Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

21. 03. 2013
Essentials of Licensing Intellectual Property

Essentials of Licensing Intellectual Property
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004. 215 s. (Základy udeľovania licencií pre duševné vlastníctvo)

Publikácia definuje udeľovanie licencií, prináša prehľad o základných pravidlách zmluvného práva, prezentuje rôzne druhy duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom licencií a  stratégie udeľovania licencií.

Technology Transfer in Biotechnology

Technology Transfer in Biotechnology. A Global Perspective
Weinheim, Wiley-WCH, 2009. 217 s. (Transfer technológií v biotechnológii. Celková perspektíva)

V publikácii sa prezentuje význam inovácií v oblasti biotechnológie, ich aplikácie v zdravotníctve, poľnohospodárstve, obchode a ich súvislosť s ochranou práv duševného vlastníctva a transferom technológií.

Intellectual Property Valuation, Exploitation, and Infrigement Damages

Intellectual Property Valuation, Exploitation, and Infrigement Damages
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005. 864 s. (Ohodnocovanie duševného vlastníctva, jeho využívanie a obmedzenie škôd, spôsobených jeho porušením)

Publikácia opisuje spôsoby ohodnocovania jednotlivých predmetov duševného vlastníctva, ich využívania a prináša nformácie ako zabrániť škodám, vzniknutým pri porušení práv duševného vlastníctva.

Software and Patents in Europe

Software and Patents in Europe
(Softvér a patenty v Európe) Philip Leith. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2007.  203 s.

Počítačové programy  na základe Európskeho patentového dohovoru, článku  52,  v súčasnosti nie sú chránené patentom. Softvér je možné chrániť , keď je používaný ako súčasť technického riešenia. Autor sa v publikácii zaoberá možnosťami silnejšej právnej ochrany softvéru.

Copyright, Communication and Culture Copyright, Communication and Culture
(Autorské právo, komunikácia a kultúra) Carys J. Craig. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011. 265 s.

V publikácii autor čiastočne spochybňuje princípy ochrany diel moderným autorským právom.

Patents as Protection of Traditional Medical Knowledge?

Patents as Protection of Traditional Medical Knowledge?: A Law and Economics Analysis
(Patenty ako ochrana poznatkov tradičnej medicíny? Právo a ekonomická analýza) Petra Ebermann. Cambridge: Intersentia, 2012. 195 s.

Autorka sa v publikácii zaoberá možnosťami ochrany poznatkov tradičnej medicíny.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK.

 

 Spracovali: Mgr. Iveta Molnárová a Mgr. Oľga Števková

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK