Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

10. výročie Registrovaného dizajnu spoločenstva (RCD)

08. 07. 2013

                    10. výročie Registrovaného dizajnu spoločenstva (RCD)

 

 

 

 

Ing. Darina Kyliánová  

V dňoch 8. – 9. apríla 2013 sa v španielskom Alicante – v sídle Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu – konala medzinárodná  konferencia pri príležitosti 10. výročia existencie Registrovaného dizajnu spoločenstva (RCD).

Medzinárodná ochrana dizajnu sa začala už pred mnohými rokmi. Už Parížsky dohovor z roku 1883 obsahuje ustanovenia o ochrane priemyselného vlastníctva všeobecne. Špecifické požiadavky na ochranu dizajnu boli definované v roku 1958 Lisabonskou revíziou tohto dohovoru.

Ochrana dizajnu patrila dlho medzi „zabudnuté dieťa“ spomedzi všetkých predmetov duševného vlastníctva. Jednotlivé štáty si tvorili samy režim ochrany dizajnu. Dizajn sa  chráni ako patent, ako copyright – autorské dielo, ako trojrozmerná známka a pod.

Zlom, hlavne v štátoch Európskej únie, nastal až keď sa tu vytvorila spoločenská požiadavka na medzinárodnú harmonizáciu práva v dizajne. Vytvorenie novej legislatívy inicioval Max Planck Inštitút v Mníchove, ktorý vypracoval štúdiu o právnej ochrane dizajnu v členských štátoch. Štúdia obsahovala aj požiadavku na vytvorenie jednotného dizajnu spoločenstva. Nový „dizajn spoločenstva“ pojednáva o dvoch systémoch – neregistrovaný dizajn (platnosť 3 roky)  a registrovaný dizajn (platnosť 25 rokov).

Aj v Slovenskej republike sa legislatíva prispôsobovala tej európskej. Pôvodne bol dizajn chránený ako „priemyselný vzor“ a bol súčasťou zákona o patentoch (č. 527/1990 Zb.). V súčasnom znení zákona č. 444/2002 Zb. predstavuje ochrana  “dizajnu” všetky požiadavky nového moderného a harmonizovaného práva. Ide o pojmy ako sú: informovaný používateľ, osobitý charakter, miera tvorivej voľnosti pôvodcu dizajnu.

Dnes sa aj v našej spoločnosti konštatuje, že dizajn patrí a vytvára pridanú hodnotu  výrobku najmä preto, že jeho vonkajší zjav spôsobuje diferenciáciu výrobku. To, že ochrana dizajnov sa stala dôležitou pri konkurencieschopnosti na trhu, svedčí aj štatistika podaných prihlášok dizajnu na Slovensku.

V porovnaní s minulým rokom sa počet podaných prihlášok dizajnu zvýšil o 11,2 % a počet zapísaných dizajnov vzrástol o 60 %.

A tak sa z nedoceňovaného “zabudnutého dieťaťa ” postupne stáva inštitút veľmi potrebný na zatraktívnenie výrobkov. Túto skutočnosť potvrdil aj priebeh konferencie v Alicante – 10 rokov dizajnu spoločenstva. Už čísla hovoria samé za seba, pretože za tých 10 rokov bolo podaných viac ako 700 000 prihlášok RCD.

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 700 účastníkov z rôznych kútov sveta. Boli to jednak odborníci z praxe, sudcovia, advokáti, patentoví zástupcovia a aj pracovníci OHIM-u.

Okrem pozdravných prejavov a blahoželaní na konferencii bolo možné si vypočuť aj prednášky renomovaných expertov. Diskutovalo sa o výzvach, ktorým musia čeliť podnikatelia – firmy a dizajnéri v EÚ a aj mimo nej.

Program bol multifunkčný, bolo možné si vybrať špeciálne odborné sekcie, či už viac orientované na právnu ochranu dizajnu, alebo všeobecne orientované na dizajn, na konanie v OHIM-e.

Zo zaujímavých tém možno spomenúť hlavne:

Gastronomický dizajn – taniere, usporiadanie jedál na tanieri, príbory, stolovanie, obrusy, obaly potravín a nápojov.

Dizajn mobilných prístrojov – ide o mobilné telefóny a ďalšie mobilné prístroje na komunikáciu. V tomto bloku bola spomenutá známa kauza Apple proti Samsungu, týkajúca sa dizajnu počítačového tabletu. Boli komentované rozhodnutia súdov v  rôznych európskych krajinách a ich konkrétna argumentácia. Išlo o štáty UK, Francúzsko, Nemecko, ktoré mali jeden názor protinázor bol v Holandsku a špeciálny pohľad USA, kde má Apple patent na dizajn.

Dizajn v urbanizme- tento typ dizajnu sa považuje za najdôležitejší, ale na druhej strane najmenej zrozumiteľný. Ako príklady slúžili celé bloky úradov –administratívnych budov, železničné stanice, ucelené lokality na dedinách, v mestách.

Náhradné diely

Už niekoľko rokov sa v Európe rozoberá problém, či chrániť alebo nechrániť „náhradné diely“ a do akej miery. Stále ešte pretrváva rozdielny legislatívny pohľad v členských štátoch EÚ, a preto táto problematika je považovaná za „zmrazenú“ . Prednášajúci diskutovali taktiež o budúcich technológiách a rozvojových metódach, ktoré súvisia s tvorbou náhradných dielov, hlavne s poukázaním na 3D tlač.

Z teoretických tém si zaslúžili pozornosť hlavne: Príklady rozhodnutí súdneho dvora o dizajnoch. Táto oblasť, hlavne čo sa týka dizajnu spoločenstva, sa stále formuje , je v neustálom procese. Ide o to, aby boli jasne vysvetlené pojmy: miera tvorivej voľnosti dizajnéra, individuálny charakter dizajnu, celkový dojem dizajnu a pod.

Ďalšou zaujímavou témou bola: Ako môže dizajn zlepšiť náš život z pohľadu dizajnéra. Túto tému prezentoval špičkový dizajnér Javier Mariscal, ktorý zdôraznil, že sa snaží vytvárať a tvarovať veci nielen pre estetiku, ale aj preto, že dodáva veciam okolo nás pridanú hodnotu, s čím súvisí aj ekonomický rast. 

 

Logo: http://www.10yearscommunitydesign.oami.europa.eu/

 

Kľúčové slová:
konferencie, duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo a transfer technológi II
Realizácia ochrany duševného vlastníctva

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK