Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

0dbor známok a dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva SR

26. 04. 2013

Rozhovor so Zdenou Hajnalovou,riaditeľkou 0dboru známok a dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva SR

Logo Rádia VIVA2. 6. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 09.20; 2,5 min.; KAMZÍKOVÁ Petra

Moderátor: Nasledujúce informácie odznejú v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Moderátorka: No a v rámci projektu zameraného na podporu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, ktorý zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, sme už v Rádiu Viva hovorili o priemyselno-právnej ochrane formou patentu a úžitkového vzoru, no a dnes sa podrobnejšie pozrieme na ochranné známky. Pozvanie k nám prijala riaditeľka odboru známok a dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky inžinierka Zdena HAJNALOVÁ. V čom spočíva význam registrácie ochrannej známky pre podnikateľa a firmu?

Zdena HAJNALOVÁ: Ochranná známka pre podnikateľa, pre firmu znamená majetok. Tak ako sme zvyknutí chápať majetok v samotnej tej podstate nehmotný majetok, tak isto sa dá oceniť aj ochranná znám ka a v tomto prípade ako nehmotný majetok má samozrejme svoju oceniteľnú hodnotu, a samozrejme akonáhle sú porušované jeho práva, tak oveľa jednoduchšie sa môže tých svojich práv domôcť práve z toho titulu, že ju má registrovanú.

Moderátorka: No a koľko zaplatíme za prihlášku ochrannej známky, to je tiež dôležitá informácia.

Zdena HAJNALOVÁ: Či fyzická alebo právnická osoba musí zaplatiť 166 eur a ak si prihlasuje ochrannú známku do viacerých tovarov a služieb, tak za každú takúto triedu, ktorá je nad tri triedy, ešte musí zaplatiť 17 eur. Obnova zápisu po desiatich rokoch, samozrejme, si vyžaduje tiež zaplatiť správny poplatok a tento je 133 eur.

Moderátorka: A poďme ešte trocha do histórie. Ktorá je možno taká najstaršia a stále platná ochranná známka na Slovensku?

Zdena HAJNALOVÁ: Úplne najstaršou je známka z roku 1883. Je zaregistrovaná pre svetlé pivo, pre spoločnosť z Luxemburska, ešte taká veľmi zaujímavá ochranná známka, ktorá sa naozaj tiež používa a je platná, má slovenský pôvod, je to známa labuť Harmaneckých papierní, a to je platná už od roku 1910.

Moderátorka: Ďakujeme pekne za informácie inžinierke Zdene HAJNALOVEJ a pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SR.


15. 6. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.20; 2 min.; KAMZÍKOVÁ Petra

Moderátorka: V rámci projektu zameraného na podporu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, ktorý zastrešuje Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky sme už v Rádiu Viva hovorili o priemyselno-právnej ochrane formou patentu a úžitkového vzoru. Dnešnou témou, ktorá sa tiež dotýka projektu podpory transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, je dizajn, a to z pohľadu priemyselno-právnej ochrany. Naším hosťom je riaditeľka odboru známok a dizajnu Úradu priemyselného  vlastníctva Slovenskej republiky inžinierka Zdena HAJNALOVÁ. Ono je asi všeobecne známe, že dizajn predstavuje vonkajšiu úpravu  výrobku. Aký má ale význam, pani inžinierka, byť majiteľom chráneného dizajnu?

Z. HAJNALOVÁ: Majiteľ získa výlučné právo využívať dizajn, má právo udeliť súhlas na používanie takéhoto dizajnu, samozrejme môže využiť dizajn pre záložné právo, môže ho založiť pre nejaký finančný ústav, pre banku, ak potrebuje získať, povedzme, úver.

P. KAMZÍKOVÁ: Viacerí určite uznajú, že dizajn je veľmi špecifickým predmetom priemyselného vlastníctva. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, aká ja ochranná doba zapísaného dizajnu?

Z. HAJNALOVÁ: Je kratšia ako napríklad u tej ochrannej známky, je to len päť rokov, ale samozrejme sú aj silnejšie ochrany, kde majitelia potrebujú získať ochranu na dlhšie obdobie, takže každý dizajn je možné, jeho dobu ochrany predĺžiť štyrikrát po päť rokov. Takže dokopy možno získať ochranu na dizajn až na 25 rokov.

P. KAMZÍKOVÁ: No a to už je celkom dosť. A pani inžinierka, na koľko peňazí nás ale vyjde ochrana zapísaným dizajnom?

Z. HAJNALOVÁ: Ak prihlášku podáva pôvodca, musí zaplatiť správny poplatok 20 eur. Ak by prihlášku podával iný prihlasovateľ, než je pôvodca, ten musí zaplatiť 40 eur. Pri hromadnej prihláške danej pôvodcom sa zaplatí tiež 20 eur, a za iných, ktorý je podaný iným majiteľom, tak sa platí 40 eur, a za každý ďalší dizajn je potrebné ešte potom zaplatiť 7 eur, ak prihlášku podal pôvodca, alebo 13 eur, ak podal iný prihlasovateľ.

P. KAMZÍKOVÁ: Za informácie veľmi pekne ďakujeme pani inžinierke Zdene HAJNALOVEJ, no a pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, komercializácia

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK