Nová iniciatíva Európskej komisie – Aby veda a inovácie boli dievčenskou záležitosťou!

19. 03. 2013

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Nová kampaň Európskej komisie má presvedčiť a povzbudiť študentky, aby veda a inovácie „boli dievčenskou záležitosťou“, a aby si vybrali vedeckú kariéru.
Kampaň s  heslom 
„Science: it's a girl thing“ („Veda je dievčenská záležitosť“) bude prebiehať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ v rokoch 2012/2013. V roku 2012 bude na úvod zorganizovaná v šiestich krajinách – Belgicku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku. Kampaň prichádza v čase, keď Európska komisia navrhla Horizont 2020, program, ktorým sa zvýši podpora výskumu a inovácií na úrovni EÚ v období rokov 2014 – 2020 na 80 miliárd EUR v porovnaní s 55 miliardami EUR, ktoré tvoria rozpočet na súčasné sedemročné obdobie.
Európska únia bude potrebovať do roku 2020 milión ďalších výskumných pracovníkov. Európska komisia preto odštartovala kampaň s cieľom zvýšiť záujem dievčat o vedu a povzbudiť ďalšie ženy, aby si vybrali povolanie výskumnej pracovníčky. Ženy tvoria viac než polovicu všetkých študentov v EÚ a pripadá na nich 45 % všetkých doktorátov (PhD.), no pre kariéru výskumníčky sa ich rozhoduje len jedna tretina. Ženy s titulom PhD., rovnako stále tvoria menšinu v technických a výrobných odvetviach.

Trojročná kampaň sa najprv pokúsi prebudiť záujem dievčat v „tínedžerskom“ veku o štúdium vedeckých, technických a inžinierskych odborov a matematiky (predmety VTIM – angl. STEM). Zameranie sa potom rozšíri na všetky študentky a kampaň ich bude povzbudzovať, aby uvažovali o povolaní výskumnej pracovníčky.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová vyhlásila:
Táto kampaň ukáže ženám a dievčatám, že vedu nerobia len suchárski starci v bielych plášťoch. Veda ponúka fantastické profesijné príležitosti a šancu na objavy, ktoré zmenia našu spoločnosť a budúcnosť. Nízke zastúpenie žien v tomto odvetví, takom dôležitom pre naše hospodárstvo, nedáva zmysel v čase, keď Európa bojuje za väčší rast a zamestnanosť. Dúfame, že poskytnutím pozitívnych vzorov a vysvetľovaním možností presvedčíme viac mladých žien, aby sa venovali vede.“

Webová stránka kampane

                                  Webová stránka kampane v slovenskom jazyku     


Je typické pre mladých ľudí, že sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní vo veku 13 až 17 rokov. V tomto štádiu svojho vzdelávania sa orientujú na vedecké predmety, alebo sa im naopak vyhýbajú. Preto sa prvá časť kampane obracia na dievčatá v stredoškolskom veku s heslom „Science: it's a girl thing“ („Veda je dievčenská záležitosť“). V druhej fáze sa kampaň zameria na povzbudzovanie študentiek, aby si vybrali vedeckú kariéru.

Kampaň sa pokúsi odstrániť stereotypy pri vnímaní vedy a ukázať mladým dievčatám a ženám, že veda je zábavná, a že sa v nej skrývajú veľké príležitosti. Upozorní na zastarané názory na vedeckú kariéru a ukáže, ako sú súčasné výskumné postupy prepojené s potrebami spoločnosti. Výskum a inovácie sú kľúčom k hľadaniu konkrétnych riešení spoločných problémov, ako je potravinová a energetická bezpečnosť, životné prostredie a zmena klímy alebo lepšia zdravotná starostlivosť. Renomované vedecké pracovníčky budú predstavené ako vzory v médiách a na osobitných podujatiach a pracovných seminároch.

Zdroje a fotozdroj:

Tlačová správa 

Európska komisia: Research and Innovation – Science in Society

Webová stránka kampane v slovenskom jazyku

Kľúčové slová:
technika, ženy

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK