Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Aká bude budúcnosť dizajnu Spoločenstva?

27. 06. 2013

António CampinosPreložili a spracovali: Ing. Darina Kyliánová, PhDr. Mária Harachová 

(Vybrané a spracované z prejavu prezidenta Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) Antónia Campinosa na konferencii k 10. výročiu dizajnu Spoločenstva, ktorá sa konala 8. – 9. apríla 2013 v Alicante.) 

Dizajny v najbližších rokoch budú patriť medzi globálne otázky. Potvrdil to aj David Kappos, bývalý predseda Amerického patentového a známkového úradu (USPTO), na Fordhamovej konferencii o duševnom vlastníctve (DV) v New Yorku, ktorý povedal, že „nastane prienik medzi značkou a vynálezom a obsahom a vzájomne sa zosúladia“. Táto konvergencia je hnacím motorom úspešného podnikania. Výsledkom vzájomného zbližovania  obsahu, značky a vynálezu je dizajn. Verím, že sa stane kľúčovým „diferenciátorom“ v 21. storočí a systém ochrany DV bude v 21. storočí výzvou na zabezpečenie silnej a precíznej ochrany inovatívneho dizajnu podporujúcej trh. 

Keďže inovatívny a úspešný dizajn pramení z kombinácie dlhodobého kultúrneho a historického dedičstva a najmodernejších technológií, Európa drží silné karty v rukách, s ktorými môže úspešne hrať na trhu v nastávajúcich rokoch. 

Ak chceme dokázať platnosť tvrdení o dôležitosti ochrany inovatívneho dizajnu, je naliehavé stanoviť, do akej miery sa priemysel, v ktorom má dizajn silnú pozíciu, podieľa na HDP, raste a zamestnanosti, a to na národnej, ale aj na európskej úrovni. 

Dôležitú úlohu hrá verejná správa. Je potrebné zabezpečiť, aby legislatíva slúžila na ochranu  výsledkov získaných investovaním do inovatívnych dizajnov. Ďalej je potrebné obmedziť vonkajšie negatívne vplyvy. Znamená to, že musíme zredukovať byrokraciu a zmodernizovať služby európskych úradov duševného vlastníctva. Čím viac v tomto smere uberieme, tým viac získame a usporíme a odvetvie môže tieto prostriedky nasmerovať do inovatívnych produktov, čo zaručí rast a zamestnanosť. 

         10. výročie Registrovaného dizajnu spoločenstva (RCD)

V oblasti ochranných známok a dizajnu sme vzájomnou spoluprácou dokázali, že spôsob, ako postupovať, spočíva v aplikovaní väčšieho počtu aktualizovaných databáz a rešeršných nástrojov a interoperačného systému IT s globálnym prístupom.V rámci našich právnych systémov je potrebné približovať prax. Základnou otázkou by nemalo byť, kde je možné sa priblížiť, ale skôr kde a z akého dôvodu je stále potrebné sa líšiť.  

V každom prípade sa musíme zamerať na dizajny. Výsledky zosúladenia partnerskej spolupráce dokumentuje spustenie voľne prístupnej databázy dizajnov DesignView v decembri 2012, ktorá obsahuje 1 milión dizajnov patriacich do 9 jurisdikcií. V r. 2013 sa do databázy  pripojí ďalších 12 úradov so svojimi databázami.

Súčasne pokračujeme v práci na nástroji Search Image, kde bol vyvinutý prototyp a technická štúdia  pre dizajny je v procese vývoja. Search Image bude významným nástrojom na vyhľadávanie obrazových ochranných známok a dizajnov.           

Našu pozornosť musíme obrátiť aj na zbližovanie praxe jednotlivých krajín. V súčasnosti sa sústreďujeme na prípravu návrhov pre naše členské štáty a požadujeme, aby členské štáty a ich partneri z priemyslu poskytli svoje predstavy a návrhy.   

Spoločne by sme sa mali zamerať na zosúladenie technických požiadaviek na registráciu dizajnov. Ide hlavne o grafické vyjadrenie, pretože je potrebné brať do úvahy vývoj v oblasti 3D. Podobne, ako postupujeme na poli ochranných známok, by sme sa mali zosúladiť aj v triedení dizajnov. Je potrebné zabezpečiť rovnakú interpretáciu Locarnskej dohody a jednotné používanie Locarnského triedenia. Jednotná  interpretácia  umocní efektívnosť databáz a rešeršných nástrojov, a tým sa zvýši právna istota. 

Zbližovanie má, samozrejme, svoju hranicu, ktorou je právny rámec. Základy systému ochrany dizajnov sú dobré, ale je potrebné zvýšiť úroveň harmonizácie. Zbližovanie musí nastať medzi registrovaným dizajnom Spoločenstva a ochrannou známkou Spoločenstva aj v určitých procedurálnych aspektoch. 

Podľa slov Antónia Campinosa konferencia bola dobrým štartovacím bodom pre vzájomnú spoluprácu v oblasti dizajnov.

 

 

Kľúčové slová:
konferencie, duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo a transfer technológi II
Realizácia ochrany duševného vlastníctva
10. výročie Registrovaného dizajnu spoločenstva (RCD)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK