Z príhovorov na otvorení výstavy TRANSTECHDESIGN

25. 01. 2013

Slávnostné otvorenie výstavy TRANSTECHDESIGN  v CVTI SR dňa 14. 1. 2013 moderovala PhDr. Zuzana Hajdu. Medzi hosťami boli:  Ing. Róbert Szabó, PhD., generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor  Slovenskej technickej univerzity (STU), prof. akad. soch. Peter Paliatka, vedúci Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU, Mgr. Andrea Putalová, vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, Mgr. Miroslav Kubiš, projektový manažér národného projektu NITT SK a ďalší.  

V mene Centra vedecko-technických informácií SR vystúpil s úvodným príhovorom Mgr. Miroslav Kubiš. Okrem iného povedal, že CVTI SR poskytlo výstavné priestory a spoluorganizátorsky sa podieľalo na prezentácii prác študentov Fakulty architektúry STU. Organizáciu takýchto podujatí chápe CVTI SR aj ako istú formu podpory činností práve na akademických pracoviskách, ktoré môžu viesť k vzniku duševného vlastníctva.  Ďalej uviedol, že CVTI SR buduje Národný systém podpory transferu technológií na Slovensku, v rámci ktorého je schopné poskytovať reálnu podporu pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva. Upriamil pozornosť aj na novozriadený Národný portál pre transfer technológií (www.nptt.sk) a na možnosti osobných konzultácií študentov so zodpovednými pracovníkmi CVTI SR.  

Kurátor výstavy prof. akad. soch. Peter Paliatka v úvode svojho vystúpenia povedal, že pomenovanie výstavy vychádza z transferu ekonomického poznania smerom k výstave dizajnu. Nosným motívom je technológia. Výstava obsahuje niekoľko projektov, ktoré nesú v sebe technologické zvláštnosti. Množstvo vystavených produktov vzniklo v spolupráci a za pomoci Strojníckej fakulty. Spolupracujú s firmami, ktoré sú výsostne dominantné v našom priemysle. Sú síce menej známe, ale sú dynamické, vedia si nájsť priestor pre dizajn, pre mladých ľudí, pre nových tvorcov. Sú tam aj projekty, ktoré majú tak trochu akademickú polohu. Vznikali v snahe študenta vyjadriť sa formou technológie, aplikovať technológie vo svojom produkte. Je tam aj zaujímavý projekt recyklovaných produktov, ktorý robili pre žiakov škôl v Afrike, ale aj celý rad drobných produktov. Dotkli sa aj grafického a obalového dizajnu. Poďakoval sa Centru vedecko-technických informácií, vedeniu aj všetkým zainteresovaným pracovníkom, ktorí pomohli zrealizovať túto výstavu.

Rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., v príhovore, okrem iného, zdôraznil, že dizajn je určitý prejav estetična a vytvára pozitívnu emotívnu väzbu kupujúceho, budúceho majiteľa, keď sa rozhoduje čo si kúpi. Dizajn je veľmi dôležitý, je to vlastne určitý prejav umenia. Pripomenul, že na Fakulte architektúry sa venuje skupina ľudí práve dizajnu, teda umeniu, ktoré má určitý priemyselný úžitkový rozmer.  Konkrétne predmety sú navrhované v kombinácii umenia s technickým riešením. Keď sa dobre spoja, má to úspech. Ochrana duševného vlastníctva sa dostáva na kvalitatívnu úroveň, kde treba chrániť technické aspekty, ale aj dizajnérske i spoločný synergický efekt. Podľa jeho slov, umenie má veľmi blízko k technike a naopak, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. Tvorcom zaželal, okrem iného, aby sa im naďalej darilo kreovať našu novú skvelú budúcnosť.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Video súbory k článku

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK