Inovačné fórum spája expertov v oblasti inovácií a výskumu

15. 03. 2013

Tému podpory nových myšlienok a inovačných stratégií otvorila diskusia na I. stretnutí Inovačného fóra, ktoré sa konalo 12. 3. 2013 na pôde Centra vedecko-technických informácií SR.

Inovačné fórum je platformou, ktorá spája expertov v oblasti inovácií a výskumu. Poskytuje im priestor pre vzájomnú komunikáciu o aktuálnom stave inovačnej politiky, jej smerovaní a budúcnosti.

Podujatie je určené tak pre verejný, súkromný, ako aj tretí sektor. Prvý ročník Inovačného fóra hostil viac ako päťdesiat zástupcov zo spomínaných oblastí.
Inovačné fórum sa konalo pod záštitou Štefana Chudobu, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), ktorý predstavil pracovnú verziu dokumentu Stratégia výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2020.

Témou debaty sa stala tiež Regionálna inovačná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na obdobie 2014 – 2020. Ide o prvú takúto stratégiu pripravenú podľa metodológie Európskej komisie s názvom S 3 (Smart Specialisation Strategy), ktorá je súčasťou schváleného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK.

Zúčastnení boli oboznámení s aktuálnym stavom Operačného programu Výskum a vývoj. Ten zhodnotila Andrea Uhrínová (MŠVVaŠ) a Juraj Hrdlovič z Ministerstva hospodárstva SR priblížil súčasnú situáciu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Inovačné fórum má za cieľ zdieľať skúseností a znalosti z oblasti výskumu, vývoja a inovácií a podporovať uplatnenie nových myšlienok v podnikateľskom sektore. Dôležité je tiež spolupracovať s orgánmi štátnej správy a získavať ďalších zainteresovaných do inovačného procesu.

Diskusné stretnutia Inovačného fóra sú organizované na pravidelnej štvrťročnej báze s podporou medzinárodného projektu FORT (Fostering Continuous Research and Technology application), ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.inovacneforum.sk

Kontakt: BIC Bratislava s.r.o, www.bic.sk, Ing. Ivan Filus, filus@bic.sk

Foto:  Mgr. Ján Petráš, CVTI SR

(MI)

Kľúčové slová:
fórum

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK