Inovácie a transfer technológií v SR, osobitne v Slovenskej akadémii vied

14. 02. 2013

Podľa štúdie s názvom Inovácie a technologický transfer v SR, osobitne v SAV, problematika inovácií napriek proinovačnej politike Európskej únie na Slovensku stagnuje.

Začiatkom januára 2013 sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov a partnerov Prognostického ústavu SAV spojené s diskusiou na tému k tejto čiastkovej štúdii.  Diskusiu uviedli autori štúdie prof. I. Chodák (Ústav polymérov SAV) a prof. Š. Luby (garant CE SAV CESTA), v ktorej prezentujú najnovšie poznatky a hodnotenie inovačného potenciálu slovenských výskumných inštitúcií, osobitne v SAV a našich malých, stredných a veľkých podnikov v európskom i svetovom kontexte. Autori štúdie riešili do roku 2011 projekt CERIM, ktorý priniesol v oblasti inovácií veľa poznatkov, najmä o práci a metódach organizácií so zaužívanou skratkou Technology Transfer (TTO). Tieto poznatky umožňujú zosumarizovať do istej miery nový a menej schematický pohľad na rozhranie medzi výskumom a aplikáciami, ktoré má byť v inovačných modeloch 2. generácie zaplnené práve organizáciami TTO. Ide o to, aby sa naše poznatky o inováciách na Slovensku zreálnili. V štúdii ide čiastočne o to, odhaliť pravdu o našich inovačných šanciach a porovnať tento stav so zahraničím.

V tejto súvislosti na čerpanie štrukturálnych fondov, fondov štátnej pomoci, programu konkurencieschopnosti EÚ a perspektívy programu Horizon 2020. Medzi hlavnými problémami bol spomenutý  nízky inovačný index Slovenska (ktoré sa umiestňuje na 23. mieste v rámci EÚ 27), medziročný pokles počet nových patentov (pri ktorých by sa žiadalo implementovať do legislatívy tzv. periódu tolerancie – grace period). Súčasne sa zo štrukturálnych fondov EÚ zlepšuje infraštruktúra slovenského výskumu.

Hlavnou výzvou pre slovenskú vedu sú v tomto kontexte zvyšujúce sa očakávania i záväznosť rozvoja inovačnej politiky 2. generácie s aktivitami organizácií technologického transferu na rozhraní výskum/aplikačná sféra.

Aktivitu podporilo Centrum Excelentosti SAV CESTA v rámci svojej priority zameranej na oblasť inovácií, technologického transferu a budovania spoločnosti založenej na poznatkoch.

V závere  čiastkovej štúdie zo dňa 30. 11. 2012 sa uvádza:

„V roku 2013 sa zameriame na dopracovanie kapitol 6, 7, 8 so zahrnutím zdrojov z USA, napr. Science and Engineering Indicators, vydávaných NSF, kde možno nájsť mnoho údajov aj o SR, napr. aj o jej produkcii triadických patentov.

Budeme sa venovať slovenským inkubátorom a vedeckým parkom, úlohe doktorandského štúdia v inovačnom procese, súvislostiam tohto procesu a zamestnanosti na Slovensku resp. tvorby pracovných miest, metódam marketingu novej infraštruktúry a súvislostiam štruktúry priemyslu a inovačných aktivít VaV. Predosielame, že automobilový priemysel vykazuje najslabšiu science linkage, tj. v skupine 8 hlavných priemyselných sektorov najmenej čerpá z VaV.

Výsledky štúdie budeme publikovať a poskytneme ich vláde SR i vedeniu SAV “. 

Inovácie a technologický transfer v SR, osobitne v SAV

Inovacna_studia_web.pdf

Čiastková štúdia vypracovaná v rámci riešenia programu Centra excelentnosti SAV ─ CESTA,
Prognostický ústav SAV, Bratislava
Riešitelia:prof. Ing. Š. Luby, DrSc.
prof. Ing. I. Chodák, DrSc.

 

 

Zdroj:

Prognostický ústav SAV, Centrum Excelentnosti CESTA

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK