Regionálna inovačná stratégia na roky 2014 až 2020 v Bratislavskom samosprávnom kraji

21. 03. 2013

Obálka Inovačná stratégiaSpracovala Mgr. Mária Izakovičová

Bratislavský kraj je regiónom s najvyššou koncentráciou vedeckovýskumných a inovačných aktivít v rámci Slovenska. Sústredí sa tu najviac inovatívnych podnikov, výskumných univerzít aj Slovenská akadémia vied.

„Bratislavská župa je miestom najväčšieho potenciálu pre absorpciu inovácií. Spracovali sme preto novú regionálnu inovačnú stratégiu kraja, ktorej hlavným cieľom je pomocou navrhnutých opatrení a priorít vybudovať výskumno-vývojový a inovačný región európskeho významu,“ uvádza predseda BSK Pavol Frešo  na stránke Bratislavského samosprávneho kraja. Štúdia s názvom „Rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej základne Bratislavského samosprávneho kraja v období 2014 – 2020“ je priamou súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.

Nová regionálna inovačná stratégia bola spracovaná na základe metodiky „smart specialisation“ (iniciatíva Európskej komisie), ktorá má stanoviť priority na regionálnej úrovni a zvýšiť koncentráciu prostriedkov i ľudských zdrojov na zvolené prioritné oblasti. V rámci štúdie sú zvolené za priority oblasti materiálového výskumu, biotechnológií a informačno-komunikačné technológie. Koncentrácia na zvolené prioritné oblasti a správne nastavená podpora môže posunúť Bratislavský kraj medzi významné vedeckovýskumné regióny v európskom meradle.

Pripravuje sa tiež podpísanie spoločného memoranda medzi kľúčovými aktérmi v oblasti vedy, výskumu a inovácií na regionálnej i národnej úrovni, ktoré podporí závery spracovanej Regionálnej inovačnej stratégie BSK na obdobie 2014 – 2020. Prihliadať sa bude predovšetkým na tri zvolené prioritné oblasti vedy a výskumu, čím sa dosiahne regionálny konsenzus všetkých kľúčových aktérov v regióne a tiež sa koncentrujú finančné prostriedky a kapacity na oblasti s najväčším potenciálom rozvoja pre BSK.

Hlavným cieľom regionálnej inovačnej stratégie je vybudovanie výskumno-vývojového a inovačného (VVI) regiónu európskeho významu s previazanosťou na európske a svetové hospodárstvo a dosiahnutie kritickej koncentrácie technologických firiem (vrátane hi-tech firiem) v regióne v identifikovaných technologických doménach.

Finálna verzia štúdie má 305 strán a nachádza sa na stránke BSK.

Inovačná stratégia BSK 2014 — 2020 (PDF, veľkosť: 4,2 MB)

Zdroj:

Bratislavský samosprávny kraj

 

 

Kľúčové slová:
dokument

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK