Národné centrum pre oblasť biotechnológií – BITCET

01. 02. 2013

Spracovala a foto: Alena Oravcová

Dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie Národného centra pre oblasť biotechnológií – BITCET do pilotnej výskumnej prevádzky.

Slávnostný akt sa konal na Virologickom ústave SAV v Bratislave a týmto bola zavŕšená úloha výskumu a vývoja Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií Biotechnologické centrum SR (BITCET) ( číslo úlohy: 2003SP200280201), ktorá bola riešená v rámci tématického programu výskumu a vývoja Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infrakštruktúry.

Dodávateľom riešenia úlohy je Virologický ústav SAV, zodpovedným riešiteľom bol do roku 2009 prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV a od roku 2009 MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., riaditeľ Virologického ústavu SAV.

Úlohu výskumu a vývoja rozvoja infraštruktúry financovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle grantovej schémy štátneho programu výskumu a vývoja podľa zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a v znení zákona č. 40/2011 Z. z.

Základným cieľom projektu štátneho programu výskumu a vývoja bolo vybudovanie Biotechnologického centra Slovenskej republiky BITCET ako centra excelentnosti pre túto oblasť. Z tohto centra sa ďalej budovali centrá a subcentrá pre oblasť genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky. Postupne došlo k zaobstaraniu a vybaveniu týchto centier modernou a na Slovensku unikátnou prístrojovou technikou (hmotnostný spektrometerQ-TOF premier, BIACORE 3000 – systém na sledovanie proteínových intereakcií, jednofotónový laserový konfokálny mikroskop, analytická jednotka kvantitatíny prenos molekúl). Tieto ciele sa splnili v prvej etape riešenia projektu. Postupne sa činnosť centier dostala do povedomia vedeckej komunity, k čomu prispela aj výchova kvalitných odborníkov, ktorí zabezpečujú chod unikátnych prístrojov. Centrá neustále poskytujú kvalitné služby pre členov združenia vytvoreného z výskumných pracovísk z Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Univerzity veterinárneho lekárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ústavov Slovenskej akadémie vied a výskumného ústavu rezortu pôdohospodárstva.

V druhej etape bol projekt zameraný na dobudovanie už existujúcich centier, ale aj budovanie infraštruktúry v ďalších vedných smeroch a centrách ako Bioimaging centrum, laboratórium heterológnej expresie a pod. Vytvorené centrá vedeckým pracovníkom umožňujú dosahovať v týchto oblastiach kvalitnejšie výsledky a tým udržiavať konkurencieschopnosť s vyspelými krajinami. Vo všetkých vytýčených oblastiach sa podarilo utvoriť bazálnu infraštruktúru a tá je neustále využívaná pracovníkmi združenia BITCET formou servisných služieb. Aj napriek kráteniu rozpočtu štátna úloha nesporne splnila svoje ciele a čiastočne pomohla preklenúť rozdiely v prístrojovom vybavení vedeckých laboratórií v porovnaní so západnými krajinami. Výsledky sa odzrkadľujú v úspešnom zapájaní sa špičkových vedeckých tímov v medzinárodnej spolupráci hlavne v rámcových programoch EÚ.

Spoluriešiteľské pracoviská:

 • Ústav molekulárnej biológie SAVÚstav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
 • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
 • Neuroimunologický ústav SAV
 • Chemický ústav SAV
 • Prírodovedecká fakulta UK
 • Fakulta biotechnológií a potravinárstva STU
 • Botanický ústav SAV
 • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
 • Fakulta biochémie a potravinárstva SPU Nitra
 • Ústav experimentálnej farmakológie SAV
 • Ústav experimentálnej onkológie SAV
 • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
 • NitraSlovenská zdravotnícka univerzita
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmakológie v KošiciachÚstav zoológie SAV
 • Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Slávnostný akt sa konal za účasti Ing. Róberta Szabóa, PhD., zastupujúceho generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ktorý privítal zúčastnených a predniesol úvodný príhovor k odovzdaniu výsledkov štátneho programu.

V krátkom vystúpení sa k významu riešeného projektu a dosiahnutým výsledkom vyjadril aj predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Význam a ciele Národného centra BITCET predstavil zodpovedný riešiteľ MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., riaditeľ Virologického ústavu SAV.

Po podpise odovzdávacích listín Národného centra BITCET pokračovalo stretnutie prehliadkou pracovísk a neformálnymi rozhovormi.

Informácie o činnosti a službách združenia BITCET sú na web adrese: http://www.bitcet.sk.

Zdroj: materiály MŠVVaŠ SR

Kľúčové slová:
projekty

Priemyselné odvetvia:
Biotechnológie

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK