Ing. Darina Kyliánová

02. 08. 2013

Ing. Darina KyliánováMilí čitatelia,

prihováram sa Vám z pozície novej predsedníčky redakčnej rady tohto časopisu. Hlavnou témou tohto v poradí druhého čísla v roku 2013 je „Duševné vlastníctvo“, jeho ochrana a jeho využitie v praxi. Keďže celý svoj profesionálny život som pracovala v tejto oblasti a prichádzam z prostredia štátnej správy, je úplne namieste, že mi je téma „duševné vlastníctvo“ veľmi blízka.

Hneď prvá aktuálna téma je vybraná z odborného seminára „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“, ktorý organizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci implementácie národného projektu NITT SK. Účastníci seminára mali možnosť sa oboznámiť s dôležitou fázou pri svojom rozhodovaní, a to stanovenie vhodnej stratégie ochrany. Ide najmä o oblasť priemyselného vlastníctva, kde boli určené tri základné parametre: 1. nutnosť registrácie – udelenie, registračný princíp, 2. časová pôsobnosť – právo prednosti a doba ochrany, 3. územná pôsobnosť – princíp teritoriality. Taktiež bola venovaná pozornosť problematike realizácie ochrany duševného vlastníctva, a to od podania prihlášky až po získanie ochrany, vrátane administratívnych poplatkov s tým súvisiacich.

Duševné vlastníctvo môžeme považovať za nástroj na podporu transferu technológií. Bez základných znalostí o možnosti ochrany hlavne predmetov priemyselného vlastníctva nie je možné hovoriť o ďalšom kroku v procese komercializácie, spolupráce s aplikačnou sférou, využitie licencií a pod.

V našej spoločnosti existuje veľa ľudí, ktorí podceňujú nehmotný majetok, nechápu, že ide o fenomén znamenajúci pridanú hodnotu výrobku alebo podniku, nevedia ako s ním zaobchádzať a ako sa dá s ním obchodovať. Potrebujeme v tejto oblasti pridať, vzdelávať a presviedčať o nutnosti spolupráce výskumných inštitúcií s aplikačnou hlavne podnikateľskou sférou. Keď chceme hovoriť o inováciách o znalostnej ekonomike, táto spolupráca musí fungovať napriek tomu, že ide o spoluprácu v dvoch rozdielnych prostrediach.

V akademickom prostredí je hlavnou mierou úspechu medzinárodné uznanie, publikácie a v podnikateľskom prostredí je dôležitý úspech na trhu. Je preto potrebné sa naučiť vytvoriť si systém spolupráce. Jeden čerstvý povzbudzujúci príklad na Slovensku máme. Ide o spoluprácu Univerzity Komenského a firmy Geneton, s. r. o. ktorí spolu vytvorili Výskumné centrum molekulárnej genetiky. V tomto čísle prinášame o otvorení centra krátku správu.

Téma „duševné vlastníctvo“ nie je na Slovensku veľmi populárna. Nie je o ňu taký záujem aký by si zaslúžila. A preto si veľmi cením aktivity CVTI SR v rámci projektu NITT.SK, ktorý prevzal úlohu jej propagátora a popularizátora. Našla sa správna voľba a forma prezentácie dôležitosti ochrany duševného vlastníctva a spôsob jej prezentácie. Verím, že aj prostredníctvom TTb časopisu sa v našej spoločnosti zvýši právne povedomie o duševnom vlastníctve. Želám naším čitateľom príjemné a aj poučné a zaujímavé čítanie.

Ing. Darina Kyliánová,
predsedníčka redakčnej rady TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ