Uplatnenie výsledkov vedeckých výskumov v praxi

12. 03. 2013

logo UPJŠ KošiceVo štvrtok 7. februára sa uskutočnil brífing vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s novinármi, na ktorom rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a kvestor Ing. Karol László bilancovali uplynulý rok 2012.

Ranking Univerzity Pavla Jozefa Šafárika je vysoký – aj v celosvetovom meradle sa pohybuje na vysokých priečkach. O významnom postavení UPJŠ ako vedeckej inštitúcie svedčí aj skutočnosť, že ako partner Technickej univerzity Košice sa podieľa na príprave projektu pre vybudovanie ďalšieho univerzitného vedeckého parku TECHNICOM  so zameraním na informačné technológie a v partnerstve s predsedníctvom Slovenskej akadémie vied, jeho košickými ústavmi a TUKE pripravuje projekt pre vybudovanie výskumného parku PROMATECH so zameraním na výskum a vývoj progresívnych materiálov.
Rektor univerzity verí, že  univerzita bude aj naďalej úspešná pri získavaní ďalších prostriedkov zo štrukturálnych fondov, a že sa tieto idey podarí naplniť.

Štrukturálne fondy sú pre univerzitu významným zdrojom príjmov a aj v tomto roku sa chceme zúčastniť každej výzvy v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Očakávame napríklad výzvu na rekonštrukciu budov, v rámci ktorej podáme projekt na rekonštrukciu bývalého objektu pôrodnice na Moyzesovej, kde sa presťahujú ďalšie pracoviská Filozofickej fakulty. Pripravujeme sa tiež na podanie projektu univerzitného vedeckého parku nazvaného MEDIPARK so zastúpením našej Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty, v spolupráci s Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie a Technickou univerzitou v Košiciach. Jeho cieľom je vytvoriť pre budúce obdobie platformu na uplatnenie výsledkov vedeckých výskumov v praxi, aby sa vďaka získaniu finančných zdrojov z aplikovania vedeckých poznatkov zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj vedy a výskumu. Inšpirovali sme sa Jagelovskou univerzitou v Krakove, kde už takýto park funguje. Pre UPJŠ by schválenie tohto projektu znamenalo vybudovanie spoločného pracoviska Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Neurobiologického ústavu SAV v budove teoretických ústavov na Triede SNP 1. Vznikol by tam vedeckovýskumný potenciál na aplikovaný výskum, ktorý by zabezpečoval  posun poznatkov zo základného výskumu do praxe,“ vysvetľuje rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Štrukturálne fondy napomáhajú aj rozvoju ďalších pracovísk UPJŠ. Prírodovedecká fakulta vďaka nim zriadila vlani Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie so špičkovým spektrometrom určeným na štúdium spinov v látkach pomocou aplikovaného magnetického poľa a elektromagnetického mikrovlnného žiarenia v hodnote 430-tisíc EUR. Špičkovo vybavené bolo v predchádzajúcom období tiež Nanolaboratórium, ktoré ako centrum excelentnosti využíva Prírodovedecká fakulta UPJŠ a Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach (na jeho vybudovanie boli zatiaľ použité finančné prostriedky v celkovej výške 630-tisíc EUR). V  laboratóriu sú umiestnené nové technológie prípravy nanoštruktúr, ktoré patria do skupiny tzv. top-down metodík, využívaných hlavne v počítačovom priemysle, napríklad pri príprave mikroprocesorov a pamätí. (Tieto metodiky umožňujú z veľkej matrice pripraviť nanoštruktúry a nanosúčiastky s presne kontrolovanou veľkosťou, rozmiestnením a tvarom, pričom takéto technológie si vyžadujú  priestory s čo najnižšou prašnosťou, tzv. čisté priestory. Nanolaboratórium je preto vybavené vysokoúčinnou filtráciou vzduchu HEPA filtrami a materiály použité pri jeho výstavbe museli byť kompatibilné s nárokmi kladenými na umiestnenie takýchto technológií. Len rekonštrukcia zdevastovaných priestorov v suteréne Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ v budove na Park Angelinum 9, si vyžiadala finančné prostriedky vo výške približne 150-tisíc EUR). Čiastočne tiež bolo zo štrukturálnych fondov vybavené Laboratórium štruktúrnej analýzy.
Najviac prostriedkov  z eurofondov získava vzhľadom na svoju veľkosť a aktuálnosť vedeckovýskumných tém Lekárska fakulta, ktorá vďaka nim vybudovala vlani napríklad nové Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr Združenej tkanivovej banky na Triede SNP 1, umožňujúcim in vitro manipuláciu s bunkami a tkanivami bez rizika kontaminácie a spracovanie kmeňových buniek bez použitia antibiotík, či Laboratórium biomedicínskej a klinickej mikrobiológie orientované na štúdium vlastností medicínsky významných mikroorganizmov vo vzťahu k imunitnému systému, diagnostike a prevencii infekčných chorôb. Špičkové vybavenie v celkovej hodnote viac ako 740-tisíc EUR získalo aj Špecializované laboratórium proteomiky, ktoré už má k dispozícii viacero hmotnostných spektrometrov, ktoré sa svojimi vlastnosťami dopĺňajú pri identifikácií kvality a kvantity proteínov (prostredníctvom určenia ich presných hmotností) a tiež celý rad ďalších prístrojov a technológií, napríklad 2D-elektroforézu, 2D-nano-HPLC či Spotter.
Viac v tlačovej správe UPJŠ.

Zdroj:
Tlačová správa — Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Máme za sebou úspešný rok

 (MI)


 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK