Projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe

26. 03. 2013

Rozhovor s RNDr. Evou Majkovou, DrSc., podpredsedníčkou Slovenskej akadémie vied pre výskum

(27. 1. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.23; 2 min.; R)

Moderátorka: „Za ostatný mesiac ste si mohli v našom vysielaní všimnúť upútavky, ktoré hovoria o slovenských vedeckých objavoch a ich implementácii do praxe. Presnejšie povedané ide o projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe. Tento projekt zastrešuje Centrum vedecko‑technických informácií Slovenskej republiky. Viac nám o tom povie RNDr. Eva MAJKOVÁ, podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre výskum.

Pani doktorka, čo je podľa vás päť najvýraznejších príkladov úspešného transferu technológií do praxe v slovenskej vede?"

Eva MAJKOVÁ: „Technologický transfer v oblasti penového hliníka, ktorý robí Ústav materiálov a mechaniky strojov, vývoj senzorov, ktoré monitorujú vlhkosť, alebo procesy tvrdnutia betónu, ktorý sa vyvíja na Fyzikálnom ústave. Úspechy Matematického ústavu, ktorý sa zaoberá výpočtami a simulovaním prúdenia plynu v plynovodoch, Virologický ústav, kde teraz prebieha zavádzanie istých postupov v klinickej praxi, vývoj nepriestrelnej keramiky, ktorá sa vyvíja na Anorganickom ústave."

Moderátorka: „Čo by ste ešte spomenuli v rámci prebiehajúceho výskumu, ktorý môže byť pozitívnym príkladom transferu do budúcna?"

E. MAJKOVÁ: „Určite je treba spomenúť výskum v oblasti materiálov v celej šírke, je tam stále vývoj nových technológií, nových postupov, nových vlastností materiálov, aj nových unikátnych diagnostických postupov a ja očakávam, že práve v tejto oblasti budú úplne pravidelne sa objavovať nové a nové výstupy, ktoré sú zaujímavé pre prax a budeme veriť, že aj prax bude naklonená k odoberaniu týchto výsledkov."

Moderátorka: „Budeme držať palce, ďakujeme za všetky informácie a pripomínam, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK."

Rozhovor s prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc., riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR

(10. 2. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.23; 2,00 min.; KAMZÍKOVÁ Petra)

Petra KAMZÍKOVÁ, redaktorka: „V minulom roku sa slovenská verejnosť mala možnosť bližšie zoznámiť s projektom transferu vedeckých poznatkov do praxe, ktorý zastrešuje Centrum vedecko‑technických informácií Slovenskej republiky a vďaka spotom v našom rádiu Viva a pravidelným rozhovorom s vedcami, sa verejnosť dozvedela, aké potrebné je vedecké bádanie v Slovenskej republike a ako je zároveň aj využiteľné v praxi. S vedou a patentmi ide samozrejme  ruka v ruke aj ochrana práv duševného vlastníctva. Na hodnotenie prvého roka projektu sa pýtame profesora Jána Turňu, riaditeľa Centra vedecko‑technických informácií Slovenskej republiky. Pán profesor, čo hodnotíte najpozitívnejšie?"

Ján TURŇA: „Sám som príjemne prekvapený, že vyvolal relatívne veľký ohlas, predovšetkým vo vedeckej komunite, kde sme upozornili na existenciu tohto projektu. Lebo cieľom tohto projektu je pomôcť aj vedeckej komunite. Ďalšie pozitívum, ktoré by som vyzdvihol, je spustenie portálu projektu NITT, kde sa verejnosť môže dozvedieť o projekte, ale aj tá odborná komunita môže získať množstvo zdrojov. Napríklad predpripravených zmlúv, formulárov na podávanie patentových prihlášok."

P. KAMZÍKOVÁ: „No tešíme sa, že sme mohli byť toho súčasťou, ale ako teda bude projekt pokračovať v roku 2013, aké máte plány a ako to vidíte, pán profesor?"

J. TURŇA: „Na jednej strane budeme pokračovať v tom informovaní verejnosti, doplňovať tie informácie, čo je transfer technológií na Slovensku, na druhej strane, čo on so sebou prináša. To je vlastne ten profit, premenenie výsledkov výskumu, nápadov, originálnych myšlienok do praxe. Budeme teraz prizývať ľudí, ktorí naozaj bezprostredne majú skúsenosť v tejto oblasti, aby na konkrétnych prípadoch prezentovali, čo s transferom technológií zažili oni a čo to vlastne znamená."

P. KAMZÍKOVÁ: „My držíme palce a zároveň ďakujeme za informácie profesorovi Jánovi Turňovi. Pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK." 

Rozhovor s doc. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD., rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

(24. 2. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 08.23; 2 min.; R)

Moderátorka: „Za posledný mesiac ste si mohli v našom vysielaní všimnúť upútavky, ktoré hovoria o slovenských vedeckých objavoch a ich implementácii do praxe. Presnejšie povedané ide o projekt transferu vedeckých poznatkov do praxe. Do tohto projektu sú veľmi významnou formou zapojené aj slovenské vysoké školy, konkrétne vedecké bádanie a patentovanie je doménou troch najvýznamnejších technických vysokých škôl na Slovensku. Transfer technológií uvažuje nad vytvorením národného systému, ktorý by poskytoval možnosti zarobiť na vedeckých patentoch a činnosti aj na školách a na druhej strane by vytvoril externé zdroje. Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pán profesor Róbert REDHAMMER nám povie viac o tom, ako túto iniciatívu hodnotí on."

R. REDHAMMER: „My to hodnotíme veľmi vysoko a vítame to. Je fakt, že v rámci výskumu vedy sa získavajú nové poznatky, ale na čo nám budú nové poznatky, keď ich nepoužijeme v praxi. Takže je dôležité, aby sa dostávali do praxe. Tým motorom, aby sa tam dostali je, že tí, ktorí sa na tom podieľajú, by mali aj zarobiť. A toto býva najťažší oriešok, pretože podnikanie je úplne iná disciplína ako výskum a ľudia, ktorí robia vedu, často krát veľmi ťažko inklinujú k podnikaniu."

Moderátorka: "Ako to ale vnímate, pán profesor, z vašej strany v praxi? Vznikajú na školách už teraz talenty, ktoré by vedeli raz tvoriť pozitívny príklad transferu technológií do praxe aj u nás na Slovensku?"

R. REDHAMMER: „Tým, že tí študenti sú vťahovaní do tých výskumných úloh, tak samozrejme aj dneska sa prejavujú veľmi výrazne a mnohí sú veľmi úspešní. Možno polovica IT firiem sú vlastne naši absolventi, ktorí vlastným rozumom tvorivo ďalej zužitkovávali to, čo sa naučili, alebo iní absolventi založili si vlastnú firmu, ktorá do dneska projektuje rôzne časti pre výrobcu lietadiel."

Moderátorka: „Držíme palce, nech sa im darí, kiež by bolo takýchto šikovných ľudí aj u nás, na Slovensku viac." 

Rozhovor s Ing. Petrom Brziakom, riaditeľom Divízie výskumu a vývoja Výskumného ústavu zváračského 

(23. 3. 2013; Rozhlasová stanica Viva; Víkend na Vive; 17.20; 2,5 min.; VICIAŇOVÁ Zuzana )

Zuzana VICIAŇOVÁ, moderátorka:

„Vo Výskumnom ústave zváračskom sa venujete mnohým výskumným projektom. Vy sa špecializujete najmä  na oblasť energetiky. Na akých projektoch práve pracujete?“

P. BRZIAK: „Ja by som spomenul mediálne najznámejšie projekty, kde sme my stáli, stojíme a budeme stáť pri výstavbe všetkých jadrových elektrární, ktoré sú na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky. V jadrovej energetike napríklad len pri dostavbe Mochoviec je to ročne stovky krátkodobých projektov hlavne pre dodávateľov technologických celkov. Našim cieľom je ale so strategickými partnermi pracovať dlhodobo inštitucionálne. No a výsledkom takejto dôvery napríklad zo strany ENEL-u je spoločný projekt podporovaný štrukturálnymi fondmi Slovenskej republiky."

 Z. VICIAŇOVÁ: „Tak toto bol pán inžinier, ktorý sa špecializuje najmä na oblasť energetiky. Na akých projektoch práve pracuje, tak to už nám prezradil. My sme v minulom mesiaci v našom vysielaní už dávali upútavky, ktoré hovorili o slovenských vedeckých objavoch a tiež ich implementácii do praxe. Presnejšie povedané, ide o projekt Transferu vedeckých poznatkov do praxe, ktorého cieľom je ukázať, ako tieto poznatky zhodnotiť. Projekt zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, no a dnes v našom vysielaní ste už počuli pána Ing. Petra BRZIAKA, riaditeľa Divízie výskumu a vývoja Výskumného ústavu zváračského. Práve tam sa môžu pochváliť totiž mnohými úspešnými projektmi, ktoré našli uplatnenie aj v komerčnej sfére. No a viete, nám povedať konkrétny príklad úspešného výskumu, ktorého výsledky sa reálne využívajú aj v praxi a prinášajú zisk?"

 P. BRZIAK: „V súčasnosti pracujeme, a to musím podotknúť aj vďaka podpore štátu formou štrukturálnych fondov, na unikátnych konceptoch oceli, spolu so Železiarňami Podbrezová a po ukončení tohto projektu, my už to dobre vieme, na základe ohlasov zahraničných partnerov, budú Železiarne Podbrezová na svetovej špičke v danom segmente. Inými slovami, nehovoríme o zaostávaní, ale o líderstve a spoluvytváraní smeru výskumu v danej oblasti. Z môjho osobného pohľadu je to o to lepšie, lebo skutočne máloktorá firma to takto ďaleko dotiahla bez podpory, v úvodzovkách, zahraničnej matky."

 Z. VICIAŇOVÁ: „Ďakujeme pekne za informácie Ing. Petrovi BRZIAKOVI. Pripomíname, že toto vysielanie je spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, a to v rámci realizovaného národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.“

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB) 

Kľúčové slová:
technika, projekty, technológia, výskum, podpora transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK