky z pilotného projektu. Cenné boli najmä osobné konzultácie súvisiace s realizovaním jednotlivých aktivít projektu a prípravou aktivít pre ďalšie obdobie.

Odborné prednášky sprístupnili najaktuálnejší stav v oblasti patentových informácií a produktov a umožnili získať nové poznatky. Získané poznatky a prezentácie,  predovšetkým z oblasti transferu technológií na univerzitách, budú využité pri implementácii národného projektu NITT SK v oblasti poskytovania služieb vedeckej komunite.

Medzinárodnej konferencie PATLIB 2013 sa za CVTI SR zúčastnili pracovníci Strediska patentových informácií PATLIB: PhDr. Mária Harachová (vedúca), PhDr. Ľubomír Kucka a Mgr. Oľga Števková.

 

Foto: PhDr. M. Harachová

 

Kľúčové slová:
konferencie, duševné vlastníctvo, podpora transferu technológií

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK