prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

22. 03. 2013

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.Milí čitatelia,

prvé číslo druhého ročníka bulletinu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ je zamerané na oblasť výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií, vrátane problematiky ochrany duševného vlastníctva a uplatnenia výsledkov výskumno-vývojovej činnosti v hospodárskej a spoločenskej praxi. Verím, že tieto, ako i ďalšie témy, ktorým sa v tomto čísle venujeme, zaujmú Vašu pozornosť a rozšíria Váš prehľad o dianí v tejto oblasti.

Uvedeným témam sa aktívne venujeme aj v Centre vedeckotechnických informácií SR, a to najmä od roku 2010, kedy sme pripravili a začali implementovať projekt podporený zo štrukturálnych fondov EÚ. Jedná sa o národný projekt s názvom „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. V rámci projektu úzko spolupracujeme s partnermi z vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, a to jednak s vedením týchto inštitúcií, ako i s pracovníkmi špecializovaných pracovísk, tzv. centier transferu technológií, ktoré boli na týchto inštitúciách v posledných rokoch zriadené práve za účelom podpory svojich výskumníkov v procesoch
transferu technológií.

Našťastie sa v súčasnosti už i na Slovensku venuje transferu technológií náležitá pozornosť. Zároveň však musíme dodať, že vo vyspelých krajinách sveta sa touto problematikou aktívne zaoberajú už desiatky rokov. Počet prípadov z akademickej obce snažiacich sa o komercializáciu vedeckých poznatkov prostredníctvom ich aplikácie v hospodárskej praxi sa neustále zvyšuje. Veríme, že je tomu tak i vďaka našej podpore.

Dôležitým predpokladom úspešného transferu technológie je zabezpečenie priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva. Hlavnou prekážkou v tomto procese je najmä nedostatok finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie takejto ochrany. Druhým faktorom je spravidla nedostatok interných odborných kapacít v tejto oblasti, resp. opäť nedostatok financií na nakúpenie potrebných služieb od externých expertov.

Práve podpora pri prekonávaní týchto prekážok je hlavným zámerom nášho úsilia pri budovaní systému na podporu transferu technológií na Slovensku. S potešením môžeme konštatovať, že sa nám v tejto činnosti darí a v uplynulom roku sa nám podarilo podporiť zabezpečenie ochrany niekoľkých zaujímavých vynálezov, pochádzajúcich najmä z pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Našou pretrvávajúcou snahou je aj aktívna propagácia dôležitosti problematiky transferu technológií smerom k vedeckej komunite a odbornej verejnosti, keďže povedomie o tejto oblasti u nás zatiaľ nie je dostatočné. S týmto cieľom pripravujeme aj tento bulletin transferu technológií a prevádzkujeme Národný portál pre transfer technológií.

Prajem Vám príjemné čítanie.
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK